>

 Hotărâre număr 1756 din 2006-12-06 00:00:00 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilorGuvernul României
Hotărâre nr. 1756 din 06/12/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2007

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   CAPITOLUL I
  Domeniu de aplicare

   Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte aplicarea standardelor referitoare la emisiile de zgomot, procedurile de evaluare a conformităţii, marcarea, documentaţia tehnică şi modul de colectare a datelor cu privire la emisiile de zgomot în mediu provenit de la echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, având ca scop buna funcţionare a pieţei interne în condiţii de protecţie a sănătăţii şi confortului oamenilor.
   Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor destinate funcţionării în exteriorul clădirilor, prevăzute la art. 12 şi 13 şi definite în anexa nr. 1. Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai echipamentelor introduse pe piaţă sau puse în funcţiune ca o unitate completă destinată scopului prevăzut. Sunt excluse din domeniul de aplicare accesoriile neacţionate mecanic sau electric care sunt introduse pe piaţă ori puse în funcţiune separat, cu excepţia spărgătoarelor şi dălţilor portabile pentru beton şi a ciocanelor hidraulice.
   Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
   a) echipamentelor destinate în principal transportului rutier, feroviar, aerian sau naval, de mărfuri ori de persoane;
   b) echipamentelor special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi celor destinate serviciilor de urgenţă.

   CAPITOLUL II
  Definiţii

   Art. 4. - (1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor:
   1. toate maşinile industriale definite la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale, care sunt autopropulsate sau pot fi deplasate şi care, indiferent de elementul sau elementele de acţionare, sunt destinate a fi utilizate conform tipului lor în aer liber şi care contribuie la producerea de zgomot în mediu. Se consideră utilizare în aer liber utilizarea echipamentelor într-un mediu în care transmisia sunetului nu este afectată sau nu este afectată în mod semnificativ, de exemplu în corturi, sub copertine de protecţie împotriva ploii sau în carcasele clădirilor;
   2. echipamente neacţionate de motor, destinate aplicaţiilor industriale sau de mediu, care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate în exteriorul clădirilor şi care contribuie la producerea de zgomot în mediul înconjurător. Toate aceste tipuri de echipamente vor fi denumite în continuare echipamente;
   b) procedurile de evaluare a conformităţii: procedurile aplicabile, modulele A, Aa, G şi H, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) marcare: aplicarea pe echipamente în mod vizibil, lizibil şi de neşters a marcajului european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore. Elementele de identificare a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată;
   d) nivelul de putere acustică L(wa): nivelul de putere acustică ponderat A, în dB, raportat la 1 pW, conform definiţiei din standardele SR EN ISO 3744: 1997 şi SR EN ISO 3746: 1998;
   e) nivelul de putere acustică măsurat: nivelul de putere acustică determinat prin măsurări conform prevederilor anexei nr. 3. Valorile măsurate pot fi determinate fie pe o singură maşină industrială reprezentativă pentru tipul de echipament, fie ca medie a măsurărilor efectuate pe un număr de maşini industriale;
   f) nivelul de putere acustică garantat: nivelul de putere acustică determinat în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 3, care include incertitudinile rezultate în urma variaţiilor în procesul de fabricaţie şi în procedurile de măsurare, despre care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia confirmă că nu a fost depăşit, având în vedere instrumentele tehnice folosite care sunt menţionate în documentaţia tehnică.
   (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Legea nr. 608/2001, republicată.

   CAPITOLUL III
  Introducerea pe piaţă

   Art. 5. - (1) Echipamentele prevăzute la art. 2 nu vor fi introduse pe piaţă sau puse în funcţiune până când producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigură că:
   a) echipamentele îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri referitoare la emisiile de zgomot în mediu;
   b) procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 au fost realizate;
   c) echipamentul poartă marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustică garantat şi este însoţit de o declaraţie de conformitate EC.
   (2) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţiile care rezultă din prezenta hotărâre revin oricărei persoane care introduce pe piaţă sau pune în funcţiune echipamentele în România sau pe teritoriul Uniunii Europene.

