>

 Directivă număr 97/11/CE din 1997-03-04 00:00:00 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului31997L0011

 

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE

din 3 martie 1997

de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 130s alin. (1),

 

având în vedere propunerea Comisiei[1],

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social[2],

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[3],

 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat[4],

 

(1)      întrucât Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului[5] vizează furnizarea unor informaţii relevante autorităţilor competente, astfel încât acestea să poată lua decizii cu privire la un anumit proiect pe baza cunoaşterii depline a unui eventual impact semnificativ al acestuia asupra mediului; întrucât procedura de evaluare este un instrument fundamental de politică de mediu, conform art. 130r din Tratat şi din al cincilea Program comunitar de politică şi acţiune privind mediul şi dezvoltarea durabilă;

 

(2)      întrucât, în temeiul art. 130r alin. (2) din Tratat, politica privind mediul a Comunităţii se bazează pe principiul precauţiei şi al acţiunii preventive, pe principiul corectării, cu prioritate, de la sursă a pagubelor privind mediul şi pe principiul „poluatorul plăteşte”;

 

(3)      întrucât principiile de bază în evaluarea efectelor asupra mediului trebuie armonizate şi întrucât statele membre pot adopta reglementări mai stricte cu privire la protecţia mediului;

 

(4)      întrucât experienţa dobândită în evaluarea efectelor asupra mediului, conform raportului privind punerea în aplicare a Directivei 85/337/CEE, adoptată de Comisie la 2 aprilie 1993, arată că este necesar să se introducă dispoziţii care vizează clarificarea, completarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind procedura de evaluare, cu scopul de a asigura aplicarea directivei respective într-un mod din ce în ce mai armonizat şi mai eficient;

 

(5)      întrucât proiectele pentru care se solicită o evaluare trebuie să facă obiectul unei cereri de autorizare; întrucât evaluarea trebuie efectuată înainte ca autorizaţia respectivă să fie acordată;

 

(6)      întrucât trebuie completată lista proiectelor care au efecte importante asupra mediului şi care trebuie astfel supuse, în general, unei evaluări sistematice;

 

(7)      întrucât este posibil ca alte tipuri de proiecte de alte categorii să nu aibă efecte importante asupra mediului în toate cazurile; întrucât aceste proiecte trebuie evaluate dacă statele membre consideră că ar putea avea efecte importante asupra mediului;

 

(8)      întrucât statele membre pot fixa praguri sau criterii pentru a determina proiectele care trebuie supuse evaluării în funcţie de importanţa efectelor lor asupra mediului; întrucât nu este necesar ca statele membre să supună proiectele care se situează sub aceste praguri sau în afara criteriilor fixate unei analize de la caz la caz;

 

(9)      întrucât, atunci când fixează aceste praguri sau criterii sau analizează proiectele de la caz la caz, cu scopul de a determina proiectele care trebuie supuse evaluării în funcţie de importanţa efectelor lor asupra mediului, statele membre trebuie să ţină seama de criteriile de selecţie relevante stabilite în prezenta directivă; întrucât, în conformitate cu principiul de subsidiaritate, statele membre sunt cele mai în măsură să aplice aceste criterii în situaţii concrete;

 

(10)    întrucât existenţa unui criteriu de localizare referitor la arii de protecţie specială indicate de statele membre, conform Directivei Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice[6] şi Directivei Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică[7], nu implică în mod necesar ca proiectele situate în acele zone să fie automat supuse unei evaluări în temeiul prezentei directive;

 

(11)    întrucât trebuie introdusă o procedură care să permită întreprinzătorului să obţină avizul autorităţilor competente cu privire la conţinutul şi volumul informaţiilor ce trebuie obţinute şi furnizate în vederea evaluării; întrucât statele membre, în cadrul acestei proceduri, pot să solicite întreprinzătorului să prezinte, între altele, alternative la proiectele pentru care intenţionează să înainteze o cerere;

 

(12)    întrucât se doreşte consolidarea dispoziţiilor cu privire la evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier pentru a ţine seama de evoluţiile care au loc la nivel internaţional;

 

(13)    întrucât, la 25 februarie 1991, Comunitatea a semnat Convenţia privind evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

 

Directiva 85/337/CEE se modifică după cum urmează:

 

1.            Art. 2 alin. (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„1. Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizaţiei, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, dimensiunii şi localizării lor, sunt supuse unei cereri de autorizare şi unei evaluări a efectele lor. Aceste proiecte sunt definite la art. 4.”;

 

2.            La art. 2 se inserează următorul alineat:

 

„2a. Statele membre pot să prevadă o procedură unică pentru a îndeplini cerinţele prezentei directive şi ale Directivei Consiliului 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1.

