>

 Hotărâre număr 878 din 2005-07-28 00:00:00 privind accesul publicului la informaţia privind mediulHOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005

privind accesul publicului la informaţia privind mediul

 

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 22 august 2005

 

    In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta hotărâre asigură dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.

    (2) Informaţia privind mediul este în mod progresiv diseminata si pusă la dispoziţia publicului în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi şi diseminări a acestei informaţii. In vederea atingerii scopului propus se promovează, în special, utilizarea tehnologiei electronice şi /sau a telecomunicaţiilor computerizate.

    ART. 2

    Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

    1. informaţia privind mediul - orice informaţie scrisă, vizuală, audio, electronica sau sub orice formă materială despre:

    a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente;

    b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

    c) masurile, inclusiv masurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) si b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

    d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;

    e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);

    f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevanta, a lanţului trofic, condiţiile de viată umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) si c);

    2. autoritate publică:

    a) Guvernul, alte organe ale administraţiei publice, inclusiv organismele lor publice consultative, constituite la nivel naţional, regional sau local;

    b) orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice administrative conform legislaţiei naţionale, inclusiv responsabilităţi, activităţi sau servicii în legătură cu mediul;

    c) orice persoană fizica sau juridica care îndeplineşte responsabilităţi sau funcţii ori furnizează servicii publice în legătură cu mediul şi este sub controlul unui organism sau al unei persoane prevăzute la lit. a) sau b).

    Prezenta definiţie nu include instituţii sau organisme, atunci când acestea acţionează în calitate de organ judiciar sau legislativ;

    3. informaţia deţinută de o autoritate publica - informaţia privind mediul aflata în posesia sa şi care a fost elaborată sau primită de acea autoritate;

    4. informaţia deţinută pentru o autoritate publică informaţia privind mediul care este deţinută în fapt de o persoană fizică sau juridică, în numele unei autorităţi publice;

    5. solicitant - orice persoană fizică sau juridică care solicită informaţii privind mediul, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se afla centrul efectiv al activităţii lor;

    6. public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice si, în conformitate cu legislaţia ori practica naţionala, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora.

 

    CAP. II

    Accesul, la cerere, la informaţia privind mediul

 

    SECŢIUNEA 1

    Prevederi generale

 

    ART. 3

    (1) Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

    (2) Primirea cererilor de informaţii privind mediul şi furnizarea răspunsurilor se realizează de către compartimentele specializate de informare şi relaţii publice organizate în cadrul autorităţilor publice.

    (3) Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de sau pentru ele, fără justificarea scopului în care aceasta informaţie a fost cerută.

    ART. 4

    (1) Informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului, ţinând cont de termenul specificat de acesta, cât mai repede posibil sau cel mai târziu în termen de o lună de la data primirii cererii de către autoritatea publică.

    (2) In cazul în care volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sunt atât de mari încât termenul de o lună prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului în termen de două luni de la data primirii cererii de către autoritatea publică. In astfel de cazuri solicitantul este informat, cât mai curând posibil şi cel mai târziu înaintea expirării termenului de o lună, despre prelungirea termenului de răspuns şi motivele care stau la baza acestei prelungiri.

    ART. 5

    (1) In cazul în care cererea este generală, neclară sau nu permite identificarea informaţiei solicitate, autoritatea publică cere solicitantului, cât mai curând posibil şi cel mai târziu în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), să specifice ce solicită. In acest sens autoritatea publică ajută solicitantul şi prin furnizarea de informaţii cu privire la utilizarea registrelor publice prevăzute în art. 7 alin. (2) lit. c).

    (2) Autoritatea publică poate refuză cererea de informaţii, în baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c), dacă solicitantul nu a specificat ceea ce cere, conform prevederilor alin. (1), în termen de două luni de la data transmiterii de către autoritatea publică a indicaţiilor de specificare.

    ART. 6

    (1) In cazul în care solicitantul cere autorităţii publice punerea la dispoziţie a informaţiei privind mediul într-o anumită formă sau într-un anumit format, inclusiv sub formă de copii, autoritatea publica pune la dispoziţie informaţia în forma sau în formatul cerut, cu excepţia cazului în care:

    a) este deja pusă la dispoziţia publicului, conform art. 20-25, într-o altă formă sau într-un alt format uşor accesibil solicitantului;

    b) este convenabil pentru autoritatea publică să o pună la dispoziţia publicului într-o altă forma sau într-un alt format, caz în care motivează furnizarea informaţiei în formă sau în formatul disponibil.