   CAPITOLUL IV
  Supravegherea pieţei

   Art. 6. - (1) Echipamentele prevăzute la art. 2 pot fi introduse pe piaţă sau puse în funcţiune numai dacă sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, poartă marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustică garantat şi sunt însoţite de o declaraţie de conformitate EC.
   (2) Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia Muncii.
   (3) Organismul de control prevăzut la alin. (2) şi autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene se sprijină în condiţii de reciprocitate în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru supravegherea pieţei.

   CAPITOLUL V
  Libera circulaţie

   Art. 7. - (1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă ori punerea în funcţiune în România a echipamentelor prevăzute la art. 2, care satisfac prevederile prezentei hotărâri, poartă marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustică garantat şi sunt însoţite de o declaraţie de conformitate EC.
   (2) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor şi a altor evenimente similare, organismul de control nu poate să împiedice prezentarea echipamentelor prevăzute la art. 2 care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, în condiţiile în care un anunţ vizibil indică cu claritate că aceste echipamente nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi nu se introduc pe piaţă sau nu se pun în funcţiune până când nu se aduc în stare de conformitate de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, după caz. Pe timpul demonstraţiilor se iau măsurile adecvate de securitate pentru a asigura protecţia persoanelor.

   CAPITOLUL VI
  Prezumţia de conformitate

   Art. 8. - Se consideră că echipamentele prevăzute la art. 2 care poartă marcajul CE şi indicarea nivelului de putere acustică garantat şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotărâri.

   CAPITOLUL VII
  Declaraţia de conformitate EC

   Art. 9. - (1) În vederea certificării faptului că un exemplar din echipamentele prevăzute la art. 2 este conform prevederilor prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament fabricat. Conţinutul minim al declaraţiei de conformitate EC este prevăzut în anexa nr. 2.
   (2) Declaraţia de conformitate EC se întocmeşte sau se traduce în limba română dacă echipamentul este introdus pe piaţă sau pus în funcţiune în România.
   (3) Producătorul de echipamente prevăzute la art. 2 sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a păstra un exemplar al declaraţiei de conformitate EC o perioadă de 10 ani de la data ultimei fabricaţii a echipamentului, împreună cu documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 5 pct. 3, în anexa nr. 6 pct. 3, în anexa nr. 7 pct. 2 şi în anexa nr. 8 pct. 3.1 şi 3.3.

   CAPITOLUL VIII
  Neconformitatea echipamentului

   Art. 10. - (1) În cazul în care organismul de control constată că echipamentele prevăzute la art. 2 care sunt introduse pe piaţă sau puse în funcţiune nu respectă cerinţele prezentei hotărâri, ia toate măsurile corespunzătoare astfel încât producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia să aducă echipamentele în stare de conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
   (2) Organismul de control ia toate măsurile corespunzătoare pentru a limita sau pentru a interzice introducerea pe piaţă ori punerea în funcţiune a echipamentelor în cauză sau pentru a se asigura că acestea sunt retrase de pe piaţă în cazul în care:
   a) sunt depăşite valorile limită prevăzute la art. 12; sau
   b) continuă neconformitatea cu alte prevederi ale prezentei hotărâri, deşi au fost luate măsurile prevăzute la alin. (1).
   (3) Organismul de control informează imediat, în scris, Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei sale.
   (4) Ministerul Economiei şi Comerţului informează imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) şi (2).