—————

1JO L 157, 10.10.1996, p. 26.”;

 

3.            La art. 2 alin. (3) primul paragraf se formulează după cum urmează:

 

„3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 7, în cazuri excepţionale, statele membre pot excepta un anumit proiect, în totalitate sau în parte, de la dispoziţiile prevăzute în prezenta directivă.”;

 

4.            La art. 2 alin. (3) lit. (c), formula „dacă este cazul” se înlocuieşte cu formula „dacă este aplicabil”;

 

5.            Art. 3 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 3

 

Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu art. 4 şi 11, efectele directe şi indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

 

-                                  oameni, faună şi floră;

 

-                                  sol, apă, aer, climă şi peisaj;

 

-                                  bunuri materiale şi patrimoniu cultural;

 

-                                  interacţiunea dintre factorii menţionaţi la prima, a doua şi a treia liniuţă.”;

 

6.            Art. 4 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 4

 

1.            Sub rezerva art. 2 alin. (3), proiectele enumerate în anexa I se supun unei evaluări conform art. 5-10.

 

2.            Sub rezerva art. 2 alin. (3), pentru proiectele enumerate în anexa II, statele membre stabilesc

 

(a)           pe baza unei analize de caz

 

sau

 

(b)          pe baza pragurilor sau criteriilor fixate de statul membru

 

dacă proiectul trebuie supus unei evaluări conform art. 5-10.

 

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri prevăzute la lit. (a) şi (b).

 

3.            Când se efectuează o analiză de caz sau se fixează praguri sau criterii în sensul alin. (2), se ţine seama de criteriile de selecţie relevante stabilite în anexa III.

 

4.            Statele membre garantează că deciziile luate de autorităţile competente conform alin. (2) sunt puse la dispoziţia publicului.”;

 

7.            Art. 5 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 5

 

1.            În cazul proiectelor care, în temeiul art. 4, trebuie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului, conform art. 5-10, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că întreprinzătorul furnizează, într-o formă corespunzătoare, informaţiile precizate în anexa IV, în măsura în care:

 

(a)                       statele membre consideră că informaţiile sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de autorizare, în funcţie de caracteristicile specifice ale unui proiect dat sau ale unui tip de proiect sau de elementele de mediu care ar putea fi afectate;

 

(b)                      statele membre consideră că, în mod normal, i se poate solicita unui întreprinzător să reunească aceste informaţii, ţinând cont, inter alia, de cunoştinţele şi metodele de evaluare existente.

 

2.            Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că, în cazul în care întreprinzătorul solicită acest lucru, anterior prezentării unei cereri de autorizare, autoritatea competentă emite un aviz cu privire la informaţiile pe care întreprinzătorul trebuie să le furnizeze conform alin. (1). Autoritatea competentă consultă întreprinzătorul şi autorităţile menţionate la art. 6 alin. (1) înaintea emiterii avizului. Faptul că autoritatea a emis un aviz conform prezentului alineat nu o împiedică să solicite ulterior întreprinzătorului să prezinte informaţii suplimentare.

 

Statele membre pot să ceară autorităţilor competente să emită un aviz, indiferent dacă întreprinzătorul solicită sau nu acest lucru.

 

3.            Informaţiile care trebuie furnizate de întreprinzător în conformitate cu alin. (1) cuprind cel puţin:

 

-                      o descriere a proiectului, incluzând informaţii referitoare la locul, concepţia şi dimensiunile acestuia;

 

-                      o descriere a măsurilor preconizate pentru a evita, a reduce şi, dacă se poate, a remedia efectele negative importante;

 

-                      datele necesare pentru a identifica şi evalua principalele efecte pe care proiectul ar putea să le aibă asupra mediului;

 

-                      un plan al principalelor alternative studiate de întreprinzător şi o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, ţinând seama de efectele asupra mediului;

 

-                      un rezumat non-tehnic al informaţiilor menţionate la liniuţele anterioare.