    (2) In acest scop autorităţile publice sunt obligate să păstreze informaţia privind mediul deţinută de ele sau pentru ele, în forme sau în formate care sunt uşor reproductibile şi accesibile prin folosirea telecomunicaţiilor computerizate sau a altor mijloace electronice.

    (3) Respingerea cererii de furnizare a informaţiei privind mediul, în totalitate sau în parte, în forma sau în formatul solicitat, se motivează şi se comunică solicitantului în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1).

    ART. 7

    (1) Pentru a facilita accesul oricărei persoane la informaţia privind mediul, autorităţile publice sunt obligate sa asigure:

    a) îndrumarea publicului, prin reprezentanţii proprii din compartimentele specializate de informare şi relaţii publice, în exercitarea dreptului de acces la informaţia privind mediul;

    b) accesul publicului la listele cu autorităţi publice.

    (2) In vederea exercitării efective a dreptului de acces la informaţia privind mediul, autorităţile publice asigura:

    a) desemnarea persoanelor responsabile cu furnizarea informaţiilor, din cadrul compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice;

    b) Înfiinţarea şi menţinerea spaţiilor şi a altor facilităţi pentru examinarea informaţiei solicitate;

    c) punerea la dispoziţia publicului a registrelor sau listelor conţinând informaţia privind mediul deţinută de acestea ori înfiinţarea unor puncte de informare unde se găsesc indicaţii precise asupra locului în care poate fi găsită informaţia privind mediul deţinută de autorităţile publice.

    ART. 8

    (1) Autorităţile publice au obligaţia de a informa publicul despre drepturile ce decurg din prevederile prezentei hotărâri, scop în care furnizează informaţiile necesare, îndruma şi ajuta publicul.

    (2) In vederea îndeplinirii prevederilor alin. (1), autorităţile publice au următoarele obligaţii:

    a) afişarea pe propria pagină web a drepturilor pe care le are publicul în baza prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38;

    b) editarea şi punerea la dispoziţia publicului de pliante conţinând drepturile pe care le are publicul în baza prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 39;

    c) utilizarea oricăror alte mijloace de informare corespunzătoare.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Masuri de implementare

 

    ART. 9

    (1) Cererile pentru furnizarea informaţiilor privind mediul, modalitatea şi termenul de rezolvare a acestora se înscriu într-un registru pentru înregistrarea solicitărilor de informaţii la nivelul fiecărei autorităţi publice.

    (2) Autorităţile publice raportează lunar evidenţa cererilor prevăzute la alin. (1), până la data de 10 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea, la autoritatea publică centrală în a cărei subordine, coordonare sau autoritate se află, precum şi la autoritatea publică locală pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială îşi au sediul.

    (3) Autorităţile publice locale pentru protecţia mediului centralizează rapoartele prevăzute la alin. (2) şi transmit autorităţii publice regionale pentru protecţia mediului situaţia centralizată a rapoartelor, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea. Autorităţile regionale pentru protecţia mediului întocmesc evidenţa centralizată pe regiuni şi o transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în termen de 5 zile de la primirea rapoartelor.

    (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte evidenţa centralizată la nivel naţional a rapoartelor prevăzute la alin. (2), pe care o reactualizează lunar şi o afişează pe propria pagina web până la sfârşitul lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea.

    (5) Autorităţile publice centrale controlează furnizarea informaţiilor privind mediul deţinute de unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre.

    ART. 10

    (1) In vederea aplicării dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. b), autorităţile publice dotează spaţiile pentru examinarea informaţiei solicitate cu următoarele facilităţi: un computer, mobilierul necesar consultării pe loc a informaţiei solicitate privind mediul, precum şi registrele sau listele cu informaţiile privind mediul deţinute de sau pentru autoritatea publică.

    (2) Consultarea pe loc a informaţiei privind mediul se înregistrează în registrul de evidenta ţinut de compartimentul specializat de informare şi relaţii publice.

 

    CAP. III

    Excepţii

 

    ART. 11

    (1) Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul, în cazul în care:

    a) informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost înaintată cererea. In acest caz, dacă autoritatea publică are cunoştinţă ca informaţia este deţinută de sau pentru o altă autoritate publică, transmite cererea acelei autorităţi cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii solicitării, şi informează solicitantul despre aceasta ori informează solicitantul despre autoritatea publică la care consideră că este posibil să fie depusă cererea de informaţii;

    b) cererea este în mod evident nerezolvabilă;

    c) cererea este formulată într-o manieră prea generală, luând în considerare dispoziţiile art. 5;

    d) cererea priveşte materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate;

    e) cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne, luând în considerare satisfacerea interesului public prin furnizarea informaţiilor.

