Reglementări > Avizul de mediu

tipareste trimite pe mail

 Decizii de emitere avize de mediu

Detalii

Autor: APM Neamţ,
Adăugat: 2010-11-11 16:03:37
Ultima actualizare: 2014-07-28 15:46:17

 

21.07.2014.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protectia Mediului anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu de mediu pentru "Plan Urbanistic General al oraşului Târgu Neamţ", titulat plan  ORAŞUL TĂRGU NEAMŢ

Decizia  si informatiile relevante pentru luarea acesteia pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro

11.07.2014.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Introducere teren în intravilan pentru construire spălătorie auto", propus a se aplica în Comuna Săbăoani- extravilan, punct "Faţă Gară" judeţul Neamţ, titular plan Dămoc Sergiu- Teotim, Comitetul Special Constituit în data de 10.07.2014 la sediul  A.P.M. Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi laurmătoarea adresă de internet: http: //www.apmnt.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

30.05.2014.........................................................................................................................................................................

PRIMĂRIA ORAŞULUI BICAZ, titular al planului, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de plan propus şi raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al oraşului Bicaz.

 Dezbaterea publică va avea loc în data 30 iulie 2014 ora 12 la sediul Primăriei oraşului Bicaz.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni pînă joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Comentariile şi propunerile se primesc în scris la sediul APM Neamţ  în termen de 45 de zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunt.

30.05.2014.........................................................................................................................................................................

COMUNA GÎRCINA, titular al planului, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de plan propus şi raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Gîrcina.

 Dezbaterea publică va avea loc în data 31 iulie 2014 ora 12 la sediul Primăriei comunei Gîrcina.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni pînă joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Comentariile şi propunerile se primesc în scris la sediul APM Neamţ  în termen de 45 de zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunt.

20.05.2014.........................................................................................................................................................................

 

                 Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei Planului de Management al sitului Lunca Siretului Mijlociu, titular plan Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Comitetul Special Constituit în data de 19.05.2014 la sediul  A.P.M. Neamţ, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată.

                 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http: //www.apmnt.anpm.ro.

                  Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

PLAN DE MANAGEMENT PENTRU SITUL NATURA 2000

LUNCA SIRETULUI MIJLOCIU ROSPA0072

              Ca urmare a notificării înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu nr. 6757 din 24.09.2013, adresată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în calitate de beneficiar al cofinanţării nerambursabile FEDR, în cadrul programului POS Mediu Axa prioritară 4,  privind ,,Planul de management pentru situl Natura 2000 – Lunca Siretului Mijlociu ROSPA0072” – Cod SMIS – CSNR 36203, în baza:

              - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

              - H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

              - Ordinul M.M.G.A. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

             - O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

             - Ordinul M.M.P. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor  potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

              - H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificată şi completată prin H.G. nr. 971/2011;

              - Ordinul M.M.P. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

              - Ordinul M.M.S.C. nr. 1470 din 12.07.2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale

protejate;

              - H.G. nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor  Climatice;

              Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ decide, ca urmare a consultării autorităţilor publice centrale desfăşurate  în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 19.05.2014, a publicului, precum şi analizării completărilor depuse, că ,,Planul de management pentru situl Natura 2000 – Lunca Siretului Mijlociu ROSPA0072” , nu determină un impact semnificativ asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei şi în consecinţă nu necesită evaluare de mediu sau evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

              1.Planul de management este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000.

              2.Planul de management are ca scop general asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări protejate, în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale ce se găsesc pe teritoriul sitului Natura 2000.

                           Descrierea sitului

              Situl Natura 2000 ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică prin H.G. nr. 1284 /2007 privind „Declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România”, modificată şi completată prin H.G. nr. 971 /2011.

              Custodele sitului este Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman, str. Eternităţii, nr. 21, (tel. /fax 0233/742577; avpsroman@yahoo.com), în baza Convenţiei de Custodie nr. 88 /03.03.2010, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.

              Suprafaţa sitului este de 10455 ha desfăşurată pe teritoriul judeţelor Iaşi, Neamţ şi Bacău, suprapunându-se pe 3711 ha (29,72 %) cu situl de importanţă comunitară ROSCI0378 „Râul Siret între Paşcani şi Roman”. Altitudinea minimă este de 159 m şi altitudinea maximă 362 m.

              Utilizarea terenului: agricol (31,88%), păduri (28,55%), păşuni (19,82%), alte folosinţe (cursuri de apă, bălţi naturale cu stufăriş, livezi, lacuri, tufărişuri, pepiniere silvice, drumuri naţionale, judeţene, comunale şi de exploatare, vii, etc. – 19,75%).

              Fondul forestier este cuprins în următoarele unităţi de producţie:

- U.P.IV Luncile Siretului – Ocolul Silvic Roman, Direcţia Silvică Neamţ;

- U.P.V Vulpăşeşti – Ocolul Silvic Horia, Direcţia Silvică Neamţ;

- U.P.I Strunga – Ocolul Silvic Podul Iloaiei, Direcţia Silvică Iaşi;

- U.P.III Zăvoaiele Siretului – Ocolul Silvic Paşcani, Direcţia Silvică Iaşi;

- U.P.I Dămieneşti – Ocolul Silvic Traian, Direcţia Silvică Bacău;

- U.P.VI Racova – Ocolul Silvic Fântânele, Direcţia Silvică Bacău.

              Localităţi administrativ teritoriale incluse în situl ROSPA0072:

- judeţul Iaşi: comunele Stolniceni – Prăjescu, Mogoşeşti – Siret, Alexandru Ioan Cuza, Hălăuceşti, Mirceşti, Butea, Răchiteni;

- judeţul Neamţ: municipiul Roman şi comunele Doljeşti, Tămăşeni, Sagna, Gâdinţi, Horia, Ion Creangă, Secuieni, Icuşeşti;

- judeţul Bacău: comunele Filipeşti, Damieneşti, Negri.

              Obiectivele Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”

              1.Starea bună de conservare a speciilor de păsări asigurată prin:

a.Asigurarea condiţiilor optime de habitat (protejarea arborilor şi arbuştilor izolaţi; creşterea ponderii suprafeţelor naturale prin reconstrucţie ecologică; menţinerea nealterată a suprafeţelor naturale; reducerea braconajului; controlul vânătorii şi pescuitului; îmbunătăţirea stării ecologice şi chimice a corpurilor de apă; management durabil a suprafeţelor arabile şi a păşunilor);

b.Reducerea presiunilor antropice;

c.Îmbunătăţirea managementului sitului.

              2. Cercetarea ştiinţifică în aria naturală protejată, vizând acumularea de noi informaţii privind biodiversitatea regiunii, ca instrument de lucru în vederea atingerii obiectivelor planului de management.

              3. Protecţia şi conservarea habitatelor existente în aria naturală protejată şi menţinerea cadrului natural.

              4. Protecţia şi conservarea biodiversităţii existente la nivelul tuturor habitatelor naturale din aria naturală protejată şi în primul rând a speciilor protejate.

              5. Menţinerea la nivelul actual sau atingerea efectivului optim al populaţiilor speciilor de importanţă conservativă şi în general a tuturor speciilor din aria naturală protejată.

              6. Educaţia referitoare la aria naturală protejată şi la valorile acesteia în rândul comunităţilor locale.

              7.  Excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale care contravin obiectivelor de conservare a biodiversităţii ariei protejate şi a oricărei acţiuni care degradează peisajul şi habitatele.

              8. Monitorizarea, cartografierea şi inventarierea efectivelor de specii protejate dar şi a celor invazive.

              9. Optimizarea identificării şi obţinerii resurselor financiare în vederea realizării scopului general al planului de management.      

              În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57 /2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49 /2011:

- art. 21, alin. 4:  „Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate“.

- art. 21, alin. 6: „Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management”.

              1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a)gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor: - nu este cazul.

b)gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

- în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57 /2007 privind regimul ariilor  naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49 /2011, vor fi respectate prevederile art. 21, alin. 5  „Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management” şi ale art. 24, alin. 1 „Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie/proprietăţilor ce intră în componenţa ariilor naturale protejate vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea planurilor de management. Până la revizuirea amenajamentelor silvice nu se vor aplica de către administratorii fondului forestier din acestea decât acele prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate şi planurilor de management în vigoare”.

c)relevanţa planului sau programului în /pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

- Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 “Lunca Siretului Mijlociu” este necesar pentru managementul conservării ariei de

protecţie specială avifaunistică.

d)probleme de mediu relevante pentru plan sau program: - nu este cazul.

e)relevanţa planului sau programului pentru inplementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu - s-au luat în considerare prevederile:

- Directivei Consiliului Europei 2009 /147 /CE privind Conservarea păsărilor sălbatice şi a habitatelor specific acestora;

- O.U.G. nr. 57 /2007 privind regimul ariilor  naturale protejate, conserva-

rea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49 /2011;

- H.G. nr. 1284 /2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

              2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a)probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor – nu este cazul;

b)natura cumulativă a efectelor – nu este cazul;

c)natura transfrontieră a efectelor – nu este cazul;

d)riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu datorită accidentelor) – nu este cazul;

e)mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial efectate) – nu este cazul;

f)valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

    (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – nu este cazul;

    (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului – nu este cazul;

    (iii) folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul;

g)efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu este cazul.