 

4.            Statele membre asigură, dacă este necesar, că autorităţile care deţin informaţii relevante, în special cu privire la art. 3, pun aceste informaţii la dispoziţia întreprinzătorului.”;

 

8.            Art. 6 alin. (1) se înlocuieşte cu următorul text:

„1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autorităţile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilităţilor lor specifice în materie de mediu, au posibilitatea să emită avizul cu privire la informaţiile furnizate de întreprinzător şi la cererea de autorizare. În acest sens, statele membre desemnează autorităţile care trebuie consultate, în general sau de la caz la caz. Informaţiile adunate sunt transmise autorităţilor respective în temeiul art. 5. Statele membre stabilesc modalităţile de consultare.”;

 

Art. 6 alin. (2) se înlocuieşte cu următorul text:

„2. Statele membre garantează că orice cerere de autorizare, precum şi informaţiile reunite conform art. 5 sunt puse la dispoziţia publicului în timp util, pentru a oferi publicului respectiv posibilitatea să îşi exprime părerea înainte ca proiectul să fie autorizat.”;

 

9.            Art. 7 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 7

 

1.            Dacă un stat membru constată că un proiect ar putea avea efecte importante asupra mediului în alte state membre sau dacă un stat membru care ar putea fi afectat în mod considerabil solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfăşoare proiectul transmite statului membru afectat în cel mai scurt termen, cel târziu până la data informării propriului public, inter alia:

 

(a)                       o descriere a proiectului, însoţită de orice informaţie disponibilă cu privire la potenţialele sale efecte transfrontaliere;

 

(b)                      informaţii cu privire la natura deciziei ce urmează să fie luată

 

şi îi acordă celuilalt stat membru un termen adecvat în care să îşi poată manifesta dorinţa de a participa la procedura de evaluare a efectelor asupra mediului, incluzând, eventual, informaţiile prevăzute la alin. (2).

 

2.            Dacă un stat membru care primeşte informaţiile prevăzute la alin. (1) îşi declară intenţia de a participa la procedura de evaluare a efectelor asupra mediului, statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfăşoare proiectul transmite statului membru afectat, în caz că nu a făcut-o deja, informaţiile culese conform art. 5 şi orice informaţii pertinente cu privire la procedura în cauză, precum şi la cererea de autorizare.

 

3.            În plus, statele membre în cauză, fiecare în măsura în care este interesat:

 

(a)                       dispune ca informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) să fie puse, într-un termen rezonabil, la dispoziţia autorităţilor menţionate la art. 6 alin. (1) şi publicului vizat de pe teritoriul statului membru care ar putea fi afectat în mod considerabil şi

 

(b)          garantează că autorităţile respective şi publicul interesat au posibilitatea, înainte ca proiectul să fie autorizat, să îşi comunice avizul, într-un termen rezonabil, cu privire la informaţiile transmise, autorităţii competente din statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfăşoare proiectul.

 

4.            Statele membre în cauză intră în consultări care se referă, inter alia, la eventualele efecte transfrontaliere ale proiectului şi la măsurile destinate să reducă sau să elimine aceste efecte şi stabilesc un termen rezonabil pentru durata perioadei de consultare.

 

5.            Statele membre în cauză pot stabili modalităţile de aplicare ale dispoziţiilor din prezentul articol.”;

 

10.          Art. 8 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 8

 

Rezultatele consultărilor şi informaţiile adunate în temeiul art. 5, 6 şi 7 trebuie luate în considerare în cadrul procedurii de autorizare.”;

 

11.          Art. 9 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 9

 

1. În momentul luării unei decizii de a acorda sau refuza autorizaţia, autoritatea sau autorităţile competente informează publicul respectiv cu privire la aceasta, în conformitate cu procedurile corespunzătoare, şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii:

 

-               conţinutul deciziei şi orice condiţie aferentă;

 

-               motivele şi considerentele pe care se bazează decizia;

 

-               o descriere, dacă este cazul, a principalelor măsuri destinate evitării, reducerii şi, dacă se poate, compensării efectelor negative majore.

