>

 Hotărâre număr 497 din 2007-05-23 00:00:00 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate geneticGuvernul României
Hotărâre nr. 497 din 23/05/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 13/06/2007

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul instituţional pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 287/2003, denumit în continuare Regulament.
   Art. 2. - (1) Regulamentul reglementează exportul organismelor modificate genetic în afara Comunităţii Europene şi stabileşte un sistem comun de notificare şi informare privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, luându-se în considerare riscurile asupra sănătăţii umane, precum şi obligaţiile statelor membre în cazul unei mişcări transfrontieră neintenţionate.
   (2) Regulamentul prevede participarea statelor membre ale Comunităţii Europene la schimbul de informaţii în domeniul biosecurităţii, pentru aplicarea prevederilor Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, denumit în continuare Protocolul.
   Art. 3. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 59/2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, şi ale legislaţiei specifice privind organismele modificate genetic definite conform Regulamentului.
   Art. 4. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea naţională competentă pentru aplicarea Protocolului.
   (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, din subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, este autoritatea competentă pentru activitatea de export al organismelor modificate genetic, în baza Regulamentului.
   (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este punctul focal naţional, conform art. 17 pct. 2 din Regulament, şi asigură legătura cu Secretariatul Protocolului şi cu punctul focal comunitar, prevăzut la art. 17 pct. 1 din Regulament.
   (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este punctul focal naţional pentru mecanismul internaţional de schimb de informaţii în domeniul biosecurităţii, denumit în continuare BCH (Biosafety Clearing-House), şi asigură participarea la procedura internaţională de informare în domeniul biosecurităţii, în conformitate cu art. 15 din Regulament.
   (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului desemnează punctul de contact naţional pentru notificarea mişcării transfrontieră intenţionate şi neintenţionate a organismelor modificate genetic.
   Art. 5. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de punct focal naţional pentru BCH, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului colaborează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, autoritatea publică centrală pentru transport, Autoritatea Naţională a Vămilor, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
   (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului toate informaţiile relevante conform art. 15 pct. 1 din Regulament, în limbile română şi engleză, în format electronic şi pe suport hârtie.
   (3) Autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor are obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit domeniului propriu de competenţă, informaţia relevantă pentru BCH, conform art. 9 pct. 1 şi art. 15 pct. 1 din Regulament, în limbile română şi engleză, în format electronic şi pe suport hârtie.
   (4) Conţinutul minim al informaţiei pentru BCH, prevăzută la art. 9 pct. 1 din Regulament, este prevăzut în anexa II din Regulament şi se transmite în termen de 10 zile de la emiterea deciziilor respective.
   (5) Autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor are obligaţia să răspundă, în termen de cel mult 5 zile, solicitărilor transmise prin intermediul punctului focal naţional pentru BCH, de către punctul focal comunitar sau de către orice parte sau nonparte la Protocol, pentru obţinerea informaţiilor prevăzute la alin. (3).
   Art. 6. - (1) Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor îşi desemnează punctele de contact pentru notificarea mişcării transfrontieră neintenţionate a organismelor modificate genetic, conform ariei lor de competenţă, în baza art. 14 din Regulament.
   (2) Punctele de contact prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a înştiinţa fără întârziere punctul de contact naţional prevăzut la art. 4 alin. (5) asupra oricărui eveniment relevant pentru domeniul lor de activitate şi asupra oricărei mişcări transfrontieră neintenţionate, susceptibile a avea efecte adverse importante asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, luând în considerare riscurile asupra sănătăţii umane. Informaţiile se transmit cu respectarea cerinţelor stabilite în anexa III la Regulament.
   Art. 7. - Exportatorul din România transmite în copie şi în format electronic Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi în copie Comisiei Europene, înainte de prima mişcare transfrontieră a unui organism modificat genetic, notificarea prevăzută la art. 4 din Regulament, precum şi copii ale confirmării de primire şi deciziei părţii sau nonpărţii importatoare, conform art. 6 din Regulament.
   Art. 8. - Exportatorul din România are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o copie a notificării privind tranzitarea teritoriului părţilor sau nonpărţilor la Protocol, potrivit art. 13 din Regulament.
   Art. 9. - Exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic sunt permise numai prin punctele de trecere a frontierei de stat unde sunt organizate posturi de inspecţie la frontieră a mărfurilor care se supun controalelor fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
   Art. 10. - Persoanele responsabile pentru mişcarea transfrontieră a unui produs conţinând sau constând dintr-un organism modificat genetic sau dintr-o combinaţie de asemenea organisme au obligaţia de a lua măsurile necesare, astfel încât activităţile să se desfăşoare fără efecte adverse asupra sănătăţii umane şi a mediului.
   Art. 11. - (1) Transportul organismelor modificate genetic se realizează conform legislaţiei în vigoare privind transportul mărfurilor.
   (2) În cazul în care organismele modificate genetic se încadrează în categoria mărfurilor periculoase, transportul se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale convenţiilor internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase la care România este parte.
   Art. 12. - (1) Controlul exportului de organisme modificate genetic este parte integrantă a controlului mişcării transfrontieră a organismelor modificate genetic, care include importul, exportul şi tranzitul acestora.
   (2) Controlul exportului se realizează de către Garda Naţională de Mediu, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, şi de către Autoritatea Naţională a Vămilor.
   (3) În caz de suspiciune sau când a fost iniţiată o activitate de export de organisme modificate genetic neautorizate, Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională a Vămilor solicită, după caz, sprijinul autorităţilor implicate.