              Măsuri de management

              1. Conservarea şi monitorizarea valorilor prin asigurarea protecţiei integrate a ecosistemelor, habitatelor şi speciilor în aria naturală protejată, precum şi a cadrului natural.

              2. Dezvoltarea activităţilor sustenabile de turism şi recreere prin dezvoltarea unei baze şi a unui cadru pentru turismul de recreere în anumite zone desemnate din aria naturală protejată ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” .

              3. Informarea, conştientizarea şi educaţia publicului prin dezvoltarea sitului ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” ca arie naturală

protejată binecunoscută şi respectată în rândul factorilor de decizie, deţinătorilor de drepturi, utilizatorilor de resurse din cadrul ariei protejate, comunităţilor locale şi turiştilor.

              4. Sistem decizional, management şi administrare prin optimizarea utilizării resurselor umane, financiare, fizice pentru implementarea planului de management.

              5. Cercetarea ştiinţifică prin acumularea de noi informaţii privind

biodiversitatea regiunii, ca instrument de lucru în vederea atingerii obiec-

tivelor planului de management.

              6. Asigurarea conservării următoarelor specii de păsări:

a)Specii de păsări incluse în Anexa 1 a Directivei Păsări (respectiv Anexa 3 a O.U.G. 57 /2007 cu modificările şi completările ulterioare) nominalizate în Formularul Standard Natura 2000 a sitului ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”:

- Alcedo atthis (pescăruş albastru);Anthus campestris (fâsa de câmp); Ciconia ciconia (barza albă);Ciconia nigra (barza neagră);Falco peregrinus (şoim călător); Ficedula albicollis (muscar gulerat);Ficedula parva (muscar mic); Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic);Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră);Pernis apivorus (viespar);Phalacrocorax pygmaeus (cormoran pitic);Philomachus pugnax (bătăuş);Tringa glareola (fluierar de mlaştină).

b)Specii de pasări cu migraţie regulată nemenţionate în Anexa I a Directivei Păsări nominalizate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”:

- Anas platyrhynchos(raţa mare);Buteo buteo (şorecar comun);Charadrius dubius (prundăraş gulerat);Falco subbuteo (şoimul rândunelelor);Falco tinnunculus (vânturel roşu);Merops apiaster (prigorie);Tringa erythropus (fluierar negru);Tringa nebularia (fluierar cu picioare verzi);Tringa totanus (fluierar cu picioare roşii);Vanellus vanellus (nagâţ).

c)Specii de pasări incluse în Anexa I a Directivei Păsări (respectiv Anexa 3 a O.U.G. 57 /2007 cu modificările şi completările ulterioare) observate în teren nenominalizate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”:

- Aquila pomarina(acvila ţipătoare mică);Buteo rufinus (şorecar mare);Casmerodius albus (egreta albă);Circaetus gallicus (şerpar);Circus aeruginosus (erete de stuf);Circus cyaneus (erete vânăt);Coracias garrulus (dumbrăveancă);Dendrocopos medius (ciocănitoarea de stejar);Dryocopus martius (ciocănitoarea neagră);Egretta garzetta (egreta mică);Pandion haliaetus (uligan pescar);Picus canus (ghionoaia sură);Porzana pusilla (cresteţ mic);Sterna hirundo (chira de baltă).

d)Specii de pasări de interes naţional care necesită protecţie strictă (Anexa 4B a OUG nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare) nenominalizate în Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” observate în teren:

- Acanthis cannabina (Carduelis cannabina)(cânepar);Actitis hypoleucos (fluierar de munte);Aegithalos caudatus (piţigoi codat);Athene noctua (cucuveaua);Carduelis  spinus (scatiu);Carduelis carduelis (sticlete);Carduelis chloris (florinte);Carduelis flammea (inăriţă);Coccothraustes coccothraustes (botgros);Corvus corax (corb);Emberiza calandra (presură

sură);Eritachus rubecula (măcăleandru);Motacilla alba (codobatură albă);

Motacilla flava(codobatoră galbenă); Muscicapa striata (muscar sur);

Oriolus oriolus (grangur);Phoenicurus ochruros (codroş de munte);Phoenicurus phoenicurus (codroş de pădure);Phylloscopus collybita (pitulice mică);Phylloscopus trochilus (pitulice fluierătoare);Phyloscopus sibilatrix (pitulice sfârâitoare);Picus viridis (ghionoaie verde);Sitta europaea (ţiclean);Tachybaptus ruficollis (corcodel mic);Upupa epops (pupăză).

              7. Obiective specifice şi măsuri pentru atingerea obiectivelor majore şi a obiectivului general al Planului de management.


Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuri

1. Evitarea apariţiei unor noi presiuni antropice – activităţi socio- economi-ce cu impact semnificativ

1.1 Menţinerea caracterului natural al tuturor corpurilor de apă din interiorul sitului

1.1.1 Interzicerea oricăror întreruperi ale conectivităţii longitudinale a Râului Siret, cu excepţia lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundaţiilor.

1.1.2 Interzicerea oricăror întreruperi ale conectivităţii laterale a Râului Siret, cu excepţia lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundaţiilor.

1.1.3 Interzicerea modificării debitului de apă al râului Siret prin intervenţii antropice directe – în principal prelevări semnificative de debite din cursul Râului Siret.

1.2 Îmbunătăţirea calităţii apei râului Siret

1.2.1 Interzicerea avizării unor activităţi economice ce pot prezenta risc pentru poluarea accidentală a cursului Râului Siret. Luarea tuturor măsurilor pentru ca activităţile economice avizate să nu ducă la afectarea calităţii apelor.

1.3 Menţinerea caracterului natural al malurilor Râului Siret şi a proceselor naturale ce au loc la nivelul acestora

1.3.1 Interzicerea amplasării oricăror noi obiective socio-economice în albia majoră a Râului Siret.

1.3.2 Conservarea zonelor de prundiş, importante pentru cuibărirea şi hrănirea speciilor de păsări, cu excepţia zonelor albie minoră care necesită lucrări de decolmatare şi regularizare în vederea evitării pericolului de inundaţii.

1.4 Asigurarea unui management forestier durabil al suprafeţelor forestiere din interiorul sitului

1.4.1 Adaptarea amenajamentelor silvice prin includerea prevederilor prezentului Plan de management – măsurile ce vizează habitatele forestiere.Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuri1.4.2 Creşterea suprafeţelor acoperite cu păduri naturale – conservarea celor existente şi asigurarea regenerării naturale acolo unde este posibil.

1.4.3 Promovarea adoptării certificării forestiere (FSC) pentru pădurile din interiorul sitului.

1.5 Îmbunătăţirea condiţiilor de habitat ale păsărilor

1.5.1 Interzicerea prevederii în PUG-urile localităţilor a extinderii în interiorul limitelor sitului a zonelor actuale ocupate cu construcţii.

1.5.2 Interzicerea prevederii în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului a unor noi drumuri în interiorul sitului, în principal a acelora ce permit accesul auto în imediata vecinătate a râului Siret, cu excepţia drumurilor necesare pentru lucrările de decolmatare, regularizare şi amenajare a albiei minore.

1.6 Evitarea creşterii riscului de coliziune al păsărilor cu structurile antropice precum şi a riscului de electrocutare

1.6.1 Interzicerea amplasării de parcuri eoliene în interiorul sitului şi pe o distanţă de 1 km faţă de limitele acestuia cu excepţia situaţiilor în care operatorul poate garanta risc „0” de coliziune ca urmare a dotării parcului cu sisteme automate de evitare a coliziunilor.

1.6.2 Interzicerea amplasării unor parcuri eoliene la distanţe mai mici de 3 km faţă de limitele sitului în condiţiile în care nu au prevăzute sisteme automate de evitare a coliziunilor şi de monitorizare pe toată durata funcţionării a impactului asupra avifaunei.

1.6.3 Interzicerea avizării parcurilor eoliene care nu respectă distanţe de minim 500 m între turbinele proprii şi minim 1 km faţă de turbinele parcurilor eoliene învecinate pentru a evita crearea unor bariere în calea zborului păsărilor.