 

2. Autoritatea sau autorităţile competente informează statele membre care au fost consultate în temeiul art. 7, adresându-le informaţiile menţionate la alin. (1).”;

 

12.          Art. 10 se înlocuieşte cu textul următor:

„Articolul 10

 

Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere obligaţiei autorităţilor competente de a respecta limitele impuse de reglementările şi dispoziţiile administrative naţionale şi de practicile juridice acceptate cu privire la secretul industrial şi comercial, inclusiv la proprietatea intelectuală şi la protecţia interesului public.

 

În cazul aplicării art. 7, transmiterea de informaţii unui alt stat membru şi primirea de informaţii de către alt stat membru constituie obiectul restricţiilor în vigoare în statul membru în care este propus proiectul.”;

 

13.          Art. 11 alin. (2) se înlocuieşte cu textul următor:

 

„2. În special, statele membre informează Comisia cu privire la orice criterii şi/sau praguri fixate pentru selectarea proiectelor în cauză, în conformitate cu art. 4 alin. (2).“;

 

14.          Art. 13 se elimină;

 

15.          Anexele I, II şi III se înlocuiesc cu anexele I, II, III şi IV din anexa la prezenta directivă.

 

Articolul 2

 

La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea şi eficienţa Directivei 85/337/CEE, modificată de prezenta directivă. Raportul se bazează pe schimbul de informaţii prevăzut la art. 11 alin. (1) şi (2).

 

Pe baza acestui raport, Comisia prezintă Consiliului, dacă este cazul, propuneri suplimentare în vederea asigurării unei coordonări tot mai bune în aplicarea prezentei directive.

 

Articolul 3

 

1.            Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 14 martie 1999 cel târziu. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

 

Când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

 

2.            Dacă o cerere de autorizare este înaintată unei autorităţi competente înainte de sfârşitul termenului stabilit la alin. (1), dispoziţiile Directivei 85/337/CEE se aplică în continuare, în versiunea anterioară prezentelor modificări.

 

Articolul 4

 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

 

Articolul 5

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 1997.

 

Pentru Consiliu

Preşedintele

M. DE BOER

 

 

 

 

ANEXĂ

 

„ANEXA I

 

PROIECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA ART. 4 ALIN. (1)

 

1.            Rafinării de ţiţei (cu excepţia întreprinderilor care fabrică doar lubrifianţi din ţiţei) şi instalaţii de gazeificare şi lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau şist bituminos pe zi.

 

2.            - Centrale termoelectrice şi alte instalaţii de combustie cu o putere termică de minimum 300 megawaţi şi

 

- centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare* (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi transformarea materialelor fisionabile şi fertile, a căror putere maximă nu depăşeşte 1 kilowatt de sarcină termică continuă).

 

3.            (a) Instalaţii pentru retratarea combustibililor nucleari iradiaţi.

 

(b)          Instalaţii destinate:

 

-                       producerii sau îmbogăţirii combustibililor nucleari;

 

-                       tratării combustibililor nucleari iradiaţi sau deşeurilor cu un înalt nivel de radioactivitate;

 

-                       depozitării finale a combustibililor nucleari iradiaţi;

 

-                       în exclusivitate depozitării finale a deşeurilor radioactive;

 

-                       în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiaţi sau a deşeurilor radioactive într-un loc diferit de cel de producţie.

 

4.            - Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei şi a oţelului;

 

- Instalaţii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice.

 

5.            Instalaţii pentru extragerea azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor care conţin azbest: pentru produse din azbociment, cu o producţie anuală de peste 20 000 tone de produse finite, pentru garnituri de fricţiune, cu o producţie anuală de peste 50 tone de produse finite şi pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantităţi utilizate de peste 200 tone pe an.

 

6.            Instalaţii chimice integrate, adică instalaţii pentru fabricarea la scară industrială a substanţelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimică, în care mai multe unităţi sunt grupate şi legate funcţional şi care sunt destinate:

 

(i)            fabricării produselor chimice organice de bază;

 

(ii) fabricării produselor chimice anorganice de bază;

 

(iii) fabricării îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot şi potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse);

 

(iv) fabricării produselor fitosanitare de bază şi a substanţelor biocide;

 

(v) fabricării produselor farmaceutice de bază prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic;

 

(vi) fabricării explozibililor.