   CAPITOLUL IX
  Marcarea

   Art. 11. - (1) Echipamentele prevăzute la art. 2 introduse pe piaţă sau puse în funcţiune, care satisfac prevederile prezentei hotărâri, trebuie să poarte marcajul CE.
   (2) Marcajul CE trebuie să fie însoţit de indicarea nivelului de putere acustică garantat. Modelul pentru indicarea acestuia este prevăzut în anexa nr. 4.
   (3) Marcajul de conformitate CE şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat trebuie aplicate în mod vizibil, lizibil şi de neşters pe fiecare exemplar de echipament.
   (4) Este interzisă aplicarea pe echipamente a marcajelor sau inscripţiilor care pot să inducă în eroare cu privire la semnificaţia ori forma marcajului CE sau la indicaţia nivelului de putere acustică garantat. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamente, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat să nu fie afectate prin aceasta.
   (5) În cazul în care echipamentele prevăzute la art. 2 se supun şi prevederilor altor directive care se referă la alte aspecte şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul indică faptul că un astfel de echipament îndeplineşte şi prevederile acelor directive. Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului ca în timpul unei perioade de tranziţie să aleagă ce directive să aplice, marcajul CE indică faptul că echipamentele îndeplinesc numai prevederile directivelor aplicate de producător. În acest caz numărul şi denumirea acestor directive, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, trebuie prezentate în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc astfel de echipamente.

   CAPITOLUL X
  Echipamente supuse limitărilor de zgomot

   Art. 12. - Nivelul de putere acustică garantat al echipamentelor enumerate în continuare nu trebuie să depăşească nivelul admisibil de putere acustică indicat în tabelul cu valori limită:
   1. ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii, acţionate cu motor cu combustie internă:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 3; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 3;
   2. maşini de compactat doar cu cilindri vibratori şi nevibratori, plăci vibratoare şi maiuri vibratoare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 8; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 8;
   3. compresoare (< 350 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 9; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 9;
   4. spărgătoare de beton şi picamere portabile:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 10; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 10;
   5. vinci pentru construcţii acţionate cu motor cu combustie internă:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 12; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 12;
   6. buldozere (< 500 Kw):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 16; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 16;
   7. dumpere (< 500 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 18; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 18;
   8. excavatoare, hidraulice sau cu cabluri (< 500 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 20; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 20;
   9. încărcătoare - excavator (< 500 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 21; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 21;
   10. gredere (< 500 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 23; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 23;
   11. grupuri de acţionare hidraulică:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 29; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 29;
   12. compactoare pentru gropi de gunoi de tip încărcător cu cupă (< 500 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 31; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 31;
   13. cositori de gazon, cu excepţia echipamentului agricol şi forestier şi a utilajelor multifuncţionale, a căror principală componentă motorizată are o putere instalată mai mare de 20 kW:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 32; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 32;
   14. maşini de tăiat gazon/maşini de tăiat margini de gazon:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 33; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 33;
   15. automacarale acţionate de motor cu combustie internă cu contragreutate, cu excepţia altor automacarale cu contragreutate definite în anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 36; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 36;
   16. încărcătoare (< 500 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 37; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 37;
   17. macarale mobile:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 38; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 38;
   18. motosape (< 3 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 40; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 40;
   19. finisoare de pavaj, cu excepţia celor echipate cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 41; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 41;
   20. grupuri electrogene (< 400 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 45; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 45;
   21. macarale turn:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 53; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 53;
   22. generatoare de sudură:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 57; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 57.

    Tabel cu valori limită *)
    ___________
    *) Tabelul cu valori limită este reprodus în facsimil.
   