    (2) In cazul în care o cerere pentru solicitarea de informaţii privind mediul este refuzată pe motivul că priveşte un material în curs de realizare, autoritatea publică este obligată să comunice solicitantului denumirea autorităţii care realizează materialul şi data estimativă a finalizării acestuia.

    ART. 12

    (1) Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul, în cazul în care divulgarea informaţiilor afectează:

    a) confidenţialitatea procedurilor autoritarilor publice, atunci când aceasta este prevăzuta de legislaţia în vigoare;

    b) relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţionala;

    c) cursul justiţiei, posibilitatea oricărei persoane de a fi subiectul unui proces corect sau posibilitatea unei autorităţi publice de a conduce o anchetă penală ori disciplinară;

    d) confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, atunci când aceasta este prevăzuta de legislaţia naţională sau comunitară în vigoare privind protejarea unui interes economic legitim, inclusiv interesul public în păstrarea confidenţialităţii statistice şi a secretului taxelor;

    e) drepturile de proprietate intelectuală;

    f) confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, în cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor, atunci când confidenţialitatea este prevăzuta de legislaţia naţională sau comunitară în vigoare;

    g) interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului în care acea persoană a consimţit la divulgarea informaţiei respective;

    h) protecţia mediului la care se refera astfel de informaţii cum ar fi localizarea speciilor rare.

    (2) Motivele de refuz prevăzute la alin. (1) si la art. 11 alin. (1) se interpretează în sens restrictiv, luându-se în considerare, pentru fiecare caz în parte, satisfacerea interesului public prin divulgarea informaţiilor.

    (3) Pentru fiecare caz în parte, satisfacerea interesului public prin divulgare este analizata în comparaţie cu interesul satisfăcut prin păstrarea confidenţialităţii.

    (4) Autorităţile publice nu pot refuza o cerere de informaţii care se referă la emisiile în mediu, invocând motivele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), g) si h).

    ART. 13

    In vederea aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1), autorităţile publice pot elabora o listă de criterii, accesibilă publicului, pe baza căreia autoritatea interesată poate decide cum să gestioneze cererile de informaţie privind mediul.

       ART. 14

    In aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. f), autorităţile publice iau în considerare prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

  

 

 

        ART. 15

    (1) Informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice, care a fost solicitată, este furnizată parţial când este posibilă separarea acesteia de informaţia ce intră în domeniul de aplicare a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. d) si e) sau ale art. 12 alin. (1).

    (2) Respingerea parţială sau în totalitate a cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul se transmite solicitantului în scris sau electronic, în cazul în care cererea a fost formulată în scris sau solicitantul a cerut astfel, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) sau, după caz, la art. 4 alin. (2).

    (3) Respingerea cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul conţine motivele refuzului, precum şi informaţiile privind procedura de revizuire prevăzuta la art. 16-19.

  

 CAP. IV

    Accesul la justiţie

 

    ART. 16

    (1) Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost respectate prevederile art. 3-8, art. 11-15 şi ale art. 29-31, se poate adresa cu plângere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice, solicitând reconsiderarea actelor sau omisiunilor.

    (2) Plângerea prealabilă prevăzuta la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

    (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzuta la alin. (1) este scutită de taxe.

    ART. 17

    (1) Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se consideră lezat într-un drept al sau prevăzut de prezenta hotărâre sau care nu a primit răspuns la plângerea sa prealabilă în termenul legal stabilit poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competenta, unde sunt examinate actele sau omisiunile autorităţii publice în cauză.

    (2) Soluţionarea cererii se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004.

    ART. 18

    Potrivit Legii nr. 554/2004, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi terţa persoană vătămata într-un drept al sau ori într-un interes legitim ca urmare a furnizării de informaţii privind mediul.

    ART. 19

    (1) Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au admis acţiunile formulate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 constituie titluri executorii împotriva autorităţii publice care deţine informaţia privind mediul.

    (2) Hotărârile instanţelor de judecată se redactează în scris şi se motivează în fapt şi în drept.

 

    CAP. V

    Diseminarea informaţiei privind mediul

 

    ART. 20

    (1) Autorităţile publice sunt obligate să organizeze informaţia privind mediul, relevanţa activităţii lor şi care este deţinuta de sau pentru acestea, în scopul realizării diseminării active şi sistematice către public a informaţiei privind mediul, în special prin utilizarea telecomunicaţiei computerizate şi/sau a tehnologiei electronice.

    (2) Autorităţile publice au obligaţia de a asigura organizarea, în mod progresiv, a informaţiilor privind mediul în baze de date electronice uşor accesibile publicului prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii publice, luând în considerare prevederile art. 34.