 

7.            (a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă şi de aeroporturi[8] cu o lungime a pistei de minimum 2 100 m;

 

(b)          Construirea de autostrăzi şi şosele[9];

 

(c)           Construirea unei şosele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea şi/sau lărgirea unei şosele existente cu două sau mai puţine benzi pentru a o transforma într-o şosea cu patru sau mai multe benzi, dacă şoseaua nou constituită sau porţiunea de şosea realiniată şi/sau lărgită se întinde pe o lungime de cel puţin 10 km.

 

8.            (a) Căi navigabile interne şi porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcaţiunilor de peste 1 350 tone;

 

(b)          Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare şi descărcare legate de uscat şi porturi de larg (cu excepţia cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcaţiunilor de peste 1 350 tone.

 

9.            Instalaţii de eliminare a deşeurilor periculoase (adică a deşeurilor pentru care se aplică Directiva 91/689/CEE[10]) prin incinerare, tratare chimică (procedee definite în anexa II A la Directiva 75/442/CEE[11], la poziţia D9) sau prin îngropare.

 

10.          Instalaţii de eliminare a deşeurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimică (procedee definite în anexa II A la Directiva 75/442/CEE, la poziţia D9) cu o capacitate de peste 100 tone pe zi.

 

11.          Sisteme de captare şi de reîncărcare artificială a apei subterane în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată atinge sau depăşeşte 10 milioane de metri cubi.

 

12.          (a) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, dacă respectivul transfer vizează prevenirea eventualelor penurii de apă şi dacă volumul anual de apă transferată depăşeşte 100 de milioane metri cubi;

 

(b)          În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, dacă debitul mediu anual, prevăzut pentru mai mulţi ani, al bazinului de captare depăşeşte 2 000 de milioane metri cubi şi dacă volumul apei transferate este mai mare decât 5 % din acest debit.

 

Din ambele situaţii se exclude transferul apei potabile furnizate în reţea.

 

13.          Instalaţii de tratare a apei reziduale cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de 150 000 de locuitori, conform art. 2 pct. 6) din Directiva 91/271/CEE[12].

 

14.          Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă depăşeşte 500 tone de petrol pe zi sau 500 000 metri cubi de gaz pe zi.

 

15.          Baraje şi alte instalaţii destinate reţinerii sau depozitării permanente a apei, dacă noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reţinută sau depozitată depăşeşte 10 milioane metri cubi.

 

16.          Conducte pentru transportul gazului, petrolului sau produselor chimice cu un diametru mai mare de 800 mm şi cu o lungime mai mare de 40 km.

 

17.          Exploataţii de creştere intensivă a păsărilor de curte şi a porcinelor cu o capacitate care poate primi mai mult de:

 

(a)           85 000 de pui maturi, respectiv 60 000 de găini;

 

(b)          3 000 de porci de producţie (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau

 

(c)           900 de scroafe.

 

18.          Instalaţii industriale destinate

 

(a)           fabricării pastei de hârtie din lemn sau din alte materiale fibroase;

 

(b)          fabricării hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie de peste 200 tone pe zi.

 

19.          Cariere şi exploataţii miniere de suprafaţă, dacă suprafaţa şantierului depăşeşte 25 hectare sau, pentru turbării, 150 hectare.

 

20.          Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV şi o lungime mai mare de 15 km.

 

21.          Instalaţii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200 000 tone.

 

 

ANEXA II

 

PROIECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA ART. 4 ALIN. (2)

 

1.            Agricultura, silvicultura şi acvacultura

 

(a)           Proiecte pentru restructurarea proprietăţilor funciare rurale;

 

(b)          Proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafeţelor seminaturale în scopul exploatării agricole intensive;

 

(c)           Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare şi de asanare şi desecare a solului;

 

(d)          Împăduriri iniţiale şi defrişări în vederea reconversiei solului;

 

(e)          Instalaţii de creştere intensivă a animalelor de fermă (proiecte neincluse în anexa I);

 

(f)            Piscicultură intensivă;

 

(g)          Recuperarea terenului din mare.

