>

 Ordin număr 1295 din 2005-12-23 00:00:00 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţăMinisterul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 1295 din 23/12/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 17/01/2006

pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă


    În baza prevederilor art. 24 şi 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002,
    în temeiul art. 3 alin. (1) pct. 5, al art. 4 pct. I.10 şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Formularul de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, denumit în continuare Rezumatul notificării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - (1) Rezumatul notificării se elaborează de către notificator şi se transmite autorităţii competente, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002.
   (2) Autoritatea competentă este autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
   (3) Rezumatul notificării se transmite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului Comisiei Europene, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.
   (4) Notificatorul transmite Rezumatul notificării pe suport hârtie şi în format electronic, atât în limba română, cât şi în limba engleză.
   Art. 3. - Anexa la prezentul ordin se pune la dispoziţie celor interesaţi şi pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la adresa: www.mmediu.ro.
   Art. 4. - Prezentul ordin transpune integral Decizia Consiliului nr. 2002/813/CE de stabilire, în conformitate cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2001/18/CE, a Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 280 din 18 octombrie 2002, p. 0062-0083.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

    Bucureşti, 23 decembrie 2005.
    Nr. 1.295.

   ANEXĂ *)

    FORMULAR
de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic,
în alte scopuri decât introducerea pe piaţă
    ___________
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.

    INTRODUCERE

    Prezentul formular se utilizează pentru elaborarea unei sinteze a informaţiilor incluse în dosarul de notificare privind introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic (OMG) sau a unei combinaţii de OMG, în alt scop decât introducerea pe piaţă, denumită rezumatul notificării.
    Rezumatul notificării se include în dosarul tehnic transmis autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, ca autoritate competentă, pentru a asigura informarea publicului şi a realiza schimbul de informaţii, în ceea ce priveşte notificarea, cu Comisia Europeană şi statele membre (de la data aderării).
    Se admite faptul că acest formular nu a fost elaborat să cuprindă toate informaţiile necesare pentru realizarea unei evaluări a riscului asupra mediului.
    Spaţiul prevăzut după fiecare întrebare nu este relevant pentru gradul de detaliu al informaţiilor solicitate în sensul formularului de sinteză a informaţiilor cuprinse în notificare.
    Formularul de prezentare a rezumatului notificării este format din Partea 1 şi Partea 2.
    Prima parte se aplică produselor care constau din sau care conţin organisme modificate genetic, altele decât plantele superioare, şi cuprinde următoarele secţiuni:
   A. Informaţii generale
   B. Informaţii privind organismele receptoare sau organismele parentale din care a fost obţinut OMG
   C. Informaţii privind modificarea genetică
   D. Informaţii privind organismul/organismele de la care s-a obţinut insertul (organismele donoare)
   E. Informaţii privind organismul modificat genetic
   F. Informaţii privind introducerea în mediu
   G. Interacţiunile OMG cu mediul şi impactul potenţial asupra mediului
   H. Informaţii privind monitorizarea
   I. Informaţii post introducere în mediu şi privind tratarea deşeurilor
   J. Informaţii privind planurile de intervenţie în caz de urgenţă
    Informaţiile precizate în prima parte trebuie să reia, în mod corespunzător, într-o formă concisă, informaţiile prezentate autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic (OMG) prin tehnicile biotehnologiei moderne precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, denumită în continuare OG 49/2000, în conformitate cu Anexa 8A a acestei Ordonanţe.
    Partea a doua se aplică produselor care constau din, sau care conţin, plante superioare modificate genetic (PSMG). Termenul de "plante superioare" înseamnă plante care aparţin grupului taxonomic Gymnospermae şi Angiospermae.
    Partea 2 cuprinde următoarele secţiuni:
   A. Informaţii generale
   B. Informaţii privind planta modificată genetic
   C. Informaţii privind introducerea experimentală în mediu
   D. Concluzii privind impactul potenţial al introducerii PSMG, asupra mediului
   E. Scurtă descriere a măsurilor adoptate pentru controlul riscului
   F. Sinteza testărilor în câmp planificate, destinate obţinerii de noi informaţii privind impactul introducerii acestor PSMG asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor.
    Informaţiile precizate în partea a doua trebuie să reia în mod corespunzător, într-o formă concisă, informaţiile prezentate autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza art. 24 din OG 49/2000, în conformitate cu Anexa 8B a acestei Ordonanţe.