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ Puterea netă │ Nivelul de putere acustică admis │
│ │ instalată │ în dB/1 pW │
│ │ P (în kW) ├───────────────┬──────────────────┤
│ Tipul echipamentului │Puterea electrică│ │ │
│ │ P(el)(1) în kW │ Etapa I │ Etapa II │
│ │ m masa în kg │De la 3.01.2005│ De la 1.01.2007 │
│ │Lăţimea de tăiere│ │ │
│ │ L în cm │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P <= 8 │ 108 │ 105(2) │
│Maşini de compactat, doar cu cilindri ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│vibratori, plăci vibratoare şi maiuri │ 8 < P <= 70 │ 109 │ 106(2) │
│vibratoare ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P > 70 │ 89 + 11 lg P │ 86 + 11 lg P(2) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Buldozere, încărcătoare, încărcătoare - │ P <= 55 │ 106 │ 103(2) │
│excavator pe şenile ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P > 55 │ 87 + 11 lg P │ 84 + 11 lg P(2) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Buldozere, încărcătoare, │ │ │ │
│încărcătoare-excavator pe pneuri, │ │ │ │
│Dumpere, Gredere, Compactoare pentru │ P <= 55 │ 104 │ 101(2)(3) │
│gropi de gunoi de tip încărcător, │ │ │ │
│Automacarale acţionate de motor cu │ │ │ │
│combustie internă, cu contragreutate, ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Macarale mobile, Maşini de compactat │ │ │ │
│doar cu cilindri nevibratori, Finisoare │ P > 55 │ 85 + 11 lg P │82 + 11 lg P(2)(3)│
│de pavaj, Grupuri de acţionare │ │ │ │
│hidraulică │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Excavatoare, Ascensoare de şantier │ P <= 15 │ 96 │ 93 │
│pentru materiale, în construcţii, Vinci ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│pentru construcţii, Moto-sape │ P > 15 │ 83 + 11 lg P │ 80 + 11 lg P │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ m <= 15 │ 107 │ 105 │
│Spărgătoare de beton şi picamere ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│portabile │ 15 < m < 30 │ 94 + 11 lg m │ 92 + 11 lg m(2) │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ m >= 30 │ 96 + 11 lg m │ 94 + 11 lg m │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Macarale turn │ │ 98 + lg P │ 96 + lg P │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P(el) <= 2 │ 97 + lg P(el) │ 95 + lg P(el) │
│Grupuri electrogene, Generatoare de ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│sudură │ 2 < P(el) <= 10 │ 98 + lg P(el) │ 96 + lg P(el) │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P(el) > 10 │ 97 + lg P(el) │ 95 + lg P(el) │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P <= 15 │ 99 │ 97 │
│Compresoare ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ P > 15 │ 97 + 2 lg P │ 95 + 2 lg P │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ L <= 50 │ 96 │ 94(2) │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Cositori de gazon, Maşini de tăiat │ 50 < L <= 70 │ 100 │ 98 │
│gazon/maşini de tăiat margini de gazon ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ 70 < L <= 120 │ 100 │ 98(2) │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ L > 120 │ 105 │ 103(3) │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘
    (1) P(el) pentru generatoarele de sudură: curentul convenţional de sudură multiplicat cu tensiunea convenţională de încărcare, la valoarea cea mai scăzută a duratei active indicată de producător.
    P(el) pentru grupurile electrogene: puterea primară conform cu SR ISO 8528-1:2004, punctul 13.3.2
    (2) Cifrele pentru etapa a II-a sunt numai orientative pentru următoarele tipuri de echipament:
    - Rulouri vibratoare asistate de operator pedestru;
    - Plăci vibratoare (3 kW);
    - Maiuri vibratoare;
    - Buldozere (pe şenile de oţel);
    - Încărcător (pe şenile de oţel > 55 kW);
    - Platformă ridicătoare acţionată cu motor cu combustie internă, având contragreutate;
    - Finisor de pavaj cu capacitate de compactare;
    - Spărgătoare de beton şi picamere, portabile, cu motor cu combustie internă (15 < m < 30);
    - Cositoare de gazon, maşină de tăiat gazon/maşină de tăiat margini de gazon.
    Cifrele definitive depind de amendarea Directivei de către Comisia Europeană şi de respectivele modificări ulterioare ale prezentei hotărâri. În absenţa unor astfel de modificări ulterioare, cifrele din etapa I continuă să se aplice în etapa a II-a.
    (3) Pentru macaralele mobile cu un motor cifrele din etapa I continuă să se aplice până la 3 ianuarie 2008. După această dată se aplică cifrele din etapa a II-a.
    Nivelul de putere acustică admis se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg (mai mic de 0,5 la numărul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numărul superior).