1.6.4 Construcţia oricărei linii electrice aeriene din interiorul sitului  şi vecinătatea sitului – minim 1 km – se va face cu garantarea de către deţinător a implementării tuturor măsurilor necesare evitării coliziunii şi electrocutării păsărilor.

1.7 Evitarea degradării habitatelor păsărilor ce fac obiectul protecţiei în sit

1.7.1 Interzicerea amplasării de parcuri fotovoltaice în interiorul şi vecinătatea sitului la distanţe mai mici de 500 m faţă de cursul Râului Siret decât în situaţia în care tehnologia utilizată garantează lipsa oricărei forme de impact asupra populaţiilor de insecte cu stadii larvare acvatice şi dacă parcul propus urmează a fi construit exclusiv pe suprafeţe de teren arabil.


Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuri


1.8 Promovarea dezvoltării durabile a localităţilor al căror teritoriu  intersectează limitele sitului

1.8.1 Corelarea prevederilor planurilor şi programelor dezvoltate la nivel naţional, regional, judeţean sau local şi a planului de amenajare din punct de vedere al gospodăririi apelor cu Planul de management al sitului Natura 2000

2. Reducerea presiunilor antropice actuale – actvi tăţi socio - economice cu impact semnificativ

2.1 Îmbunătăţirea calităţii apei râului Siret

2.1.1 Îmbunătăţirea stării ecologice şi chimice a apei râului Siret prin corelarea acţiunilor diferiţilor factori interesaţi.

2.2 Asigurarea unui management forestier durabil al suprafeţelor forestiere din interiorul sitului în vederea conservării habitatelor speciilor de păsări

2.2.1 Interzicerea lucrărilor de exploatare a lemnului prin „tăieri rase”, cu excepţia arboretelor de plop euramerican sau alte specii alohtone şi a arboretelor exploatate în regimul crângului în condiţiile exploatării pe parchete mari, conform prevederilor legale. Interzicerea împăduririi cu specii care nu fac parte din  compoziţia tipului natural funadamental de pădure. Verificarea în teren a respectării acestor măsuri.

2.2.2 Menţinerea cel puţin a unui număr de 3-6 arbori bătrâni pe hectar – iescari, arbori groşi, scorburoşi, parţial uscaţi – pentru asigurarea condiţiilor de habitat ale unor specii de păsări, cu consultarea prealibilă a custodelui şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.

2.2.3 Menţinerea „lemnului mort” in situ (în pădure) pentru asigurarea condiţiilor de habitat pentru speciile de ciocănitori şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.

2.2.4 Interzicerea lucrărilor de exploatare a pădurilor în perioada de cuibărire (15 martie – 15 august), cu excepţia situaţiilor prevăzute în Regulamentul sitului şi a zonelor în care este necesară exploatarea de vegetaţie cu scopul întreţinerii cursurilor de apă sau cu scopul realizării unor lucrări hidrotehnice strict necesare pentru protecţia malurilor împotriva eroziunii şi apărarea împotriva inundaţiilor. Verificarea în teren a respectării acestei măsuri.

2.2.5 a.Interzicerea păşunatului, a trecerii ierbivorelor domestice prin interiorul fondului forestier din interiorul sitului de importanţă comunitară şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.

b. Amplasarea de stânelor şi locurilor de târlire la limita sau în exteriorul ariei protejate cu consultarea prealabilă a custodelui şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.


Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuri2.2.6 Limitarea aplicării de tratamente chimice şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri.

2.2.7 Interzicerea tăierii sau distrugerii arborilor şi arbu?tilor, solitari sau în grupuri, de pe terenurile agricole sau în terenurile deschise, cu excep?ia speciilor invazive, în scopul protejării cuiburilor de păsări ?i verificarea în teren a respectării acestei măsuri.


2.3 Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare şi pescuit

2.3.1 Realizarea cotelor de recoltă aprobate pentru fiecare fond cinegetic ce intersectează limitele sitului pe suprafeţele neincluse în aria protejată, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Regulamentul sitului, şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri. Propunerile de cote de recoltă pentru fondurile cinegetice ce se suprapun cu situl vor fi avizate de către custode.

2.3.2 Interzicerea pescuitului comercial pe raza sitului şi permiterea pescuitului sportiv doar cu undiţe sau lansete fără utilizarea ambarcaţiunilor. Pescuitul ştiinţific este permis doar în condiţiile prevăzute de Regulamentul sitului.

2.3.3 Instituirea de zone de protecţie pentru fondul piscicol în perioada de iarnă (15 noiembrie – 15 martie) pe cursul râului Siret în zona podurilor rutiere şi feroviare şi a confluenţei cu Râul Moldova, pe lungimi de 500 m în aval şi amonte faţă de acestea.

2.4 Reducerea braconajului

2.4.1 Întărirea capacităţii instituţionale a custodelui de a asigura paza împotriva activităţilor de braconaj.

2.5 Reducerea riscurilor asupra speciilor de păsări

2.5.1 Promovarea agriculturii durabile prin elaborarea unui ghid cu privire la bunele practici agricole şi de mediu pe terenurile agricole din interiorul şi vecinătatea sitului şi diseminarea acestuia în rândul agricultorilor şi autorităţilor publice locale.

2.5.2 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor /păşunilor prin elaborarea unui ghid cu privire la bunele practici de administrare a acestora şi diseminarea acestuia în rândul proprietarilor, utilizatorilor şi autorităţilor publice locale.


2.5.3 Verificarea în teren de către custode a modului de îndeplinire a cerinţelor din Regulamentul sitului cu privire la  respectarea condiţiilor agricole şi de mediu pentru terenurile arabile şi păşunile


Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuridin interiorul sitului.

2.5.4 Izolarea liniilor electrice aeriene existente şi creşterea vizibilităţii acestora (balizare) de către deţinătorii acestora pentru reducerea riscurilor de electrocutare şi de coliziune.

2.5.5 Montarea de suporturi artificiale pentru instalarea cuiburilor de barză albă în localităţile din vecinătatea sitului (~ 5 suporţi /localitate, cu sprijinul deţinătorilor liniilor electrice.

2.5.6 Elaborarea unui studiu de evaluare a impactului cumulativ generat de activităţile de exploatare a agregatelor minerale precum şi a altor presiuni antropice din interiorul sitului (studiul trebuie să răspundă şi cerinţelor Ordinului 19 /2010) şi să respecte cele mai bune practici internaţionale de evaluare a impactului cumulativ. Studiul trebuie totodată să identifice măsurile de reducere a impactului şi cele de compensare, dacă este cazul, măsurile urmând a fi impuse operatorilor economici prin actele de reglementare.

2.5.7 Interzicerea extragerii agregatelor minerale precum şi a efectuării activităţilor conexe (sortarea şi transportul agregatelor) în perimetrul sitului în intervalul anual corespunzător perioadei de cuibărire a păsărilor şi de prohibiţie la pescuit, 15 martie – 15 august, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră prevăzute de legislaţia în vigoare şi verificarea în teren a respectării acestei măsuri

3. Creşterea capacităţii de suport a sitului pentru menţinerea sustenabilă a populaţiilor de păsări3.1 Creşterea suprafeţelor cu luciu permanent sau temporar de apă

3.1.1 Elaborarea unui studiu de evaluare a potenţialului de reconstrucţie ecologică a zonelor umede din interiorul sitului în principal prin identificarea  suprafeţelor pretabile conversiei în bălţi cu ape permanente şi temporare – în principal fostele braţe ale Siretului – prin reconectarea lor la cursul râului. Studiul trebuie să includă deopotrivă o analiză a contribuţiei acestor zone umede la diminuarea efectelor inundaţiilor asupra patrimoniului economic al comunităţilor locale.

3.2 Creşterea capacităţii de suport a pădurilor de zăvoi pentru speciile de păsări forestiere


3.2.1 Elaborarea unui studiu privind potenţialul de reconstrucţie ecologică a pădurii de zăvoi native prin identificarea în principal a suprafeţelor de teren pretabile şi disponibile pentru extinderea pădurii de zăvoi având ca scop ideal refacerea conectivităţii zăvoiului de plop


Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsurişi salcie pe toată lungimea sitului. 

4. Asigurarea administră- rii şi a managementului efectiv al sitului


4.1 Întărirea capacităţii instituţionale a custodelui sitului


4.1.1 Menţinerea şi dezvoltarea structurii proprii de administrare a sitului.

4.1.2 Asigurarea personalului necesar administrării sitului.

4.1.3 Instruirea personalului custodelui pentru acoperirea cerinţelor de implementare ale măsurilor propuse în Planul de management – utilizarea GIS, redactarea cererilor de finanţare, manage-

ment de proiect, gestiunea ariilor proteja- te, comunicare, pază şi altele asemenea.