    (3) Autorităţile publice au obligaţia de a emite comunicate de presa lunare care cuprind sinteza evenimentelor şi acţiunilor care au avut loc în luna precedenta în legătură cu informaţiile privind mediul prevăzute în art. 22.

    ART. 21

    Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului prin mijloacele telecomunicaţiei computerizate şi/sau ale tehnologiei electronice poate să nu includă informaţia privind mediul colectată înainte de data de 14 februarie 2003, cu excepţia cazului în care informaţia privind mediul există deja în forma electronică.

    ART. 22

    Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului şi diseminată în mod activ trebuie să fie permanent actualizată şi să includă cel puţin:

    a) textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi legislaţia locală, regională, naţională sau comunitară privind mediul ori în legătură cu mediul;

    b) politicile, planurile şi programele în legătură cu mediul;

    c) rapoartele progreselor privind implementarea documentelor şi instrumentelor prevăzute la lit. a) şi b), atunci când sunt elaborate sau deţinute în formă electronică de autorităţile publice;

    d) rapoartele privind starea mediului, prevăzute la art. 23;

    e) datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta mediul;

    f) avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, precum şi convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu ori indicarea locului unde o asemenea informaţie poate fi solicitată sau găsită, în condiţiile prevederilor art. 3-8;

    g) studiile de impact asupra mediului si evaluările de risc privind elementele de mediu prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. a) ori indicarea locului unde o asemenea informaţie poate fi solicitată sau găsită, în condiţiile prevederilor art. 3-8.

    ART. 23

    (1) Fără a aduce atingere oricărei obligaţii specifice de raportare prevăzuta de legislaţia comunitară, autorităţile publice pentru protecţia mediului sunt obligate să publice anual pe propriile pagini web rapoarte naţionale, regionale sau locale, după caz, privind starea mediului.

    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) includ informaţii privind atât calitatea mediului, cât şi presiunile asupra mediului şi se publică până la data de 15 octombrie a anului următor raportării.

    ART. 24

    In cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, datorate unor activităţi umane ori unor cauze naturale, autorităţile publice sunt obligate să asigure în mod gratuit diseminarea imediată şi fără întârziere a tuturor informaţiilor privind mediul deţinute de sau pentru aceste autorităţi, care ar permite publicului posibil a fi afectat să ia măsurile de prevenire ori de ameliorare a daunelor rezultate din acea ameninţare.

    ART. 25

    (1) Obligaţiile prevăzute la art. 20-22 pot face obiectul excepţiilor prevăzute la art. 11, 12 si 14.

    (2) Autorităţile publice pot duce la îndeplinire prevederile art. 20-24 prin crearea de legaturi la paginile web unde poate fi găsită informaţia privind mediul respectiva.

    ART. 26

    (1) In scopul diseminării active a informaţiei privind mediul prevăzute la art. 22 lit. e), operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza unei autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.

    (2) Constituie contravenţie neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) si se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON).

    (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de personalul împuternicit din cadrul autorităţilor publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005.

    (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

       ART. 27

    In vederea aplicării dispoziţiilor art. 23 alin. (1), autorităţile publice pentru protecţia mediului sunt obligate sa-si asigure resursele financiare necesare.

 

    CAP. VI

    Calitatea informaţiei privind mediul

 

    ART. 28

    (1) Autorităţile publice asigură, în măsura posibilităţilor, ca orice informaţie privind mediul compilată de acestea sau în numele lor să fie actualizată, corectă şi comparabilă.

    (2) La cerere, autorităţile publice sunt obligate să răspundă solicitantului unei informaţii privind mediul, prevăzută la art. 2 pct. 1 lit. b), despre locul unde poate fi găsită informaţia referitoare la procedurile de determinare, inclusiv despre metodele de analiza, prelevare şi prelucrare a probelor folosite în compilarea informaţiei sau despre procedura standard utilizată, dacă informaţia este disponibilă.

 

    CAP. VII

    Tarife

 

    ART. 29

    Accesul la orice liste sau registre publice elaborate si puse la dispoziţia publicului, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. c), precum şi examinarea pe loc a informaţiei solicitate se fac în mod gratuit.

    ART. 30

    In cazul în care solicitarea informaţiilor privind mediul implică realizarea de copii de pe documentele deţinute, autoritatea publică aplică tarife pentru copiere; tariful este suportat de solicitant.

    ART. 31

    Autorităţile publice sunt obligate să publice şi să pună la dispoziţia solicitanţilor lista tarifelor percepute, precum şi informaţii privind excepţiile de la plata tarifelor.