 

2.            Industria extractivă

 

(a)           Cariere, exploataţii miniere la zi şi turbării (proiecte neincluse în anexa I);

 

(b)          Exploataţii miniere subterane;

 

(c)           Extracţia mineralelor prin dragare marină sau fluvială;

 

(d)          Foraje de mare adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în special:

 

-                   foraj geotermic,

 

-                   foraj pentru depozitarea deşeurilor nucleare,

 

-                   foraj pentru alimentarea cu apă.

 

(e)          Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale şi a minereurilor, precum şi a şistului bituminos.

 

3. Industria energetică

 

(a)           Instalaţii industriale pentru producerea electricităţii, aburului şi a apei calde (proiecte neincluse în anexa I);

 

(b)          Instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi al apei calde; transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse în anexa I);

 

(c)           Depozitarea la suprafaţă a gazelor naturale;

 

(d)          Depozitarea în rezervoare subterane a gazelor combustibile;

 

(e)          Depozitarea la suprafaţă a combustibililor fosili;

 

(f)            Brichetarea industrială a huilei şi a lignitului;

 

(g)          Instalaţii pentru colectarea şi tratarea deşeurilor radioactive (altele decât cele menţionate în anexa I);

 

(h)          Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice;

 

(i)            Instalaţii destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene).

 

4. Producerea şi prelucrarea metalelor

 

(a)           Instalaţii pentru producerea fontei sau oţelului (fuziune primară sau secundară), inclusiv echipamente pentru turnare continuă;

 

(b)           Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase:

 

(i) laminoare la cald;

 

(ii) fierării cu ciocane;

 

(iii) aplicarea unui strat protector metalic prin topire;

 

(c)           Topitorii de metale feroase;

 

(d)           Instalaţii pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, precum şi a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.);

 

(e)           Instalaţii pentru tratarea de suprafaţă a metalelor şi materialelor plastice prin folosirea unor procedee electrolitice sau chimice;

 

(f)            Fabricarea şi asamblarea autovehiculelor şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule;

 

(g)           Şantiere navale;

 

(h)           Instalaţii pentru construcţia şi reparaţia aeronavelor;

 

(i)             Fabricarea materialului feroviar;

 

(j)            Matriţare de fond prin materiale explozibile;

 

(k)           Instalaţii pentru calcinarea şi sinterizarea minereurilor metalice.

 

5.            Industria de prelucrare a mineralelor

 

(a)           Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui);

 

(b)          Instalaţii pentru fabricarea cimentului;

 

(c)           Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse în anexa I);

 

(d)          Instalaţii pentru fabricarea sticlei şi a fibrei de sticlă;

 

(e)          Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale;

 

(f)            Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglei pentru acoperiş, a cărămizii refractare, a ţiglei, a gresiei ceramice sau a porţelanului.

 

6.            Industria chimică (Proiecte neincluse în anexa I)

 

(a)           Tratarea produselor intermediare şi fabricarea preparatelor chimice;

 

(b)          Fabricarea pesticidelor şi a produselor farmaceutice, a vopselei şi lacurilor, a elastomerilor şi peroxizilor;

 

(c)           Instalaţii de depozitare a petrolului, produselor petrochimice şi chimice.

 

7.            Industria alimentară

 

(a)           Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale;

 

(b)          Ambalarea în cutii şi conserve a produselor animale şi vegetale;

 

(c)           Fabricarea produselor lactate;

 

(d)          Fabricarea şi malţificarea berii;

 

(e)          Fabricarea dulciurilor şi a siropurilor;

 

(f)            Instalaţii destinate sacrificării animalelor;

 

(g)          Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului;

 

(h)          Uzine pentru fabricarea făinii de peşte şi a unturii de peşte;

 

(i)            Fabrici de zahăr.

 

 

8.            Industriile textilă, a pielăriei, a lemnului şi a hârtiei

 

(a)           Instalaţii industriale pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului (proiecte neincluse în anexa I);

 

(b)           Instalaţii pentru pretratarea (operaţiuni de spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau a textilelor;

 

(c)           Uzine pentru tăbăcirea pieilor brute şi prelucrate;

 

(d)           Instalaţii pentru prelucrarea şi producerea celulozei.