4.1.4 Asigurarea managementului participativ prin implicarea factorilor interesaţi în implementarea măsurilor Planului de management.

4.1.5 Participarea în cadrul comisiilor de avizare tehnică, a grupurilor de lucru sau a altor întâlniri ce dezbat planuri şi proiecte socio-economice ce privesc sau pot afecta situl.

4.2 Asigurarea resurselor fi-nanciare necesare implemen tării măsurilor Planului de management

4.2.1 Întocmirea planului anual de acţiuni şi a bugetului anual necesar implementării acestora.

4.2.2 Atragerea suportului financiar prin proiecte de finanţare şi alte surse.

4.2.3 Realizarea unui studiu privind identificarea posibilităţilor de autofinanţare prin utilizarea taxelor, a posibilităţii creării şi utilizării unui brand al sitului, atragerea suportului financiar (precum şi în privinţa altor resurse: cercetare, publicitate, consultanţă şi altele asemenea) din partea factorilor interesaţi.

4.3 Creşterea nivelului de conştientizare şi informare precum şi menţinerea legăturii cu factorii interesaţi

4.3.1 Elaborarea şi întreţinerea unei pagini web a sitului cu resurse, informaţii actualizate, listă de e-mailuri şi forum de discuţii.

4.3.2. Realizarea unui studiu pentru identificarea şi promovarea activităţilor tradiţionale şi a produselor locale generate de aceste activităţi.

4.3.3 Realizarea unui studiu privind identificarea potenţialului ecoturistic al sitului precum şi a modalităţilor de valorificare a acestuia. Studiul trebuie să identifice infrastructura necesară de vizitare.

4.3.4 Realizarea şi instalarea de borne şi indicatoare în teren pentru materializarea limitelor sitului.

4.3.5 Realizarea şi amplasarea la limita sitului şi în localităţile învecinate de panouri informative privind aria naturală


Obiectiv major

Obiectiv specific

Măsuriprotejată – statut, specii protejate, activităţi interzise şi altele asemenea.

4.3.6 Realizarea de materiale informative privind situl, speciile de păsări de interes conservativ, valorile culturale şi istorice existente, oportunităţile de ecoturism – pe suport electronic şi tipărit.

4.3.7 Crearea şi amenajarea unor puncte de informare pentru ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

4.3.8 Realizarea unor campanii de informare şi conştientizare privind valorile sitului cu adresabilitate diferită, funcţie de vârsta şi tipul factorilor interesaţi.

4.3.9 Realizarea de evenimente pentru promovarea valorilor sitului şi atragerea suportului public – activităţi în şcoli, expoziţii de fotografii şi desen, ziua sitului ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

4.4 Monitorizarea stării de conservare a speciilor de păsări

4.4.1 Monitorizarea prezenţei, distribuţiei şi a efectivelor speciilor de păsări

4.4.2 Monitorizarea presiunilor asupra speciilor de păsări şi a habitatelor acestora de cuibărire, hrănire şi odihnă.

4.4.3 Monitorizarea gradului de implicare a factorilor interesaţi ca urmare a derulării campaniilor de informare şi conştientizare.

              Procedura de evaluare de mediu

              A fost derulată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe avându-se în vedere:

- Planul de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu” întocmit de E.P.C. CONSULTANŢĂ DE MEDIU Bucureşti;

- Adresa Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 21624 /E.D./24.04.2013, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu nr. 5882 /24.04.2013 şi Adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/1672/M.F./29.04.2013 prin care se deleagă competenţa pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 1076 /2004 către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ;

- Notele interne din 25.10.2013 şi 10.03.2014 emise de A.P.M. Neamţ, Serviciul C.F.M.;

- Adresa Administraţiei Bazinale de Apă Siret nr. 427 /14.01.2014;

- Procesul verbal nr. 10 /19.05.2014 al Comitetului Special Constituit în vederea analizării formei finale a „Planului de management al sitului ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu”;

- Ordin de plată nr. 715 /22.10.2013.

              Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ au asigurat accesul liber al publicului la informaţie prin:

- Adresa A.P.M. Neamţ nr. 1069 /25.03.2014 privind afişarea pe pagina proprie de internet a draft-ul Planului de management al sitului Natura 2000

ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”, forma finală, transmisă către:

·        Consiliul Judeţean Neamţ;

·        Consiliul Judeţean Bacău;

·        Consiliul Judeţean Iaşi;

·        Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ;

·        Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău;

·        Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Iaşi;

·        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău;

·        Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi;

·        Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău;

·        Direcţia Silvică Neamţ;

·        Direcţia Silvică Bacău;

·        Direcţia Silvică Iaşi;

·        Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman;

·        E.P.C. Consultanţă de Mediu Bucureşti.

- Adresa A.P.M. Neamţ nr. 1069 /08.05.2014 de convocare la şedinţa Comitetului Special Constituit din data de 19.05.2014, transmisă instituţiilor susmenţionate;

- Anunţ A.P.M. Neamţ din data de 20.05.2014, pe pagina proprie de internet, privind decizia Comitetului Special Constituit referitoare la adoptarea Planului de management al sitului „Lunca Siretului Mijlociu;

- Anunţ A.P.M. Neamţ din data de 29.10.2013, pe pagina proprie de internet, privind iniţierea evaluării de mediu pentru Planul de management al sitului „Lunca Siretului Mijlociu;

- Anunţ A.P.M. Bacău din data de 03.09.2013, pe pagina proprie de

internet, privind iniţierea evaluării de mediu pentru Planul de management al sitului „Lunca Siretului Mijlociu;

- Anunţurile A.P.M. Bacău din datele de 22.03.2013 şi 27.03.2013, publicate în „Ziarul de Bacău”, privind iniţierea procesului de elaborare a

Planului de management al sitului „Lunca Siretului Mijlociu.

               Planul propus nu necesită parcurgerea procedurii de realizare a evaluării de mediu şi urmează să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

         Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.               

              Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se      

consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate

adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din

punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 1213/2006, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

              Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

              Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

              Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

              Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

              Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.        

              Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

12.05.2014.........................................................................................................................................................................

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU

pentru

 PUZ- “Introducere în intravilanul municipiului P. Neamţ a terenului cu suprafaţa 10000 mp-pentru Construcţii locuinţe colective D+P+3E, Construcţii pentru servicii-Hotel, spaţii comerciale şi spaţii pentru servicii D+P+3E - D+P+6E, accese auto şi parcaje, teren proprietate Stanciu Cristian cu accesul din drumul în continuarea Străzii Bogdan Vodă”

promovat de:

Stanciu Cristian, str. Aleea Lirei, nr. 7, bl. FC17, sc. A, ap. 2, municipiul Constanţa, jud. Constanţa


            Având în vedere:

-prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-prevederile OM nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-prevederile OM nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004;

-concluziile consultărilor din cadrul grupurilor de lucru şi din cadrul şedinţei de dezbatere publică din data de 08.05.2014 şi observaţiile din partea autorităţilor membre ale grupului de lucru,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ decide:

se emite aviz de mediu pentru:

“Plan Urbanistic Zonal- Introducere în intravilanul municipiului P. Neamţ a terenului cu suprafaţa 10000 mp-pentru Construcţii locuinţe colective D+P+3E, Construcţii pentru servicii-Hotel, spaţii comerciale şi spaţii pentru servicii D+P+3E - D+P+6E, accese auto şi parcaje, teren proprietate Stanciu Cristian cu accesul din drumul în continuarea Străzii Bogdan Vodă”

în municipiul Piatra Neamţ, Trupul Cîrloman cu acces din  str. Bogdan Vodă

Titular:  Stanciu Cristian, str. Aleea Lirei, nr. 7, bl. FC17, sc. A, ap. 2, municipiul Constanţa, jud. Constanţa


Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute de HG nr. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a examinării punctelor de vedere exprimate de autorităţile membre ale grupului de lucru, a analizării raportului de mediu.

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, cu luarea în considerare a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv în ceea ce priveşte amplasamentul propus şi distanţa faţă de obiectivele situate în apropiere.

S-a asigurat informarea şi consultarea publicului conform prevederilor HG nr. 1076/2004. Pe parcursul procedurii un s-au înregiatrat observaţii şi contestaţii din partea publicului.

Documentaţia a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii la sediul APM Neamţ, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmnt.anpm.ro

Până la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementarea planului nu a depus comentarii.

