>

 Hotărâre număr 732 din 2001-07-26 00:00:00 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorineiGuvernul României
Hotărâre nr. 732 din 26/07/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 13/08/2001

privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei


    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 43 lit. c) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condiţiile introducerii pe piaţă:
   a) a benzinei identificate conform poziţiilor tarifare 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32, 2710.00.34 şi 2710.00.36 din Tariful vamal de import al României;
   b) a motorinei identificate conform poziţiei tarifare 2710.00.66 din Tariful vamal de import al României.
   Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
   a) benzină - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu aprindere prin scânteie;
   b) motorină - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare Diesel;
   c) introducerea pe piaţă - acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii şi/sau a utilizării.
   Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piaţă, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fără plumb.
   (2) Benzina la care se face referire la alin. (1) poate fi:
   a) benzina în care tetraetilul de plumb este înlocuit cu alt aditiv, care să permită funcţionarea corespunzătoare a autovehiculelor care nu au fost prevăzute să funcţioneze cu benzină fără plumb;
   b) benzina care respectă specificaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1, care să permită funcţionarea corespunzătoare a autovehiculelor care au fost prevăzute să funcţioneze cu benzină fără plumb.
Modificat de Hotărâre nr. 897 din 29/07/2003 Articolul 1

   Art. 4. - Se admite introducerea pe piaţă, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a benzinei fără plumb care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 5. - Pentru autovehiculele care sunt prevăzute să funcţioneze cu benzină fără plumb, în condiţii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piaţă a benzinei fără plumb care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Modificat de Hotărâre nr. 897 din 29/07/2003 Articolul 1

   Art. 6. - Se admite introducerea pe piaţă, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a motorinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 3.
Modificat de Hotărâre nr. 897 din 29/07/2003 Articolul 1

   Art. 7. - Se admite introducerea pe piaţă, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 4.
   Art. 8. - Pentru autovehiculele care sunt prevăzute să funcţioneze cu motorină, în condiţii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piaţă a motorinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
   Art. 9. - (1) Metodele de încercare pentru determinarea limitelor parametrilor prevăzuţi în specificaţiile tehnice ale benzinei şi motorinei sunt cele din standardele prevăzute în anexele nr. 1 şi 3.
   (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Resurselor şi Asociaţia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardelor la care se face referire la alin. (1).
Modificat de Hotărâre nr. 897 din 29/07/2003 Articolul 1

   Art. 10. - Constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 6 şi ale art. 7 şi se sancţionează în conformitate cu art. 83 pct. 3 lit. d) şi e) din Legea nr. 137/1995, republicată.
Modificat de Hotărâre nr. 897 din 29/07/2003 Articolul 1

   Art. 11. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
   (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificat de Hotărâre nr. 897 din 29/07/2003 Articolul 1

   Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 13. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul industriei şi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul integrării europene,
Andrei Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
    Bucureşti, 26 iulie 2001.
    Nr. 732.

   ANEXA Nr. 1

   
SPECIFICAŢII TEHNICE
pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie,
impuse la introducerea pe piaţă, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului

Benzină
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Limitele1) Încercare
Parametrii Unitatea ─────────────────────────────────────────────
minim maxim metoda data publicării
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cifra octanică "research" 95 - EN 25164 1993
Cifra octanică "motor" 85 - EN 25163 1993
Presiunea vaporilor "Reid" în perioada de vară2) kPa - 60,0 EN 12 1993
Distilare:
- evaporat la 100▫C % v/v 46,0 - EN-ISO 3405 1988
- evaporat la 150▫C % v/v 75,0 -
Analize hidrocarburi:
- olefine % v/v - 18,03) ASTM D1319 1995
- aromatice - 42,0 ASTM D1319 1995
- benzen - 1,0 pr. EN 12177 1995*)
Conţinut de oxigen % m/m - 2,7 EN 1601 1996
Oxigenanţi:
- metanol % v/v - 3 EN 1601 1996
trebuie adăugaţi agenţi de stabilizare
- etanol % v/v - 5 EN 1601 1996
pot fi necesari agenţi de stabilizare
- alcool izopropilic % v/v - 10 EN 1601 1996
- alcool terbutilic % v/v - 7 EN 1601 1996
- alcool izobutilic % v/v - 10 EN 1601 1996
Eter conţinând 5 sau mai multe molecule % v/v - 15 EN 1601 1996
de carbon
Alţi oxigenanţi4) % v/v - 10 EN 1601 1996
Conţinut de sulf mg/kg - 150 pr. EN-ISO/ 1996*)
DIS 14596
Conţinut de plumb g/l - 0,005 EN 237 1996
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Publicaţiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.
    1) Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori adevărate". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de testare" şi a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele măsurătorilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).
    2) Perioada de vară va începe la 1 mai şi se va termina la 30 septembrie. Pentru statele membre cu condiţii climatice specifice zonei arctice perioada de vară va începe la 1 iunie şi se va sfârşi la 31 august, iar RVP este limitat la 70kP.
    3) Excepţie pentru benzina regular fără plumb, cifra octanică "motor" minimă (MON) va fi de 81 şi cifra octanică "research" (RON) va fi de 91, iar conţinutul maxim de olefine va fi de 21% v/v. Aceste limite nu vor împiedica introducerea comercializării de către statele membre a altor benzine fără plumb cu cifre octanice mai mari decât cele stabilite în această anexă.
    4) Alţi monoalcooli cu punct de distilare nu mai mare decât punctul final de distilare prevăzut în specificaţiile naţionale, iar dacă acestea nu există, în specificaţiile industriale pentru combustibilii la motor.

   ANEXA Nr. 2

   
SPECIFICAŢII TEHNICE
pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie,
impuse la introducerea pe piaţă, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului

Benzină
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Limitele1) Încercare
Parametrii Unitatea ─────────────────────────────────────────────
minim maxim metoda data publicării
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cifra octanică "research" 95 - EN 25164 1993
Cifra octanică "motor" 85 - EN 25163 1993
Presiunea vaporilor "Reid" în perioada de vară2) kPa -
Distilare:
- evaporat la 100▫C % v/v - -
- evaporat la 150▫C % v/v - -
Analize hidrocarburi:
- olefine % v/v -
- aromatice % v/v - 35,0
- benzen % v/v - ASTM D1319 1995
Conţinut de oxigen % m/m -
Conţinut de sulf mg/kg - 50 pr. EN-ISO/DIS 1996*)
14596
Conţinut de plumb g/l -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Publicaţiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.
    1) Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori adevărate". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de testare" şi a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele măsurătorilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

   ANEXA Nr. 3

    SPECIFICAŢII TEHNICE
pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare
cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piaţă, în
vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului
   
Motorină
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Limitele1) Încercare
Parametrii Unitatea ───────────────────────────────────────────
minim maxim metoda data publicării
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Număr cetanic 51,0 - EN-ISO 5165 1992
Densitate la 15▫C kg/m3 - 845 EN-ISO 3675 1995
Distilare:
95% ▫C - 360 EN-ISO 3405 1998
Hidrocarburi aromatice policiclice % m/m - 11 IP 391 1995
Conţinut de sulf mg/kg - 350 pr. EN-ISO/DIS 1996*)
14596
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Publicaţiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.
    1) Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori adevărate". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de testare" şi a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele măsurătorilor individuale vor fi interpretate pe bazele criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

   ANEXA Nr. 4

    SPECIFICAŢII TEHNICE
pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare
cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piaţă, în
vederea protejării populaţiei şi a mediului
   
Motorină
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Limitele1) Încercare
Parametrii Unitatea ──────────────────────────────────────────────
minim maxim metoda data publicării
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Număr cetanic -
Densitate la 15▫C kg/m3 -
Distilare:
95% ▫C -
Hidrocarburi aromatice policiclice % m/m -
Conţinut de sulf mg/kg - 50 pr. EN-ISO/DIS 1996*)
14596
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Publicaţiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.
    1) Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori adevărate". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de testare" şi a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele măsurătorilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.