 

9.            Industria cauciucului

 

Fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri.

 

10.         Proiecte de infrastructură

 

(a)           Proiecte de amenajare a zonelor industriale;

 

(b)          Proiecte de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale şi parcări publice;

 

(c)           Construcţia de căi ferate şi platforme de transbordare intermodală, precum şi de terminale intermodale (proiecte neincluse în anexa I);

 

(d)          Construcţia de aerodromuri (proiecte neincluse în anexa I);

 

(e)          Construcţia de drumuri, porturi şi instalaţii portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse în anexa I);

 

(f)            Construcţia căilor navigabile interne neincluse în anexa I, lucrări de canalizare şi de regularizare a inundaţiilor;

 

(g)          Baraje şi alte instalaţii destinate să reţină apa sau să o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse în anexa I);

 

(h)          Linii de tramvai, căi ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumită categorie şi folosite exclusiv sau în principal pentru transportul persoanelor;

 

(i)            Conducte de gaz şi petrol (proiecte neincluse în anexa I);

 

(j)            Instalaţii de apeducte pe distanţe lungi;

 

(k)           Lucrări costiere pentru combaterea eroziunii şi lucrări maritime destinate modificării coastei prin construirea de baraje, diguri portuare, jetele şi alte lucrări de protecţie împotriva acţiunii mării, cu excepţia întreţinerii şi reconstruirii acestor lucrări;

 

(l)            Sisteme de captare şi de reîncărcare artificială a apei subterane neincluse în anexa I;

 

(m)         Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale neincluse în anexa I.

 

11. Alte proiecte

 

(a)           Piste permanente de curse automobilistice sau piste de încercare pentru autovehicule;

 

(b)          Instalaţii pentru evacuarea deşeurilor (proiecte neincluse în anexa I);

 

(c)           Uzine de tratare a apei reziduale (proiecte neincluse în anexa I);

 

(d)          Terenuri de depozitare a nămolului industrial;

 

(e)          Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate;

 

(f)            Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare;

 

(g)          Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;

 

(h)          Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozibile;

 

(i)            Centre de ecarisaj.

 

12.         Turism şi agrement

 

(a)           Piste de schi, teleschiuri şi telecabine şi lucrări de amenajare aferente;

 

(b)          Porturi de agrement;

 

(c)           Sate de vacanţă şi complexe hoteliere din afara zonelor urbane şi lucrări de amenajare aferente;

 

(d)          Terenuri permanente de camping şi campinguri de rulote;

 

(e)          Parcuri de distracţii.

 

13. - Orice modificare sau extensie a proiectelor menţionate în anexa I sau în anexa II, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului;

 

- Proiecte prevăzute în anexa I care sunt întreprinse exclusiv sau în principal pentru perfectarea şi testarea noilor metode şi produse şi care nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă de doi ani.

 

ANEXA III

 

CRITERII DE SELECŢIE PREVĂZUTE ÎN ART. 4 ALIN. (3)

 

1.            Caracteristicile proiectului

 

Caracteristicile proiectelor trebuie luate în considerare în special în funcţie de:

 

-               dimensiunea proiectului;

 

-               cumularea cu alte proiecte;

 

-               utilizarea resurselor naturale;

 

-               producţia de deşeuri;

 

-               poluare şi alte efecte nocive;

 

-               riscul producerii de accidente, legate în special de substanţele şi tehnologiile utilizate.

 

2.            Localizarea proiectelor

 

Sensibilitatea mediului în zonele geografice care ar putea fi afectate de proiect trebuie luată în considerare în special în funcţie de:

 

-               destinaţia existentă a terenului;

 

-               bogăţia, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă a resurselor naturale ale zonei;

 

-               capacitatea de încărcare a mediului natural, acordând o atenţie specială următoarelor zone:

 

(a)           zone umede;

 

(b)          zone costiere;

 

(c)           zone montane şi forestiere;

 

(d)          rezervaţii şi parcuri naturale;

 

(e)          zone repertorizate sau protejate de legislaţia naţională a statelor membre; arii cu protecţie specială indicate de statele membre conform Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE;

 

(f)            zone în care normele de calitate a mediului fixate de legislaţia comunitară sunt deja depăşite;

 

(g)          zone cu o densitate mare a populaţiei;

 

(h)          peisaje importante din punct de vedere istoric, cultural şi arheologic.