 

    CAP. VIII

    Dispoziţii tranzitorii si finale

 

    ART. 32

    (1) Până la data de 14 februarie 2009, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului elaborează un raport privind experienţa dobândită în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

    (2) Raportul se comunica Comisiei Europene de către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului până cel mai târziu la data de 14 august 2009.

    (3) In vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, transmite celorlalte autorităţi publice ghidul privind modalitatea de raportare, până la data de 14 iunie 2008.

    (4) Autorităţile publice au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele solicitate conform prevederilor alin. (3), până la data de 14 noiembrie 2008.

    ART. 33

    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre actele normative naţionale ce asigura conformarea cu prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi abrogarea Directivei Consiliului 90/313/CEE, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a fiecărui act normativ.

    ART. 34

    (1) Autorităţile publice sunt obligate să elaboreze baze de date cu informaţia privind mediul. Aceste baze de date cuprind:

    a) baza de date cu informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autoritatea publică;

    b) baza de date cu informaţia privind mediul diseminată în mod activ, al cărui conţinut este prevăzut de art. 22.

    (2) Bazele de date prevăzute la alin. (1) se înfiinţează în termen de maximum 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    (3) Autorităţile publice sunt obligate să asigure accesibilitatea bazei de date prevăzute la alin. (1) lit. b) prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii publice şi includerea acesteia pe pagina proprie web în termen de maximum 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    (4) Autorităţile publice sunt obligate să reactualizeze permanent bazele de date prevăzute la alin. (1).

    (5) Înfiinţarea şi gestionarea bazelor de date prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul specializat din cadrul compartimentului relaţii publice, angajat în acest scop.

   

 

 

     ART. 35

    Autorităţile publice sunt obligate să înfiinţeze la sediul lor spaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) pentru examinarea informaţiei privind mediul şi să le doteze conform prevederilor art. 10 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 36

    Autorităţile publice sunt obligate să realizeze registrele sau listele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1) si la art. 10, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi să le reactualizeze lunar.

    ART. 37

    (1) In termen de o lună de la data expirării termenului prevăzut la art. 36, autorităţile publice centrale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului următoarele documente:

    a) lista centralizată cu autorităţile publice din subordinea sau din coordonarea lor, care deţin informaţii privind mediul, precizându-se datele de contact pentru fiecare autoritate publică, respectiv denumire, sediu, telefon, fax, adresa de e-mail şi a paginii web, numele si prenumele persoanei de contact;

    b) listele centralizate cu informaţiile privind mediul deţinute de sau pentru autorităţile publice din subordinea sau din coordonarea lor.

    (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului elaborează şi afişează pe propria pagina web:

    a) lista la nivel naţional cu autorităţile publice care deţin informaţii privind mediul, cu datele de contact pentru fiecare autoritate publică;

    b) listele la nivel naţional cu informaţiile privind mediul deţinute de sau pentru autorităţile publice.

    (3) Listele prevăzute la alin. (1) se actualizează anual şi se transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în termen de o lună de la reactualizarea lor, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2005.

    (4) In termen de o lună de la data primirii lor, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului reactualizează şi afişează pe propria pagina web listele la nivel naţional prevăzute la alin. (2).

    ART. 38

    Autorităţile publice sunt obligate sa afişeze pe propria pagina web drepturile pe care le are publicul potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. 39

    (1) Autorităţile publice sunt obligate sa elaboreze pliantele anuale prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează pliantele şi să le pună la dispoziţia publicului în spaţiile pentru examinarea informaţiei privind mediul.

    (2) Prima ediţie a pliantelor se realizează şi se pune la dispoziţia publicului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 40

    In termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, metodologia de colectare, gestionare şi punere la dispoziţia publicului a informaţiei privind mediul pentru autorităţile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.

    ART. 41

    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     ART. 42

    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002 privind accesul liber la informaţia privind mediul, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002.

    Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi abrogarea Directivei Consiliului nr. 90/313/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) nr. L 41 din 14 februarie 2003.

 

 

                                 PRIM-MINISTRU

                             CALIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                                  Contrasemnează:

                     Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

                                Sulfina Barbu

 

                           Ministrul agriculturii,

                        pădurilor şi dezvoltării rurale,

                                Gheorghe Flutur

 

                          Ministrul integrării europene,

                                   Ene Dinga

 

                      p. Ministrul administraţiei şi internelor,

                               Anghel Andreescu,

                                secretar de stat

 

                        Ministrul finanţelor publice,

                                 Ionel Popescu

 

    Bucureşti, 28 iulie 2005.

    Nr. 878.

                                   __________

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.