>

 Ordin număr 55 din 2007-01-16 00:00:00 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia EuropeanăMinisterul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 55 din 16/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 01/02/2007

pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia Europeană


    În baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
    în temeiul art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se înfiinţează Registrul naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic, denumit în continuare Registrul.
   (2) Registrul reprezintă o bază de date realizată în format electronic, gestionată şi actualizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
   (3) Informaţia inclusă în registrul prevăzut la alin. (1) reprezintă informaţia suplimentară, conform notificărilor privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, ca atare sau componente ale unor produse.
   (4) Informaţia inclusă în registrul prevăzut la alin. (1) este necesară pentru detecţia şi identificarea unui anumit organism modificat genetic cu ocazia introducerii sale pe piaţă, în vederea facilitării controlului şi inspecţiei.
   Art. 2. - (1) Registrul asigură baza de date pentru Registrul Comisiei Europene privind informaţia referitoare la modificările genetice din organismele modificate genetic, prevăzută la art. 1 alin. (1).
   (2) Transmiterea informaţiei din Registru la Comisia Europeană se realizează de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe baza avizului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
   (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură ca transmiterea datelor către Comisia Europeană să se facă în maximum două săptămâni de la apariţia unei informaţii noi la nivel naţional.
   Art. 3. - (1) Informaţia cuprinsă în Registru este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin şi se actualizează în funcţie de evoluţia legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul organismelor modificate genetic.
   (2) Registrul conţine două seturi de date:
   a) un set de date accesibil publicului, conţinând toată informaţia inclusă în Registru, cu excepţia datelor care nu pot fi dezvăluite, fiind confidenţiale;
   b) un set de date conţinând informaţia considerată confidenţială, suplimentară celei menţionate la lit. a). După transmiterea la Comisia Europeană, această informaţie devine accesibilă, exclusiv autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Comisiei Europene şi Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul registrului comunitar.
   (3) Încadrarea informaţiei conform alin. (2) lit. a) şi b) se face cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind organismele modificate genetic şi drepturile de proprietate intelectuală.
   (4) Accesul publicului la informaţia din Registru prevăzută la alin. (2) lit. a) se face pe baza legislaţiei naţionale.
   Art. 4. - Funcţionarea Registrului şi comunicarea cu Comisia Europeană cuprind următoarele etape:
   a) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia din notificările prevăzute la art. 1 alin. (3) informaţia privind modificările genetice, include informaţia în Registru, în formatul solicitat de Comisia Europeană şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3), şi o transmite spre avizare la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;
   b) după obţinerea avizului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite informaţia către Comisia Europeană odată cu raportul de evaluare a notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic sau, cel târziu, la două săptămâni după trimiterea raportului de evaluare, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu;
   c) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură conexiunea Registrului cu alte registre proprii, cu alte registre naţionale sau cu registre aparţinând Comisiei Europene ori cu cele stabilite prin mecanismul internaţional de schimb de informaţii în domeniul biosecurităţii, Biosafety Clearing-House (BCH) din cadrul Secretariatului Protocolului de la Cartagena la Convenţia privind securitatea biologică.
Rectificat de Rectificare din 21/06/2007

   Art. 5. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură ca Registrul să fie operaţional în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
    *
    Prezentul ordin asigură condiţiile pentru implementarea Deciziei Comisiei 2004/204/CE de stabilire a normelor de funcţionare a registrelor pentru înregistrarea informaţiei privind modificările genetice din organismele modificate genetic, prevăzute prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/18/CE. Decizia sus-menţionată a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 65 din 3 martie 2004.

    Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

    Bucureşti, 16 ianuarie 2007.
    Nr. 55.

   ANEXĂ
 
    INFORMAŢIA
cuprinsă în Registrul naţional al informaţiei cu privire la modificările
genetice din organismele modificate genetic

   1. Informaţii privind notificatorul şi persoanele responsabile:
   a) numele şi adresa completă ale notificatorului;
   b) numele şi adresa completă ale persoanei stabilite ca fiind responsabilă, la nivelul Uniunii Europene, pentru introducerea pe piaţă, fie că este producător, fie că este importator sau distribuitor, dacă aceasta este diferită de notificator.
   2. Informaţii generale referitoare la organismul modificat/organismele modificate genetic:
   a) denumirea sau denumirile comerciale ale produselor modificate genetic şi denumirile organismelor modificate genetic, conţinute în acestea, inclusiv denumirea sau denumirile ştiinţifice şi denumirea sau denumirile comune ale organismului recipient ori, dacă este cazul, ale organismului parental al organismului modificat genetic;
   b) codul unic *)/codurile unice de identificare *) al/ale organismului modificat genetic/organismelor modificate genetic conţinut/conţinute în produs/produse;
   c) numele statului membru în care s-a depus notificarea;
   d) numărul notificării.
   3. Informaţii privind insertul:
   a) informaţii privind secvenţa nucleotidică a insertului, utilizată pentru elaborarea metodei de detecţie, inclusiv, unde este cazul, secvenţa completă a insertului, precum şi numărul de perechi de bază ale secvenţei care încadrează ADN-ul **) gazdă, necesare pentru a stabili o metodă de detecţie specifică evenimentului de transformare şi metode de detecţie referitoare la pragurile stabilite prin legislaţia naţională şi comunitară, precum şi coduri de acces la bazele de date publice şi trimiteri privind orice informaţii referitoare la secvenţa insertului sau la părţi din aceasta;
   b) o hartă detaliată a ADN-ului inserat, care să cuprindă toate elementele genetice, secvenţele codificatoare şi necodificatoare, cu indicarea ordinii şi orientării acestora.
   4. Informaţii privind metodele de detecţie şi identificare:
   a) descrierea tehnicilor de identificare şi de detecţie a unui eveniment specific de transformare, incluzând, unde este cazul, metodele de detecţie a pragurilor, stabilite în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară;
   b) informaţii privind instrumentele de detecţie şi identificare, cum sunt primerii PCR ***) şi anticorpii;
   c) dacă este cazul, informaţii privind parametrii de validare, în acord cu ghidurile internaţionale.
   5. Informaţii privind preluarea, depozitarea şi furnizarea mostrelor:
   a) numele şi adresa persoanei/persoanelor responsabile pentru preluarea, depozitarea şi furnizarea mostrelor de control (mostre martor);
   b) informaţii privind mostrele depozitate, cum ar fi: tipul materialului, caracterizarea modificării genetice, cantitatea de material, stabilitatea, condiţiile pentru depozitare corespunzătoare şi durata de păstrare.
    ___________
    *) Codul unic de identificare al organismului modificat genetic - un cod numeric sau alfanumeric care foloseşte la identificarea unui organism modificat genetic pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care prevede mijloacele pentru a găsi informaţii specifice pertinente privind acest organism modificat genetic.
    **) ADN - acid dezoxiribonucleic.
    ***) Primeri PCR (Polimerase Chain Reaction) - primeri pentru reacţia în lanţ a polimerazei.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.