 

3.            Caracteristicile impactului potenţial

 

Efectele semnificative pe care le-ar putea avea un proiect trebuie tratate ţinând seama de criteriile enumerate la pct. 1) şi 2), în special în funcţie de:

 

-               răspândirea impactului (zona geografică şi ponderea populaţiei afectate);

 

-               natura transfrontalieră a impactului;

 

-               amploarea şi complexitatea impactului;

 

-               probabilitatea impactului;

 

-               durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

 

ANEXA IV

 

INFORMAŢII PREVĂZUTE LA ART. 5 ALIN. (1)

 

1.            Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:

 

-               o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi cerinţele în materie de utilizare a terenului în cursul fazelor de construcţie şi funcţionare;

 

-               o descriere a principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricaţie, de exemplu, natura şi cantitatea materialelor utilizate;

 

-               estimarea, în funcţie de tip şi cantitate, a reziduurilor şi emisiilor potenţiale (poluarea apei, aerului şi solului, zgomot, vibraţii, lumină, căldură, radiaţii etc.), rezultate din desfăşurarea proiectului propus.

 

2.            Dacă este cazul, un plan al principalelor alternative studiate de către întreprinzătorul proiectului şi o prezentare a principalelor motive care susţin alegerea lui, luând în considerare efectele asupra mediului.

 

3. Descrierea elementelor de mediu care ar putea fi afectate în mod semnificativ de către proiectul propus, cuprinzând, în special, populaţia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic şi arhitectural, peisajul şi relaţiile dintre toţi aceşti factori.

 

4. Descrierea[13] efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului şi care rezultă din:

 

-               existenţa proiectului;

 

-               utilizarea resurselor naturale;

 

-               emisiile de poluanţi, crearea fenomenelor nocive şi eliminarea deşeurilor,

 

precum şi descrierea de către întreprinzător a metodelor de estimare folosite pentru evaluarea efectelor asupra mediului.

 

5. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte nefavorabile asupra mediului.

 

6. Un rezumat non-tehnic al informaţiilor furnizate în rubricile menţionate anterior.

 

7. Prezentarea oricăror dificultăţi (deficienţe tehnice sau lipsa cunoştinţelor profesionale) întâlnite de către întreprinzătorul proiectului la sintetizarea informaţiilor necesare.


[1] JO C 130, 12.05.1994, p. 8 şi JO C 81, 19.03.1996, p. 14.

[2] JO C 393, 31.12.1994, p. 1.

[3] JO C 210, 14.08.1995, p. 78.

[4] Avizul Parlamentului European din 11 octombrie 1995 (JO C 287, 30.10.1995, p. 101), Poziţia comună a Consiliului din 25 iunie 1996 (JO C 248, 26.08.1996, p. 75) şi Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 1996 (JO C 362, 02.12.1996, p. 103).

[5] JO L 175, 05.07.1985, p. 40. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

[6] JO L 103, 25.04.1979, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

[7] JO L 206, 22.07.1992, p. 7.

* Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare nu se mai încadrează în această categorie după ce întreg combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactiv au fost complet îndepărtate din instalaţie.

[8] În sensul prezentei directive, noţiunea de „aeroport” corespunde definiţiei date prin Convenţia de la Chicago din 1944 care instituie Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (Anexa 14).

[9] În sensul prezentei directive, noţiunea de „şosea specială” corespunde definiţiei date prin Acordul European privind principalele artere de trafic internaţional din 15 noiembrie 1975.

[10] JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă modificată ultima dată de Directiva 94/31/CE (JO L 168, 02.07.1994, p. 28).

[11] JO L 194, 25.07.1975, p. 39. Directivă modificată ultima dată de Decizia Comisiei 94/3/CE (JO L 5, 07.01.1994, p. 15).

[12] JO L 135, 30.05.1991,p. 40. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

[13] Această descriere ar trebui să cuprindă efectele directe şi toate efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, temporare şi permanente, pozitive şi negative ale proiectului.”

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.