>

 Hotărâre număr 1275 din 1996-11-22 00:00:00 privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Schimbări ClimaticeGuvernul României
Hotărâre nr. 1275 din 22/11/1996
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 06/12/1996

privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice


    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Se înfiinţează Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice, organism interministerial, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
    Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice promovează măsurile şi acţiunile necesare aplicării unitare pe teritoriul României a obiectivelor şi prevederilor Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificată prin Legea nr. 24/1994.
   Art. 2. - Componenţa Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Desemnarea membrilor Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice se face prin ordinul conducătorului autorităţii publice sau, după caz, al instituţiilor la care aceştia sunt angajaţi.
    Activitatea desfăşurată de către membrii Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice în cadrul acestei comisii constituie atribuţie de serviciu.
    Pentru rezolvarea unor probleme tehnice specifice, Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice poate constitui grupe de lucru, cu activitate permanentă sau temporară, alcătuite din specialişti şi experţi în domeniu.
   Art. 3. - Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi aprobat de comisie pe baza votului a două treimi din numărul membrilor acesteia.
   Art. 4. - Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice are următoarele atribuţii principale:
   a) analizează obiectivele şi prevederile Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ale protocoalelor şi amendamentelor la aceasta şi elaborează, conform documentelor ratificate de România, planul de acţiuni pentru programul naţional de dezvoltare;
   b) elaborează şi supune aprobării autorităţilor competente, conţinutul comunicărilor şi al studiilor naţionale ce se elaborează periodic, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice;
   c) analizează periodic stadiul realizării obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite în planul de acţiuni şi informează operativ autorităţile competente şi opinia publică asupra concluziilor desprinse;
   d) identifică activităţile şi obiectivele ce pot fi realizate cu asistenţa tehnică şi financiară externă, atât pentru cerinţele de cercetare cât şi ale reconstrucţiei ecologice, participă la elaborarea şi analiza acestor proiecte în scopul promovării şi realizării lor, utilizând facilităţile prevăzute de convenţie în acest scop.
    În realizarea atribuţiilor sale, Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice cooperează cu alte instituţii şi organisme, având responsabilităţi în aplicarea obiectivelor şi prevederilor celorlalte convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul protecţiei mediului, ratificate de România, precum şi cu asociaţiile şi organizaţiile profesionale şi ştiinţifice neguvernamentale, cu organizaţiile ecologiste, patronale, sindicale şi de tineret, precum şi cu alte organizaţii şi asociaţii neguvernamentale înfiinţate potrivit prevederilor legale.
   Art. 5. - Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice are un secretariat tehnic care funcţionează în cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
    Atribuţiile secretariatului tehnic se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice.
   Art. 6. - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului comunică Secretariatului Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite din cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător constituirea Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice şi principalele sale atribuţii, precum şi orice alte informaţii solicitate de către acest organism, în condiţiile legii.

    PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul apelor,
pădurilor şi protecţiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleşcanu
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 22 noiembrie 1996.
    Nr. 1.275.

   ANEXĂ
 
    COMPONENŢA
Comisiei Naţionale pentru Schimbări Climatice

    Membrii comisiei:
   - ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului;
   - secretar de stat, responsabil cu protecţia mediului din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
   - reprezentantul Academiei Române;
   - reprezentantul Academiei de Studii Agricole şi Silvice;
   - reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe;
   - reprezentantul Ministerului Finanţelor;
   - reprezentantul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;
   - reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale;
   - reprezentantul Ministerului Industriilor;
   - reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei;
   - reprezentantul Ministerului Justiţiei;
   - rectorul Institutului de Construcţii din Bucureşti;
   - decanul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Bucureşti;
   - decanul Facultăţii de Energetică din Universitatea "Politehnica" Bucureşti.

    NOTĂ:
    Reprezentanţii ministerelor vor fi desemnaţi din rândul persoanelor care au cel puţin funcţia de director sau o funcţie asimilată acesteia.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.