   PARTEA 1
  FORMULARUL DE PREZENTARE A REZUMATULUI NOTIFICĂRII PRIVIND INTRODUCEREA
DELIBERATĂ ÎN MEDIU A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC,
ALTELE DECÂT PLANTELE SUPERIOARE

   A. Informaţii generale
   1. Detalii privind notificarea
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Ţara/Statul membru la care se referă notificarea (de la data aderării) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Numărul notificării │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Data confirmării de primire a notificării │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Denumirea proiectului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(e) Perioada propusă pentru introducerea în mediu │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Notificator
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea instituţiei sau a companiei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Caracterizarea OMG
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Precizaţi dacă OMG este: viroid [] │
│ Virus cu ARN [] │
│ Virus cu ADN [] │
│ bacterie [] │
│ ciupercă [] │
│ animal [] │
│ - mamifer [] │
│ - insectă [] │
│ - peşte [] │
│ - alt animal [] precizaţi filumul, clasa │
│alta, precizaţi (regnul, filumul, clasa) │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Identitatea OMG (genul şi specia) │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Stabilitate genetică - conform anexei 8A, IIA (10) a OG 49/2000 │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Introducerea în mediu a aceluiaşi OMG este prevăzută de către acelaşi notificator şi în alt Stat/în alt stat din Comunitate (în conformitate cu art. 6 (1) din Directiva 2001/18? (de la data aderării)
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi codul (codurile) ţării: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. Acelaşi OMG a făcut obiectul unei notificări de introducere în mediu de către acelaşi notificator în alt stat din Comunitate? (de la data aderării)
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da: │
│- Statul membru la care se referă notificarea │
│- Numărul notificării │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   6. Acelaşi OMG a făcut obiectul unei notificări de introducere în mediu sau pe piaţă în alt Stat/în afara Comunităţii, de către acelaşi notificator sau de un altul? (de la data aderării)
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da: │
│- Statul/Statul membru la care se referă notificarea (de la data aderării) │
│- Numărul notificării │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   7. Rezumatul privind impactul potenţial asupra mediului al introducerii în mediu a OMG
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   B. Informaţii privind organismele receptoare sau organismele parentale din care a fost obţinut OMG
   1. Caracterizarea organismului receptor sau parental:
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Precizaţi dacă organismul receptor sau parental este: │
│ viroid [] │
│ virus cu ARN [] │
│ virus cu ADN [] │
│ bacterie [] │
│ ciupercă [] │
│ animal [] │
│ - mamifer [] │
│ - insectă [] │
│ - peşte [] │
│ - alt animal [] (precizaţi filumul, clasa) │
│alta, precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Denumire
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(i) ordin şi/sau taxon superior (pentru animale) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ii) gen │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iii) specie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iv) subspecie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(v) suşă │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vi) patovar (biotip, ecotip, rasă etc.) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vii) denumire comună │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Distribuţia geografică a organismului
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Autohton/ stabilit în ţara în care se face notificarea (după aderare) │
│ Da [] Nu [] Nu se ştie [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Autohton sau intrat în ţările CE/alte ţări CE (după aderare) │
│ (i) Da [] │
│ Dacă da, precizaţi tipul de ecosistem în care se găseşte: │
│ atlantic [] │
│ mediteranean [] │
│ boreal [] │
│ alpin [] │
│ continental [] │
│ macaronezian [] │
│ (ii) Nu [] │
│ (iii) Nu se ştie [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Este utilizat frecvent în ţara în care se face notificarea? │
│ Da [] Nu [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Este păstrat frecvent în ţara în care se face notificarea? │
│ Da [] Nu [] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Habitatul natural al organismului
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Dacă organismul este un microorganism │
│ apă [] │
│ sol, stare liberă [] │
│ sol, în simbioză cu sistemul radicular al unei plante [] │
│ în simbioză cu frunzele sau cu sistemul peduncular al unei plante [] │
│ în simbioză cu animale [] │
│ alta, precizaţi │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Dacă organismul este un animal: habitatul natural sau ecosistemul agricol │
│ natural │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. (a) Tehnici de detectare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   (b) Tehnici de identificare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   6. Organismul receptor a făcut obiectul unei clasificări conforme cu normele comunitare privind protecţia sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului?
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   7. Organismul receptor (inclusiv produsele sale extracelulare), viu sau mort, este patogen sau dăunător în orice alt fel şi într-o măsură semnificativă?
   
┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │ Nu se ştie [] │
├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Dacă da │
│(a) pentru care dintre organismele următoare: │
│ oameni [] │
│ animale [] │
│ plante [] │
│ altele [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) furnizaţi informaţiile relevante prevăzute în anexa 8A pct. II (A)(11)(d) │
│ din O.G. nr. 49/2000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   8. Informaţii privind reproducerea
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Timpul de generare în ecosistemele naturale: │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Timpul de generare în ecosistemul în care va avea loc introducerea: │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Modul de reproducere: Sexuată [] Asexuată [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Factorii care afectează reproducerea: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   9. Capacitatea de supravieţuire
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) capacitatea de a forma structuri care să contribuie la supravieţuire sau │
│ la latenţă │
│ (i) endospori [] │
│ (ii) chisturi [] │
│ (iii) scleroţi [] │
│ (iv) spori asexuaţi (ciuperci) [] │
│ (v) spori sexuaţi (ciuperci) [] │
│ (vi) ouă [] │
│ (vii) pupe [] │
│ (viii) larve [] │
│ (ix) altele, precizaţi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) factori relevanţi care afectează capacitatea de supravieţuire: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   10. (a) Moduri de diseminare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   10. (b) Factori care afectează diseminarea
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   11. Modificări genetice anterioare ale organismului receptor sau parental care au făcut deja obiectul unei notificări de introducere în mediu în ţara în care se face notificarea (precizaţi numărul notificării) (de la data aderării)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   C. Informaţii privind modificarea genetică
   1. Tipul de modificare genetică
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(i) inserţie de material genetic [] │
│(ii) eliminare de material genetic [] │
│(iii) substituire de bază [] │
│(iv) fuziune celulară [] │
│(v) alta, precizaţi │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Rezultatul dorit al modificării genetice
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. (a) S-a utilizat un vector în procesul de modificare?
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă nu, treceţi direct la întrebarea 5 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. (b) Dacă da, vectorul este integral sau parţial prezent în organismul modificat?
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă nu, treceţi direct la întrebarea 5 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. (c) Dacă răspunsul la întrebarea 3 (b) este da, furnizaţi următoarele informaţii:
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Tipul vectorului │
│ plasmidă [] │
│ bacteriofag [] │
│ virus [] │
│ cosmidă [] │
│ transpozon (element transpozabil) [] │
│ altul (precizaţi) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Identitatea vectorului │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Ansamblul de gazde ale vectorului │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Prezenţa în vector a secvenţelor care produc un fenotip selectabil │
│ sau identificabil │
│ Da [] Nu [] │
│ rezistenţa la antibiotice [] │
│ Altele, precizaţi │
│ Precizaţi care este gena de rezistenţă la antibiotice inserată │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(e) Fragmente constitutive ale vectorului │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(f) Metoda de introducere a vectorului în organismul receptor │
│ (i) transformare │
│ (ii) electroporare │
│ (iii) macroinjectare │
│ (iv) microinjectare │
│ (v) infectare │
│ (vi) alta (precizaţi) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Dacă răspunsul la întrebarea B.3 (a) şi (b) este nu, care a fost metoda utilizată în procesul de modificare?
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(i) transformare [] │
│(ii) microinjectare [] │
│(iii) microîncapsulare [] │
│(iv) macroinjectare [] │
│(v) alta, precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. Compoziţia insertului
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Compoziţia insertului │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Originea fiecărei părţi constitutive a insertului │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Funcţia dorită pentru fiecare parte componentă a insertului în OMG │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Localizarea insertului în organismul gazdă │
│ - pe o plasmidă liberă [] │
│ - integrat în cromozom [] │
│ - alta, precizaţi │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(e) Insertul conţine părţi ale căror produs sau funcţie nu sunt cunoscute? │
│ Da [] Nu [] │
│ Dacă da, precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   D. Informaţii privind organismul/organismele din care s-a obţinut insertul (organismele donoare)
   1. Precizaţi dacă este:
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│viroid [] │
│virus cu ARN [] │
│virus cu ADN [] │
│bacterie [] │
│ciupercă [] │
│animal [] │
│- mamifer [] │
│- insectă [] │
│- peşte [] │
│- alt animal [] (precizaţi filumul, clasa) │
│Altul, precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Denumire completă
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(i) ordin şi/sau taxon superior (pentru animale) │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ii) denumirea familiei (pentru plante) │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iii) gen │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iv) specie │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(v) subspecie │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vi) suşă │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vii) cultivar/linie genealogică │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(viii) patovar │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ix) denumire comună │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Organismul (inclusiv produsele sale extracelulare), viu sau mort, este patogen sau dăunător în orice alt fel şi într-o măsură semnificativă?
   
┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │ Nu se ştie [] │
├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi următoarele: │
│(a) pentru care dintre organismele următoare? │
│ oameni [] │
│ animale [] │
│ plante [] │
│ altele │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) secvenţele donate au vreun rol în proprietăţile patogene sau dăunătoare │
│ ale organismului? │
│ Da [] Nu [] Nu se ştie [] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi informaţiile relevante conform anexei 8A pct. II (A)(11) │
│lit. (d) │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Organismul donator este clasificat în conformitate cu normele naţionale existente privind protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului/comunitare existente privind protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului, precum Directiva 90/679/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor, care decurg din expunerea la agenţii biologici la locul de muncă? (după aderare)
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. Organismul donator şi cel receptor schimbă material genetic în mod natural?
   
┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │ Nu se ştie [] │
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘
   E. Informaţii privind organismul modificat genetic
   1. Trăsăturile genetice şi caracteristicile fenotipice ale organismului receptor sau parental care au fost schimbate în urma modificării genetice
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) OMG diferă de organismul receptor din punct de vedere al capacităţii de │
│ supravieţuire? │
│ Da [] Nu [] Nu se ştie [] │
│ Precizaţi │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) OMG diferă de organismul receptor din punctul de vedere al modului şi/sau │
│ al ratei de reproducere? │
│ Da [] Nu [] Nu se ştie [] │
│ Precizaţi │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) OMG diferă de organismul receptor din punct de vedere al diseminării? │
│ Da [] Nu [] Nu se ştie [] │
│ Precizaţi │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) OMG diferă de organismul receptor din punct de vedere al patogenităţii? │
│ Da [] Nu [] Nu se ştie [] │
│ Precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Stabilitatea genetică a organismului modificat genetic
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. OMG (inclusiv produsele sale extracelulare), viu sau mort, este patogen sau dăunător în orice altfel şi într-o măsură semnificativă?
   
┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │ Nu se ştie [] │
├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│(a) pentru care dintre următoarele organisme? │
│ oameni [] │
│ animale [] │
│ plante [] │
│ altele │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) precizaţi informaţiile relevante prevăzute în anexa 8A pct. II(A)(11)(d) │
│ şi pct. II (C)(2)(i) din OG 49/2000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Descrierea metodelor de identificare şi detectare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Tehnici utilizate la detectarea OMG în mediu │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Tehnici utilizate la identificarea OMG │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   F. Informaţii privind introducerea în mediu
   1. Scopul introducerii, (inclusiv potenţiale avantaje ecologice importante prevăzute)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Situl introducerii este diferit de habitatul natural sau de ecosistemul în care organismul receptor sau parental este utilizat, păstrat sau găsit în mod normal?
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Informaţii privind introducerea în mediu şi zona înconjurătoare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Localizare geografică (regiune administrativă şi, dacă este cazul, │
│ coordonatele geografice ale acesteia): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Dimensiunea sitului (m2): │
│ (i) situl efectiv de introducere (m2): │
│ (ii) zona afectată de introducere (m2): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Proximitatea faţă de biotopurile sau zonele naturale protejate legal │
│ constituite/recunoscute pe plan internaţional (de la data aderării), │
│ inclusiv rezervoarele de apă potabilă care ar putea fi afectate: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Flora şi fauna, inclusiv culturile, şeptelul şi speciile migratoare care │
│ ar putea interacţiona cu OMG │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Metoda de introducere şi amploarea acesteia
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Cantităţile de OMG care urmează a fi introduse: │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Durata operaţiunii: │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Metoda şi procedurile de evitare şi/sau de minimalizare a propagării OMG │
│ în afara sitului de introducere │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. Scurtă descriere a condiţiilor climatice medii (vreme, temperatură etc.)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   6. Informaţii relevante privind, dacă este cazul, introducerile anterioare în mediu ale aceluiaşi OMG, în special din punctul de vedere al impactului potenţial al acestora asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   G. Interacţiunile OMG cu mediul şi impactul potenţial asupra mediului, dacă sunt semnificativ diferite de cele ale organismului receptor sau parental
   1. Denumirea organismelor-ţintă (dacă este cazul)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(i) ordin şi/sau taxon superior (pentru animale) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ii) denumirea familiei (pentru plante) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iii) gen │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iv) specie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(v) subspecie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vi) suşă │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vii) cultivar/linie genealogică │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(viii) patovar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ix) denumire comună │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Mecanismele anticipate şi rezultatul interacţiunii dintre OMG nou introdus în mediu şi organismul-ţintă (dacă este cazul)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Orice alte interacţiuni potenţial importante cu alte organisme din mediu
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Este posibilă apariţia unei selecţii ulterioare introducerii, precum competitivitatea crescută sau o mai accentuată capacitate de proliferare a OMG?
   
┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │ Nu se ştie [] │
├─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Detaliaţi │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. Tipuri de ecosisteme în care OMG se poate propaga din situl de introducere şi în care se poate stabili
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   6. Denumirea completă a organismelor nevizate care (ţinând seama de tipul mediului receptor) pot fi, deşi neintenţionat, afectate într-o măsură semnificativă de introducerea OMG
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(i) ordin şi/sau taxon superior (pentru animale) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ii) denumirea familiei (pentru plante) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iii) gen │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(iv) specie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(v) subspecie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vi) suşă │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(vii) cultivar/linie genealogică │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(viii) patovar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(ix) denumire comună │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   7. Probabilitatea unui transfer genetic in vivo
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) de la OMG la alte organisme din ecosistemul de introducere: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) de la alte organisme la OMG: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) consecinţe probabile ale transferului de gene: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   8. Indicaţi rezultatele relevante (dacă există) ale studiilor realizate în medii naturale simulate (de exemplu microcosmosuri etc.), cu privire la comportamentul şi caracteristicile OMG şi la impactul său ecologic
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   9. Interacţiuni posibile, importante din punct de vedere ecologic, cu procesele biogeochimice (dacă există diferenţe faţă de organismul receptor sau parental)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   H. Informaţii privind monitorizarea
   1. Metode de monitorizare a OMG
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Metode de monitorizare a efectelor asupra ecosistemului
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Metode de detectare a transferului materialului genetic donat, de la OMG la alte organisme
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Suprafaţa zonei monitorizate (m 2)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. Durata monitorizării
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   6. Frecvenţa monitorizării
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   I. Informaţii post introducere şi tratarea deşeurilor
   1. Tratarea sitului după introducere
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Tratarea OMG după introducere
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. (a) Tipul şi cantitatea deşeurilor rezultate
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. (b) Tratarea deşeurilor
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   J. Informaţii privind planurile de intervenţie în caz de urgenţă
   1. Metodele şi proceduri de control a diseminării de OMG în caz de propagare neprevăzută
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Metode de eliminare a OMG din zonele potenţial afectate
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Metode de eliminare sau igienizare a plantelor, animalelor, solurilor etc. potenţial expuse în timpul sau în urma propagării
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Planuri de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a mediului în cazul apariţiei unor efecte nedorite
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   PARTEA 2
  FORMULAR DE PREZENTARE A REZUMATULUI NOTIFICĂRII PRIVIND INTRODUCEREA
DELIBERATĂ ÎN MEDIU A PLANTELOR SUPERIOARE MODIFICATE GENETIC
(ANGIOSPERMAE ŞI GYMNOSPERMAE)