Informarea şi participarea publicului în procedură s-a realizat astfel:

-anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform HG nr. 1076/2004 din data de 2 şi 5 iulie 2013;

Anunţul privind decizia etapei de încadrare a planului din data de 18.03.2014;

Anunţurile privind dezbaterea publică pentru analiza calităţii raportului de mediu au fost publicate în datele de 21 martie 2014, respectiv 24 martie 2014.

Decizia de emitere care se concretizează în avizul de mediu- act administrativ, poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În conformitate cu prevederile HG 1076/2004, titularul planului are obligaţia de a anunţa în mass- media decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării acestuia pe Internet de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ.

31.01.2014.........................................................................................................................................................................

Având în vedere:

-         HG 1076/2004 privind stabilirea Procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

-         OM 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

-         OM 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004;

-         Concluziile consultărilor din şedinţele Comitetului Special Constituit şi grupurilo5r de lucru;

-         Comentariilor de la dezbaterea publică din data de 31.01.2014 în care s-a analizat Raportul de Mediu PUG – Comuna Trifeşti,jud. Neamt,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ decide:

Emiterea avizului de mediupentruPlanul Urbanistic General al COMUNEI TRIFEŞTI”,judeţul Neamţ, titular de plan Comuna Trifeşti

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi în urma consultării autorităţilor publice competente, membre ale grupului de lucru, care si-au exprimat puncte de vedere  în cadrul şedinţelor de analiză.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei astfel:

-             solicitarea  de  obţinere a avizului de mediu a fost adusă  la  cunoştinţă publicului  prin anunţuri repetate în mass-media;

-             documentaţia de susţinere a solicitării avizului de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM Neamţ;

-             sedinta de dezbatere publica a Raportului de Mediu pentru PUG Comuna Trifeşti, jud. Neamţ, a fost adusă  la  cunoştinţă publicului  prin anunţuri repetate în mass-media, prin anunturi la sediul primariei si pe site-ul acesteia;

-             Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ http://apmnt.anpm.ro

-             De asemenea, se va face publică în mass - media prin grija titularului de plan.

-             Conform prevederilor HG 1076/2004, decizia de emitere se concretizeaza in avizul de mediu .

-             Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

-             in situaţia în care publicul interesat se consideră lezat într-un drept al său, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, pentru a contesta din punct de vedere procedural deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de HG 1076/2004, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

31.01.2014.........................................................................................................................................................................

Având în vedere:

-         HG 1076/2004 privind stabilirea Procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

-         OM 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

-         OM 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004;

-         Concluziile consultărilor din şedinţele Comitetului Special Constituit şi grupurilo5r de lucru;

-         Comentariilor de la dezbaterea publică din data de 28.01.2014 în care s-a analizat Raportul de Mediu PUG – Comuna Hangu,jud. Neamt,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ decide:

Emiterea avizului de mediupentruPlanul Urbanistic General al COMUNEI HANGU”,judeţul Neamţ, titular de plan Comuna Hangu

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi în urma consultării autorităţilor publice competente, membre ale grupului de lucru, care si-au exprimat puncte de vedere  în cadrul şedinţelor de analiză.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei astfel:

-             solicitarea  de  obţinere a avizului de mediu a fost adusă  la  cunoştinţă publicului  prin anunţuri repetate în mass-media;

-             documentaţia de susţinere a solicitării avizului de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM Neamţ;

-             sedinta de dezbatere publica a Raportului de Mediu pentru PUG Comuna Hangu, jud. Neamţ, a fost adusă  la  cunoştinţă publicului  prin anunţuri repetate în mass-media, prin anunturi la sediul primariei si pe site-ul acesteia;

-             Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ http://apmnt.anpm.ro

-             De asemenea, se va face publică în mass - media prin grija titularului de plan.

-             Conform prevederilor HG 1076/2004, decizia de emitere se concretizeaza in avizul de mediu .

-             Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

-             in situaţia în care publicul interesat se consideră lezat într-un drept al său, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, pentru a contesta din punct de vedere procedural deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de HG 1076/2004, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

14.11.2013.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUD: "Extindere spa?iu comercial ?i montare firmă luminoasă", propus a fi realizat în Piatra Neamţ, P-?a 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, et. P+ET I Spa?iu comercial-fost apartament 7K, jud. Neamţ, titular plan SC Pier Prod SRL prin reprezentant Bursuc Dănu?, Comitetul Constituit în data de  14.11.2013  la APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUD-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00- 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

12.09.2013.........................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea Comunei Bicazul Ardelean, judeţul Neamţ , titular Comuna Bicazu Ardelean, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

         Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

12.09.2013.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU : „Construire garaje”, amplasat în judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Aviatorilor, nr. 27, titular plan CONSTANTIN VERONA, comitetul constituit în data de 12.09.2013 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00,în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.     

2.08.2013.........................................................................................................................................................................

            Având în vedere:

-prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-prevederile OM nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-prevederile OM nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004;

-concluziile consultărilor din cadrul grupurilor de lucru şi din cadrul şedinţei de dezbatere publică din data de 19.07.2013 şi observaţiile din partea autorităţilor membre ale grupului de lucru,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ decide:

Emiterea avizului de mediu pentru: “Plan Urbanistic Zonal- Construire centrală termică pe bază de biogaz” în municipiul Roman, intravilan, număr cadastral 54496, 54497 şi 54498

Titular:  SC MB NORUS BIOGAZ SRL, str. Sf. Lazăr nr. 64-66 etaj 5, birou 3, 700045 municipiul Iaşi, jud. Iaşi

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii etapelor procedurale prevăzute de HG nr. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a examinării punctelor de vedere exprimate de autorităţile membre ale grupului de lucru, a analizării raportului de mediu şi a raportului de mediu refăcut.

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, cu luarea în considerare a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv în ceea ce priveşte amplasamentul propus şi distanţa faţă de obiectivele situate în apropiere.

S-a asigurat informarea şi consultarea publicului conform prevederilor HG nr. 1076/2004. Pe parcursul procedurii s-au înregiatrat observaţii şi contestaţii din partea publicului, de care s-a ţinut cont, solicitându-ae refacerea raportului de mediu.

Documentaţia a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii la sediul APM Neamţ şi la sediul   SC MB NORUS BIOGAZ SRL, str. Sf. Lazăr nr. 64-66 etaj 5, birou 3, 700045 municipiul Iaşi, jud. Iaşi, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmnt.anpm.ro

Până la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementarea planului a depus comentarii.

Informarea şi participarea publicului în procedură s-a realizat astfel:

-anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform HG nr. 1076/2004 din data de 5 şi 8 februarie 2013;

Anunţul privind decizia etapei de încadrare a planului din data de 23.03.2013;

Anunţurile privind dezbaterea publică pentru analiza calşităţii raportului de mediu au fost publicate în datele de 30 mai 2013, respectiv 3 iunie 2013.

Decizia de emitere care se concretizează în avizul de mediu- act administrativ, poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

În conformitate cu prevederile HG 1076/2004, titularul planului are obligaţia de a anunţa în mass- media decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării acestuia pe Internet de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ.

Aviz de mediu

1.08.2013.........................................................................................................................................................................

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei  Planului Urbanistic ZONAL : „Extindere intravilan şi construire „Fabrică producţie betoane, sediu administrativ, hală cu destinaţia garaj, împrejmuire şi racord la utilităţi” amplasat în judeţul Neamţ, comuna Sagna-extravilan şi intravilan, sat Luţca- tarla „Din Jos”, titular plan SC TRANS ORVIREL SRL, comitetul constituit în data de 01.08.2013 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00,în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.     

17.05.2013.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUD: amenajare terasă alimentatie publică aferentă restaurantului existent, situat în Piatra Neamţ, P-ta Mihail Kogălniceanu, nr. 4,jud. Neamţ, titular plan SC CRISS EXPESS SRL  prin Strungariu Viorel, Comitetul Constituit în data de  29.04.2013 la APM Neamţ,  propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00- 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

16.05.2013.........................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului pentru  modificarea prevederilor Amenajamentului Silvic UP III Calu, Ocolul Silvic Roznov, titular de plan Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcţia Silvică Neamţ, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planurile menţionate să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

16.05.2013.........................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului pentru  modificarea prevederilor Amenajamentului Silvic UP II Iapa, Ocolul Silvic Roznov, titular de plan Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcţia Silvică Neamţ, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planurile menţionate să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

23.04.2013.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ: "Parc eolian format din două turbine, platforme de operare, drumuri de acces noi, modernizare drumuri de exploatare existente organizare de şantier", propus a fi realizat în judeţul Neamţ, comuna Ţibucani- extravilan, parcelele A394 şi P 393, pe o suprafaţă de 25000 mp- categoria de folosinţă păşune, titular plan SC WPD România Wind Farm 04 SRL, Comitetul Constituit în data de  18.04.2013  la APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00- 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

18.04.2013.........................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului pentru  Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a SC PROKON HIT TIMBER SRL – UP II Ceahlău - Sturza, titular SC PROKON HIT TIMBER SRL,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

18.04.2013.........................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului pentru  Amenajamentul pădurilor proprietate privată a Asociaţiei Composesorale Terko Tomeşti, situate pe teritoriul judeţului Neamţ, UP III Terko Bicăjel:

titular de plan Asociaţia Composesorală Terko Tomeşti, comuna Tomeşti,judeţul Harghita , Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planurile menţionate să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

22.03.2013.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării  deciziei de emitere a avizului de mediu, în cadrul procedurilor de evaluare de mediu pentru planuri şi programe, pentru proiectul „Construire CHEAP Frasin - Pîngăraţi” amplasat în Bicaz, Pct. Buhalniţa - Potoci, titular SC WATER ENERGY SISTEMS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr.5, în zilele de luni - joi, între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmnt.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

19.02.2013.........................................................................................................................................................................