   Art. 13. - (1) Efectuarea controlului prevăzut la art. 12 alin. (2) în punctele de inspecţie la frontieră se realizează cu aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, şi a legislaţiei specifice privind organismele modificate genetic.
   (2) Autoritatea vamală nu permite efectuarea operaţiunilor vamale în cazul în care se constată încălcări ale procedurii de control din ordinul prevăzut la alin. (3).
   (3) Controlul realizat de autoritatea vamală privind operaţiunile vamale cu produsele care fac obiectul prezentei hotărâri, documentele care trebuie prezentate de titularii regimului vamal, precum şi obligaţiile acestora se stabilesc prin ordin comun al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al autorităţii publice centrale pentru agricultură, al autorităţii publice centrale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al ministrului economiei şi finanţelor privind importul, exportul şi tranzitul organismelor şi microorganismelor modificate genetic, precum şi al produselor care conţin sau constau dintr-un organism modificat genetic sau o combinaţie de asemenea organisme, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 14. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
   a) încălcarea de către exportator a obligaţiei de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Comisiei Europene câte o copie a notificării către autoritatea competentă a părţii sau a nonpărţii importatoare, înaintea efectuării primei mişcări transfrontiere intenţionate a unui organism modificat genetic, destinate introducerii deliberate în mediu şi destinate utilizării indicate potrivit prevederilor lit. i) din anexa I la Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
   b) neasigurarea de către exportator a exactităţii informaţiilor din notificarea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei;
   c) încălcarea de către exportator a obligaţiei de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Comisiei Europene o copie a confirmării de primire şi a deciziei părţii sau, dacă este cazul, nonpărţii importatoare, înaintea efectuării primei mişcări transfrontiere intenţionate a unui organism modificat genetic, destinat introducerii deliberate în mediu şi utilizării indicate în conformitate cu anexa I lit. i) la Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
   d) iniţierea de către exportator a primei mişcări transfrontiere intenţionate, destinată introducerii deliberate în mediu, fără acordul prealabil, explicit şi în scris al părţii importatoare sau, după caz, fără îndeplinirea procedurilor echivalente pevăzute de o nonparte importatoare, conform art. 5 din Regulament, fără a aduce atingere art. 5 alin. (4) din Regulament, referitor la aplicarea procedurilor simplificate sau a acordurilor bilaterale, regionale sau multilaterale, precum şi art. 8 alin. (1) din Regulament, referitor la organismele modificate genetic exceptate, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, confiscarea şi distrugerea mărfii;
   e) iniţierea de către exportator a primei mişcări transfrontiere intenţionate a unui microorganism modificat genetic, destinat utilizării în condiţii de izolare, dacă pe teritoriul părţii importatoare nu este asigurată o evaluare de risc şi nu este reglementată utilizarea în condiţii de izolare a microorganismului modificat genetic respectiv, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament, cu amendă de 50.000 lei, confiscarea şi distrugerea mărfii;
   f) iniţierea unui export de organisme modificate genetic destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale ori prelucrare, către o parte sau nonparte importatoare, ţară cu economie în tranziţie sau în curs de dezvoltare, fără respectarea procedurii prevăzute în art. 10 alin. (2) din Regulament, cu amendă de 50.000 lei, confiscarea şi distrugerea mărfii;
   g) iniţierea unui export de organisme modificate genetic, care nu au fost autorizate în interiorul Comunităţii Europene pentru folosire directă ca aliment sau hrană pentru animale ori pentru prelucrare sau dacă autoritatea competentă a părţii importatoare nu şi-a dat acordul expres, după ce a primit toate informaţiile necesare, conform cerinţelor art. 10 alin. (3) din Regulament, cu amendă de 50.000 lei, confiscarea şi distrugerea mărfii;
   h) încălcarea de către exportator a obligaţiei de a păstra, pe parcursul unei perioade de minimum 5 ani, un exemplar al notificării, precum şi confirmarea de primire şi decizia părţii sau, dacă este cazul, a nonpărţii importatoare, cu amendă de la 10.000 lei la 12.000 lei;
   i) nerespectarea de către exportator a obligaţiei de a transmite importatorului, care primeşte organismul modificat genetic în cauză, a documentaţiei însoţitoare, dacă acest lucru este semnalat printr-o sesizare oficială a părţii importatoare, cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei;
   j) nerespectarea de către exportator a obligaţiei de a adresa o notificare privind tranzitul organismelor modificate genetic pe teritoriul părţilor la Protocol, care au luat decizia de a reglementa tranzitul acestora pe teritoriul lor şi care au informat BCH cu privire la această decizie, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;
   k) efectuarea unei mişcări transfrontieră cu încălcarea prevederilor Regulamentului, de către exportatorul din România, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei, la sesizarea oficială a părţii de import.
   (2) Distrugerea mărfii confiscate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-g), se realizează de către exportator, în prezenţa autorităţilor prevăzute la art. 15. Operatorul economic asigură toate măsurile necesare de protecţie a mediului şi suportă costurile operaţiunii de distrugere.
   (3) Contravenţiile şi sancţiunile privind activităţile de import şi tranzit ale organismelor modificate genetic sunt stabilite prin actele normative prevăzute la art. 3.
   Art. 15. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Garda Naţională de Mediu.
   Art. 16. - Prejudicierea prin orice mijloace a mediului şi a sănătăţii umane, de către orice persoană care participă la mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, se sancţionează conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
   Art. 17. - Prevederile art. 14 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 28/2006 privind transportul transfrontieră al organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 7 februarie 2006.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Departamentul pentru Afaceri Externe,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
    Bucureşti, 23 mai 2007.
    Nr. 497.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.