   A. Informaţii generale
   1. Detalii privind notificarea
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Numărul notificării │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Data confirmării de primire a notificării │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Denumirea proiectului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Data propusă pentru introducere │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Notificator
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Denumirea instituţiei sau a companiei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Introducerea în mediu a aceleiaşi PSMG este prevăzută de către acelaşi notificator şi în altă parte, în cadrul sau în afara Comunităţii? (de la data aderării)
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da, precizaţi codul (codurile) ţării: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Aceeaşi PMG a făcut obiectul unei notificări de introducere în mediu de către acelaşi notificator în afara Comunităţii? (de la data aderării)
   
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Da [] │ Nu [] │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dacă da, numărul notificării: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   B. Informaţii privind planta modificată genetic
   1. Identitatea plantei receptoare sau parentale
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Denumirea familiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Gen │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Specie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Subspecie (dacă este cazul) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(e) Cultivare linie genealogică (dacă este cazul) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(f) Denumire comună │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Descrierea trăsăturilor şi caracteristicilor introduse sau modificate, inclusiv genele marker şi modificările anterioare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Tipul modificării genetice
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(a) Inserţie de material genetic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(b) Eliminare de material genetic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(c) Substituire de bază │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(d) Fuziune celulară │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(e) Alta, precizaţi │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. În cazul inserţiei de material genetic, precizaţi originea şi funcţia dorită a fiecărui fragment constitutiv al regiunii care urmează a fi inserată
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5. În cazul eliminării sau al altei modificări a materialului genetic, furnizaţi informaţii asupra funcţiei secvenţelor eliminate sau modificate
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   6. Scurtă descriere a metodei utilizate pentru modificarea genetică
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   7. Dacă planta receptoare sau parentală este o specie forestieră, descrieţi metodele de diseminare şi amploarea acesteia, precum şi factorii specifici care afectează diseminarea
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   C. Informaţii privind introducerea experimentală în mediu
   1. Scopul introducerii (inclusiv orice informaţii relevante existente în prezent) precum aplicaţii agronomice, teste de hibridizare, modificarea capacităţii de supravieţuire sau diseminare, studii ale efectelor asupra organismelor-ţintă sau asupra organismelor nevizate
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   2. Localizarea geografică a sitului de introducere
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Suprafaţa sitului (m 2)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   4. Informaţii relevante, dacă există, privind introducerile anterioare ale aceleiaşi plante modificate genetic, în special din punctul de vedere al impactului potenţial al introducerii sale asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor
   D. Concluzii privind impactul potenţial al introducerii de PSMG asupra mediului, în conformitate cu anexele 12 şi 12 1) ale OG nr. 49/2000.
    Precizaţi în special dacă trăsăturile introduse pot conferi, în mod direct sau indirect un avantaj selectiv sporit în medii naturale; indicaţi, de asemenea, orice beneficii estimate, semnificative, asupra mediului.
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   E. Scurtă descriere a oricăror măsuri adoptate de către notificator pentru controlul riscurilor, inclusiv măsurile de izolare destinate să limiteze răspândirea, de exemplu propuneri privind monitorizarea şi monitorizarea după recoltare
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   F. Sinteza testărilor în câmp planificate, destinate obţinerii de noi informaţii privind impactul introducerii acestor PSMG asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor (dacă este cazul)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.