Având în vedere:

 • HG 1076/2004 privind stabilirea Procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • OM 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe
 • OM 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intră sub incidenta HG 1076/2004;
 • Concluziile consultărilor din sedintele Comitetului Special Constituit;
 • Completările cerute  la sedinta de dezbatere publica din data de 09.08.2012 în care s-a analizat Raportul de Mediu PUG – comuna Gherăesti,jud. Neamt,

Agentia pentru Protectia Mediului Neamt decide:

Emiterea avizului de mediupentruPlanul Urbanistic General al comunei Gherăetti”,judetul Neamt, titular de plan Comuna  Gherăesti

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi în urma consultării autorităţilor publice competente, membre ale Comitetului Special Constituit, care si-au exprimat puncte de vedere  în cadrul şedinţelor de analiză.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei astfel:

 • solicitarea  de  obţinere a avizului de mediu a fost adusă  la  cunoştinţă publicului  prin anunţuri repetate în mass-media;
 • documentaţia de susţinere a solicitării avizului de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul ARPM Bacau si la sediul APM Neamt;
 • sedinta de dezbatere publica a Raportului de Mediu pentru PUG Gherăesti, jud. Neamt a fost adusă  la  cunoştinţă publicului  prin anunţuri repetate în mass-media, prin anunturi la sediul primariei si pe site-ul acesteia;
 • Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt http://apmnt.anpm.ro
 • De asemenea, se va face publică în mass - media prin grija titularului de plan .
 • Conform prevederilor HG 1076/2004  decizia de emitere se concretizeaza in avizul de mediu .
 • Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:
 • in situaţia în care publicul interesat se consideră lezat într-un drept al său, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, pentru a contesta din punct de vedere procedural deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de HG 1076/2004 , cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 

20.12.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Construire locuinţă P+E, racorduri utilităţi: apă, fosă septică, electricitate, gaze naturale, extindere de reţele dacă este cazul, organizarea execuţiei lucrărilor", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Nordului, jud. Neamţ, titular SC AVANTAJ MS SRL, Comitetul Constituit în data de 20.12.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

12.10.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Neamţ din data de 11.10.2012 a Planului Urbanistic Zonal pentru „Extindere parc eolian, drumuri de acces şi racord la reţeaua de distribuţie a energiei electrice”, teren situat în comuna Secuieni-extravilan, judeţul Neamţ, titular SC P.E. FĂGET SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

14.09.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Neamţ din data de 13.09.2012 a Planului Urbanistic Zonal pentru „Parc eolian şi racord la reţeaua electrică”, teren situat în comuna Făurei-extravilan, judeţul Neamţ, titular SC P.E. FĂGET SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00-16.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

14.09.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Neamţ din data de 13.09.2012 a Planului Urbanistic Zonal pentru „Extindere parc eolian Făget, drumuri de acces şi racord la reţeaua de distribuţie a energiei electrice”, teren situat în comuna Făurei-extravilan, tarla „Jugul Dracului”, judeţul Neamţ, titular SC P.E. FĂGET SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00-16.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

13.09.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Amenajări interioare şi extindere parţială P spaţiu comercial ", situat în municipiul Piatra Neamţ B-dul Decebal nr. 14, bl. P10- P Complex Comercial Mioriţa, jud. Neamţ, titular SC ORION SRL prin Lepădatu Băleanu Dan, Comitetul Constituit în data de 13.09.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

13.09.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Lotizare teren cu acces din str. Fermelor, în vederea construirii de locuinţe individuale cu regim de înălţime max. P+2E ", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Fermelor, jud. Neamţ, titular Huza Petru, Comitetul Constituit în data de 13.09.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

16.08.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în şedinţa Comitetului Special Constituit, la APM Neamţ în data de 16.08.2012, a Planului Urbanistic Zonal pentru ”Extindere spaţiu comercial”, imobil situat în Piatra Neamţ, str. 1 Decembrie 1918, la parterul blocului M1, judeţul Neamţ, titular SC ANVALEX SRL, propune:

Adoptarea PUZ fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc, în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni - vineri între orele 8.00 - 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunţ.

2.08.2012.........................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : ”Conversie funcţională a zonei industriale în zonă rezidenţială”, amplasat în judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Mihai Viteazu, nr. 13, titular plan SC PLATARINOM SRL Roman, comitetul constituit în data de 02.08.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.     

2.08.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Parc fotovoltaic "Zimbru"- 0,940MW", situat în comuna vînători Neamţ- extravilan şi intravilan sat Nemţişor- punct "Chiriacu", comuna Vînători Neamţ, jud. Neamţ, titular Apostol Romeo, Comitetul Constituit în data de 2.08.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

2.08.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice prin conversia energiei solare P=375 kw", situat în comuna Sagna- extravilan, jud. Neamţ, titular COMUNA SAGNA, Comitetul Constituit în data de 2.08.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

2.08.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ: "Extinderea parter a construcţiei- sediu firmă şi laborator pentru analize medicale, un acces din exterior propus, scară, alee de acces, firmă luminoasă montată pe construcţia extinsă" situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Bistriţei nr. 6, bl. F32, sc. A parter, fost ap. 2- Sediu firmă şi Laborator, titular Silvaş Aurel reprezentant al SC IGIENA SRL-Profilaxie Sanitară, Comitetul Constituit în data de 2.08.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

9.07.2012.........................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Înfiinţare fermă de reproducţie suine în comuna Tupilaţi, jud. Neamţ", situat în comuna Tupilaţi- extravilan-tarla "Via Cteţoaiei", jud. Neamţ, titular Bătinaş Daniela, Comitetul Constituit în data de 5.07.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

05.07.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ  "Schimbarea destinaţiei apartamentului în sediu firmă – birouri şi extinderea parter a acestuia, cu alee de acces, eventual – cu devierea reţelelor de utilităţi existente, firmă luminoasă pe faţada aferentă, organizarea de şantier", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 25, bl. D3, sc. B, et. parter, ap. 18, jud. Neamţ, titular Scutelnicu Cornelia, Comitetul Constituit în data de 5.07.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

05.07.2012.......................................................................................................................................................................

Agentia pentru Protectia Mediului Neamt   anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ " Introducere teren in intravilan pentru construire – Hala pentru dezasamblare vehicule uzate, platforma betonata si parcare; locuinta serviciu", situat în comuna Agapia – extravilan – punct Buga,  jud. Neamţ, titular plan Avasâlcăi Mihai Ciprian, Comitetul Special Constituit în data de 05.07.2012 la APM Neamţ, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu si nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

07.06.2012.......................................................................................................................................................................