   CAPITOLUL XI
  Echipamente supuse numai marcării nivelului de zgomot

   Art. 13. - Nivelul de putere acustică garantat, care se marchează pe echipamentele enumerate în continuare, indică numai nivelul de zgomot produs de acestea:
   1. platforme aeriene de acces, acţionate cu motor cu combustie internă:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 1; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 1;
   2. maşini pentru curăţat tufişuri:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 2; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 2;
   3. ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii, acţionate cu motor electric:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 3; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 3;
   4. ferăstraie cu bandă pentru şantiere de construcţii:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 4; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 4;
   5. bancuri cu ferăstrău circular pentru şantiere de construcţii:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 5; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 5;
   6. ferăstraie portabile cu lanţ:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 6; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 6;
   7. vehicule combinate pentru spălare cu înaltă presiune şi golire prin aspirare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 7; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 7;
   8. maşini de compactare, doar maiuri cu explozie:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 8; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 8;
   9. malaxoare pentru beton sau mortar:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 11; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 11;
   10. vinciuri pentru construcţii, cu motor electric:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 12; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 12;
   11. maşini pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortarului:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 13; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 13;
   12. transportoare cu bandă:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 14; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 14;
   13. echipamente frigorifice montate pe vehicule:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 15; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 15;
   14. utilaje de foraj:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 17; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 17;
   15. echipamente pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 19; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 19;
   16. containere pentru sticlă reciclabilă:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 22; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 22;
   17. maşini pentru tăiat iarba/maşini pentru tăiat margini de peluză:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 24; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 24;
   18. maşini pentru tăiat gard viu:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 25; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 25;
   19. vehicule pentru spălare cu înaltă presiune:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 26; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 26;
   20. maşini cu jet de apă cu înaltă presiune:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 27; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 27;
   21. ciocane hidraulice:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 28; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 28;
   22. maşini de tăiat rosturi:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 30; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 30;
   23. maşini pentru îndepărtat frunze prin suflare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 34; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 34;
   24. maşini pentru colectat frunze:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 35; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 35;
   25. automacarale acţionate de motor cu combustie internă, cu contragreutate, doar alte "automacarale cu contragreutate" definite în anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 36; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 36;
   26. containere mobile pentru deşeuri:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 39; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 39;
   27. finisoare de pavaj echipate cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 41; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 41;
   28. echipamente pentru piloţi de fundaţii:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 42; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 42;
   29. lansatoare de conducte:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 43; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 43;
   30. maşini pe şenile pentru piste:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 44; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 44;
   31. grupuri electrogene (>= 400 kW):
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 45; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 45;
   32. maşini de măturat:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 46; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 46;
   33. autogunoiere:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 47; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 47;
   34. freze rutiere:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 48; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 48;
   35. scarificatoare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 49; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 49;
   36. maşini pentru tocat/mărunţit resturi vegetale:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 50; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 50;
   37. maşini de deszăpezit cu organe rotative, autopropulsate, cu excepţia anexelor:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 51; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 51;
   38. vehicule pentru vidanjare:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 52; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 52;
   39. săpătoare de şanţuri:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 54; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 54;
   40. autobetoniere:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 55; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 55;
   41. grupuri de pompare a apei care nu se utilizează subacvatic:
   - definiţie: anexa nr. 1 pct. 56; măsurări: anexa nr. 3 partea B pct. 56.