Agentia pentru Protectia Mediului Neamt   anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Infiintare ferma reproductie suine in comuna Tupilati, jud. Neamt", situat în comuna Tupilati – extravilan – punct Lunca,  jud. Neamţ, titular plan  S.C. TORACO SRL, Comitetul Special Constituit în data de 07.06.2012 la APM Neamţ, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu si nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

28.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizeiPUZ "Introducere teren în intravilan în vederea realizării unei zone de servicii- Bază Auto", situat în jud. Neamţ, comuna Sagna intravilan- extravilan, satul Luţca, titular planSC ELBUZ COM SRL, Comitetul Constituit în data de 24.05.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

10.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ-1.Construcţie tip hală P-P+2 pentru Depozit de materiale şi utilaje de construcţii, Spaţiu comercial-magazin şi show-room, Sediu firmă- birouri, firme luminoase montate pe faţadă, 2. Locuinţă de serviciu P+1, racord la gaze naturale, organizare de şantier, situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Izvoare, nr. 88, jud. Neamţ,titular plan SÎRGHI VASILE reprezentant al  SC MARIROX SRL,Comitetul Constituit în data de  10.05.2012  al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

10.05.2012.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului pentru  Amenajamentul silvic întocmit pentru UP II Farcaşa-Sturza,  situat în cadrul Ocolului Silvic Cascade Empire, localizat în raza administrativă a comunelor Poiana Teiului şi Pipirig, judeţul Neamţ, titular de plan Ocolului Silvic Cascade Empire, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planurile menţionate să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

11.04.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei, în şedinţa Comitetului Constituit al APM Neamţ din data de 01.09.2011, a Planului Urbanistic Zonal, titular Comuna Bodeşti, pentru ”Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere” în comuna Bodeşti, satul Bodeştii de Jos (în vecinătatea sitului "Frumuşica"), judeţul Neamţ, precum şi a completărilor solicitate şi depuse la APM Neamţ în data de 11.04.2012, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

06.04.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Neamţ din data de 05.04.2012 a Planului Urbanistic Zonal pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire fabrică de mortare uscate şi fabrică de ESP (polistiren expandat), împrejmuire teren, racord la utilităţi şi amenajare flux tehnologic”, teren situat în comuna Cordun, extravilan şi intravilan sat Cordun-punct „Lângă ţevi”, judeţul Neamţ, titular SC ADEPLAST SA, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

06.04.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în şedinţa Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 05.04.2012, a Planului Urbanistic Zonal pentru ”Introducere în intravilan, pentru amplasare silozuri cereale, curăţitor cereale, uscător cereale, cântar basculă, sistem recepţie şi transport cereale”, a terenului în suprafaţă de 10.000 mp aflat înextravilanul comunei Săbăoani, tarlaua "Berendeşti", judeţul Neamţ, titular SC ALCEDO SRL, propune:

Adoptarea PUZ fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc, în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni - vineri între orele 8.00 - 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunţ.

05.04.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Neamţ din data de 05.04.2012 a Planului Urbanistic Zonal pentru „Introducere teren in intravilan in vederea construirii unei pensiuni agroturistice„în extravilanul comunei Tazlau – punct “Budai”, judeţul Neamţ, titular David N. Daniela Intreprindere Individuala, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

23.03.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în şedinţa Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 22.03.2012, a Planului Urbanistic Zonal pentru ”Introducere în intravilan, în vederea dezvoltării unei zone de interes turistic”, a terenului în suprafaţă de 22.279 mp aflat înextravilanul comunei Pîngăraţi, punct "Arini", judeţul Neamţ, titular , propune:

Adoptarea PUZ fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc, în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni - vineri între orele 8.00 - 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunţ.

22.03.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizeiPUZ "Construire locuinţă, racorduri utilităţi: apă, canal, energie electrică, anexă gospodărească şi împrejmuire teren, organizarea execuţiei lucrărilor", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Ciocîrliei, jud. Neamţ, titular planPOPA TUDOR, Comitetul Constituit în data de 22.03.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

07.03.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Neamţ din data de 06.03.2012 a Planului Urbanistic Zonal pentru „Adăpost pentru îngrăşarea suinelor„în extravilanul comunei Dochia - punct Podu Rusului, judeţul Neamţ, titular SC ROMSUIN PORK SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

06.03.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ a. Schimbarea destinaţiei: 1. Spaţiului comercial în Spaţiu Alimentaţie publică– tipurile cuprinse în H.C.L nr. 216/2010; 2. Apartamentului în spaţiu comercial şi închiderea terasei aferente, b. Extinderea parter a Spaţiului Alimentaţie publică, a Spaţiului comercial şi a terasei aferente acestuia, modificări interioare, alee de acces,eventual - devierea reţelelor de utilităţi existente,refacerea trotuarului afectat de lucrări, firme luminoase montate pe faţadă, organizarea de şantier, situat în municipiul Piatra Neamţ, Bulevardul Republicii, nr. 42,vila 5, parter,jud. Neamţ, titular plan Brînzei Constantin,Comitetul Constituit în data de  09.02.2012  al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

06.03.2012.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planurilor pentru  Amenajamente silvice:  UP I Domesnic, UP II Mihăieţi şi UP III Hălăuca,  situate în cadrul Ocolului Silvic Pipirig,  comuna Pipirig, titular de plan  REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planurile menţionate să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

23.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizeiPUZ "Introducere teren în scopul declarat pentru construire pensiune agroturistică Casa Davis", situat în extravilanul comunei Gîrcina, punct "Rădăceşti-Cioate", jud. Neamţ, titular planSârbu Ana- Maria Întreprindere Individuală, Comitetul Constituit în data de 23.02.2012 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

22.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ din data de 23.02.2012, a Planului Urbanistic Zonal pentru ”Introducere în intravilan, lotizare pentru construire locuinţe”, a terenului în suprafaţă de 13839 mp aflat înextravilanul comunei Dobreni, judeţul Neamţ, titular DEDIU MARIA, propune adoptarea PUZ fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc, în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- vineri între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunţ.

21.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei comitetului constituit al APM Neamţ din data de 08.12.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru « Construire spaţiu comercial tip hala, acces auto si parcare proprie - in curte, firma luminoasă montata pe fatadă, imprejmuire terenului, racorduri la utilitaţi, organiyare de santier », situat  în Paitra Neamt, str. Izvoare, judeţul Neamţ, titular plan Lepadatu – Baleanu Vasile reprezentant al SC ORION SA, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-vineri  între orele 8.00- 16.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

17.11.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei comitetului constituit al APM Neamţ din data de 17.11.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru « Construire locuinţe, case de vacanţă şi pensiuni turistice, extindere intravilan », situat  în comuna Gîrcina-extravilan-punct „Oprişeni” şi intravilan sat Gîrcina, judeţul Neamţ, titular plan Comuna Gîrcina, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

17.11.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ din data de 17.11.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru "Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţă individuală”  în judeţul Neamţ, comuna Dobreni-extravilan-tarla „Pîrloage”, judeţul Neamţ, titular plan David Ana-Maria, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

20.10.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Introducere teren în intravilan şi lotizare în vederea construirii de spaţii pentru cazare, alimentaţie publică, agrement, locuinţe", situat în extravilanul comunei Gîrcina, punct "Cioate", jud. Neamţ, titular planCOMUNA GÎRCINA, Comitetul Constituit în data de 20.10.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile de la data publicării.

07.10.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ din data de 06.10.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru „Amplasare microfermă pentru vaci cu lapte” teren situat în comuna Boteşti, satul Nisiporeşti, extravilan-tarlaua Făgăt, judeţul Neamţ, titular Pal Petre, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

19.09.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 15.09.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru „Înfiinţare siloz pentru depozitare cereale”teren situat în extravilanul comunei Bîrgăoani (în fosta livadă), judeţul Neamţ, titular SC Cronos Agro SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

19.09.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 15.09.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire pensiune agroturistică şi complex agroturistic”teren situat în extravilanul comunei Grinţieş, punct "Arsita Pintec", judeţul Neamţ, titular Beraru Maria Gianina, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

16.09.2011.......................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 15.09.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire hale producţie”teren situat în extravilanul comunei Crăcăoani, judeţul Neamţ, titular SC BOR & DOG SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

15.09.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ din data de 15.09.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru ”Introducere în intravilan, în vederea construirii unei Pensiuni agroturistice”, a terenului în suprafaţă de 19048 mp aflat înextravilanul comunei Gîrcina, punct Mătieş, judeţul Neamţ, titular Chirilă C. Tudor Întreprindere Individuală, propune: Adoptarea PUZ fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc,în scris, zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunţ.

15.09.2011.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIAL LEMNOS ŞI PRELUCRARE PRIMARĂ A LEMNULUI ŞI TEREN DE SPORT, XOMUNA BORCA, JUDEŢUL NEAMŢ , situat în comuna Borca, punctul Mădei, judeţul Neamţ, titular plan comuna Borca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

18.08.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 18.08.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei pensiuni agroturistice”, teren situat în extravilanul comunei Gârcina, punct „Canton” , judeţul Neamţ, titular SC Baroi Constantin, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

3.08.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 02.08.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru „Restaurare, consolidare, amenajare corp principal –club şi terasă şi amenajare, mansardare corp secundar –anexă restaurant şi locuinţă”, teren situat în intravilanul municipiului Roman, strada Vasile Lupu nr. 1, judeţul Neamţ, titular SC SUHAN GROUP SRL, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

2.08.2011.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planurilor pentru  Amenajamentele silvice: UP IV LARGU - STURZA situat în cadrul Ocolului Silvic PROKONHIT TIMBER, comuna Poiana Teiului; UP V GRINŢIEŞUL MIC – STURZA situat în cadrul Ocolului Silvic PROKONHIT TIMBER, comuna Grinţieş; UP VI HANGU – STURZA situat în cadrul Ocolului Silvic PROKONHIT TIMBER, comuna Hangu, titular de plan SC  PROKONHIT TIMBER SRL, Ocolul Silvic PROKONHIT TIMBER, comuna Ceahlău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planurile menţionate să fie supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

            Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

2.08.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului Constituit al APM Neamţ, din data de 02.08.2011, a Planului Urbanistic Zonal pentru "Extindere Spaţiu alimentaţie publică - Pizzerie, firmă luminoasă montată pe faţada aferentă, eventual – devierea reţelelor de utilităţi, refacerea trotuarului afectat de lucrările de organizare de şantier, organizarea de şantier” în Piatra Neamţ, str. Aleea Aurorei, nr.3, bl.B2,parter, judeţul Neamţ, titular Herlea Mirel Ioan, propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic, la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni-joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

07.07.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Plantaţie de cătină cu spaţii de depozitare şi prelucrare la Dobreni, jud. Neamţ", situat încomuna Dobreni- extravilan, jud. Neamţ, titular plan SC Cătinofort SRL, Comitetul Constituit în data de 7.07.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de  17.07.2011.

05.07.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Lotizare teren, construire complex agroindustrial cu depozit şi spaţii comerciale, spălătorie auto cu vulcanizare, bloc de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, locuinţe unifamiliale, împrejmuire proprietate, amenajare parcare, racorduri utilităţi", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Stamatin, jud. Neamţ, titular plan Tomuleasa Ioan, Comitetul Constituit în data de 30.06.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de  15.07.2011.

01.06.2011.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : « Realizare 10 casute in cartier Malibu si realizare doua terase acoperite » situat în Municipiul Piatra Neamţ, Aleea Tineretului- Strandul Municipal, judeţul Neamţ, titular plan MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

01.06.2011.......................................................................................................................................................................

 În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : « Schimbare destinatie din apartament in birouri si extindere spatiu », situat în Municipiul Piatra Neamt, Piata Stefan cel Mare nr. 2, bl. C1, scara A, parter, ap. 2, judeţul Neamţ, titular plan MACOVEI EDUARD HARALAMBIE, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

23.05.2011.......................................................................................................................................................................

 În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : ÎNFIINŢARE UNITATE DE CONDIŢIONARE ŞI STOCARE CEREALE DE CĂTRE SC AGROEMI SRL, situat în comuna Bahna – extravilan, tarla Hăsăneasca, judeţul Neamţ, titular plan SC AGROEMI SRL, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

28.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat în urma analizei Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan pentru construire Staţie de sortare şi transfer în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în jud. Neamţ" , situat în localitatea Cordun - extravilan, judeţul Neamţ, titular plan Consiliul Judeţean Neamţ, propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

27.04.2011.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : Construire locuinţă Dp+P+M, anexă şi gard la stradă, utilităţi aferente“ , situat în Piatra Neamţ, str. Smaraldului, f.n., titular plan BOTEZATU GABRIEL-EUGEN, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

27.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat în urma analizei Planului Urbanistic Zonal : CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINŢE, RACORDURI UTILITĂŢI, situat în Municipiul Piatra Neamţ, str. Pepinierei nr. 5, judeţul Neamţ, titular plan MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

1.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului constituit în data de 31.03.2011, a Planului Urbanistic Zonal : "Introducere teren privat în intravilan, în vederea construirii unei Hale garaj auto şi birouri P+1E, acces auto şi parcare; extinderile şi racordurile la utilităţi, împrejmuirea terenului, transformarea drumului de acces la stradă", situat în mun. Piatra neamţ - extravilan, punct "Sub coastă" - drum de exploatare din str. Izvoare f.n., judeţul Neamţ, titular plan Grigore Sorin - reprezentant al SC ISORCOM SRL  propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

1.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat în urma analizei în cadrul şedinţei Comitetului constituit în data de 31.03.2011, a Planului Urbanistic Zonal : "Introducere teren privat în intravilan, în vederea construirii unei Hale pentru întreţinere auto, cabină poartă şi birouri, parcare; Locuinţă individuală P+1E, racorduri la utilităţi, împrejmuirea terenului, transformarea drumului de acces la stradă", situat în mun. Piatra neamţ - extravilan, punct "Sub coastă", judeţul Neamţ, titular plan Chiruţă Daniel  propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

1.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat în urma analizei Planului Urbanistic Zonal : INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE FABRICA DE PRODUCTIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII, situat în comuna Dobreni - extravilan, judeţul Neamţ, titular plan SC PRO SOFT SRL  propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

1.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Construire termocentrală în cogenerare pe biomasă, extindere intravilan", situat în comuna Alexandru cel Bun (S 30067 mp extravilan), jud. Neamţ, titular plan COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, Comitetul constituit în data de 31.03.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de  10.04.2011.

1.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ  "Alipire a două parcele de teren, construire spaţiu de depozitare plante medicinale în cadrul exploataţiei agricole", situat în comuna Cordun- extravilan, jud. Neamţ, titular plan SC Herbarum Veronicae Export SRL, Comitetul Constituit în data de 31.03.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de  10.04.2011.

18.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ  "Schimbarea destinaţiei garsonierei în Cabinet stomatologic, extinderea acestuia şi Cabinetului stomatologic existent, amenajări interioare, cu accesul exterior şi aleea menţinute, modernizarea faţadelor, firmă luminoasă montată pe faţadă, eventual devierea reţelelor de utilităţi, obţinerea unui titlu pentru terenul necesar extinderii", situat în Piatra Neamţ, Strada Dărmăneşti nr. 22, bl. A16, ap. 76 şi 77, jud. Neamţ, titular: Burdujan Aurel, Comitetul Constituit în data de 17.03.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ: "Extinderea Spaţiului comercial existent, obţinerea titlului pentru terenul necesar extinderii, firmă luminoasă", situat în Piatra Neamţ, Bulevardul Republicii nr. 27, bl. A12- parter spaţiu comercial, jud. Neamţ, titular: Burtea Daniela, Comitetul Constituit în data de 17.03.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

10.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ  "Construcţie P+M- Spaţiu comercial pentru confecţii şi încălţăminte, firmă luminoasă montată pe faţadă, acces auto şi parcare în curte, refacerea împrejmuirii, racorduri la utilităţi", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Bistriţei nr. 25-27, jud. Neamţ, titular plan SC P&I TRADE SRL, Comitetul Constituit în data de 10.03.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de  20.03.2011.

25.02.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul  interesat  că în urma analizei Planului Urbanistic de Detaliu pentru proiectul ,,Amenajare fermă piscicolă", situat în extravilanul com. Podoleni, jud. Neamţ, titular SC LACUL DE ARGINT SRL Podoleni, Comitetul constituit în data de 24.02.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de 20 februarie 2011.

11.02.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat câ în urma analizei Planului Urbanistic Zonal pentru: "Clădire D+P+3E- Sediul Băncii Comerciale BRD Piatra Neamţ", situat în municipiul Piatra Neamţ, B-dul Republicii nr. 18, jud. Neamţ, titular: SC DORALY MALL SRL, Comitetul constituit în data de 10.02.2011 al al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de 20 februarie 2011.

15.01.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ  "Introducere teren în intravilan pentru amenajare bază de agrement Poiana Mătieş, com. Gîrcina, jud.Neamţ  ",  titular plan Consiliul Judeţean Neamţ, Comitetul Constituit în data de 13 ianuarie 2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de 24 ianuarie 2011.

10.12.2010.......................................................................................................................................................................

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ  "Obţinerea unui titlu de proprietate pentru terenul - înconjurător terenului cu suprafaţa de 30 mp - care să confere titularului acestuia dreptul de a construi o clădire P+1- Spaţiu comercial şi Sediu firmă- birouri", situat în Piatra Neamţ, B-dul Traian fn, titular plan SC UNION SRL, Comitetul Constituit în data de 9 decembrie 2010 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de 20 decembrie 2010.

9.12.2010.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE ŞI SERVICE AUTO , situat în Roman, str. Vasile Alecsandri,   nr. 15,  judeţul Neamţ, titular plan Chelaru Neculai, reprezentant al SC Lumibiorad SRL, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

10.11.2010.......................................................................................................................................................................

În urma analizei Planului Urbanistic Zonal : CONCESIONARE TEREN PENTRU EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL PARTER ŞI ALEI ACCES – DEVIERE REŢELE UTILITĂŢI , situat în Piatra Neamţ, str. Ecoului, nr. 2A, bl. K15, sc. B, ap. 22, judeţul Neamţ, titular plan Toma Viorel, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris, la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.