   CAPITOLUL XII
  Evaluarea conformităţii

   Art. 14. - (1) Înainte de introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a oricărui echipament prevăzut la art. 12 producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia să supună fiecare tip de echipament uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii:
   a) controlul intern al producţiei completat cu evaluarea documentaţiei tehnice şi verificarea periodică, prevăzute în anexa nr. 6; sau
   b) verificarea unităţii de produs, prevăzută în anexa nr. 7; sau
   c) asigurarea totală a calităţii, prevăzută în anexa nr. 8.
   (2) Înainte de introducerea pe piaţă sau de punerea în funcţiune a oricărui echipament prevăzut la art. 13, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a supune fiecare tip de echipament procedurii de control intern al producţiei prevăzute în anexa nr. 5.
   (3) Ministerul Economiei şi Comerţului asigură condiţiile prin care Comisia Europeană şi orice stat membru al Uniunii Europene pot obţine, pe baza unei cereri întemeiate, toate informaţiile utilizate în timpul procedurii de evaluare a conformităţii pentru un tip de echipament şi, în special, documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 5 pct. 3, anexa nr. 6 pct. 3, anexa nr. 7 pct. 2 şi în anexa nr. 8 pct. 3.1 şi 3.3.

   CAPITOLUL XIII
  Organisme pentru evaluarea conformităţii

   Art. 15. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului desemnează în România organisme pentru a efectua sau pentru a supraveghea procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 alin. (1), pe baza unor norme metodologice care au în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 9, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte numai acele organisme care îndeplinesc cerinţele prevăzute de normele metodologice prevăzute la alin. (1), fără a fi obligat să desemneze toate organismele care îndeplinesc aceste cerinţe.
   (3) Ministerul Economiei şi Comerţului notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pe care le-a desemnat, sarcinile specifice şi procedurile de examinare pe care acele organisme le desfăşoară, precum şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană.
   (4) Lista organismelor notificate şi numărul alocat acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică şi se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană.
   (5) În condiţiile în care se constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 9, Ministerul Economiei şi Comerţului retrage recunoaşterea unui astfel de organism.
   (6) Ministerul Economiei şi Comerţului informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5), în scopul retragerii notificării la nivel european.

   CAPITOLUL XIV
  Colectarea datelor cu privire la zgomot

   Art. 16. - (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a transmite la Inspecţia Muncii şi la Comisia Europeană o copie a declaraţiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art. 2, introdus pe piaţă sau pus în funcţiune în România.
   (2) Datele colectate de Comisia Europeană se pun la dispoziţie statelor membre ale Uniunii Europene, pe baza unei cereri adresate în acest scop.

   CAPITOLUL XV
  Reguli de utilizare

   Art. 17. - Autorităţile competente pot emite reglementări prin care introduc:
   a) măsuri de utilizare a echipamentelor prevăzute la art. 2 în anumite zone pe care le consideră sensibile, inclusiv posibilitatea de limitare a orelor de lucru pentru astfel de echipamente;
   b) cerinţe specifice de asigurare a protecţiei pentru lucrătorii care utilizează astfel de echipamente, cu condiţia ca acestea să nu conducă la modificarea echipamentelor într-un mod care nu este specificat de prezenta hotărâre.

   CAPITOLUL XVI
  Răspunderi şi sancţiuni

   Art. 18. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
   Art. 19. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
   a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea utilizării sau a introducerii pe piaţă a produselor neconforme, după caz;
   b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea sau interzicerea introducerii pe piaţă, după caz, a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor;
   c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, pentru eliminarea neconformităţilor.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de persoane împuternicite de Inspecţia Muncii.
   Art. 20. - Prevederile art. 19 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

   CAPITOLUL XVII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 21. - (1) Pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei şi Comerţului recunoaşte şi aprobă organisme la nivel naţional.
   (2) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza normelor metodologice prevăzute la art. 15 alin. (1), care se elaborează de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
   (3) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, ori de câte ori este necesar, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 22. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul CE şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat.
   Art. 23. - Anexele nr. 1-10 *) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ___________
    *) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

   Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
   Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 5 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    *
    Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 162/2000, şi Directiva 2005/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului care modifică Directiva 2000/14/CE privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 344/2005.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Darius Meşca,
secretar de stat
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea
teritoriului,
Laszlo Borbely
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 6 decembrie 2006.
    Nr. 1.756.

   ANEXA Nr. 1

    DEFINIŢII ALE ECHIPAMENTELOR

   1. Platformă aeriană de acces, acţionată cu motor cu combustie internă
    Echipament care constă minim dintr-o platformă de lucru, o structură extensibilă şi un şasiu. Platforma de lucru este o platformă îngrădită sau o nacelă ce poate fi deplasată sub sarcină în poziţia de lucru necesară. Structura extensibilă este legată de şasiu şi susţine platforma de lucru, permiţând mişcarea acesteia în poziţia cerută.
   2. Maşină pentru curăţat tufişuri
    Dispozitiv portabil acţionat de un motor cu ardere internă, prevăzut cu o lamă rotativă executată din metal sau din material plastic, destinată tăierii buruienilor, curăţării tufişurilor, arboretului şi a plantelor similare. Dispozitivul de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu solul.
   3. Ascensor de şantier pentru materiale, în construcţii
    Elevator acţionat cu motor cu combustie internă instalat temporar, destinat utilizării de către personal autorizat să intre în şantiere de construcţii industriale şi civile, care deserveşte:
   (i) anumite paliere de oprire, prevăzut cu o platformă:
   - destinată exclusiv transportului de materiale,
   - care permite accesul persoanelor în timpul încărcării şi descărcării,
   - care permite accesul şi deplasarea persoanelor autorizate în timpul montării, demontării şi întreţinerii,
   - care este ghidată,
   - care se deplasează pe verticală sau pe un ghidaj cu o înclinaţie de max. 15▫ faţă de verticală,
   - sprijinită sau susţinută de: cablu, frânghie, lanţ, mecanism cu şurub şi piuliţă, pinion-cremalieră, cric hidraulic (direct sau indirect) sau un mecanism extensibil,
   - ai cărui stâlpi pot să necesite sau nu, susţinere printr-o structură distinctă,
    sau
   (ii) un etaj superior sau o suprafaţă de lucru care se extinde până la capătul superior al ghidajului, de exemplu un acoperiş, prevăzut cu un dispozitiv pentru transportul încărcăturii:
   - destinat exclusiv pentru transportul materialelor,
   - proiectat astfel încât să nu fie necesară intrarea pe platformă pentru încărcare sau descărcare sau pentru întreţinere, montare şi demontare,
   - la care accesul persoanelor este interzis permanent,
   - care este ghidat,
   - proiectat să se deplaseze la un unghi de cel puţin 30▫ faţă de verticală, dar care poate fi utilizat pentru orice unghi,
   - susţinut de un cablu de oţel şi sistem de acţionare cu troliu,
   - comandat prin sisteme de comandă de tipul celor cu presiune constantă,
   - care nu utilizează nici un fel de contragreutăţi,
   - având o încărcătură nominală maximă de 300 Kg,
   - având o viteză maximă de 1 m/s,
   - şi la care ghidajele trebuie să fie susţinute de structuri distincte.
   4. Fierăstrău cu bandă pentru şantiere de construcţii
    Maşină alimentată manual, care cântăreşte mai puţin de 200 Kg, echipată cu o singură pânză de fierăstrău de forma unei benzi continue care este montată şi funcţionează între două sau mai multe role de ghidare.
   5. Banc cu fierăstrău circular, pentru şantiere de construcţii
    Maşină alimentată manual, care cântăreşte mai puţin de 200 Kg, echipată cu o lamă circulară de fierăstrău, alta decât cea pentru crestare/canelare, având diametrul de 350 mm, fără a depăşi 500 mm, care este fixată în timpul operaţiei normale de tăiere şi o masă orizontală care este fixată în întregime sau parţial în timpul tăierii. Lama de fierăstrău este montată pe un ax orizontal care nu se poate înclina, poziţie ce trebuie menţinută în timpul prelucrării. Maşina poate avea oricare din următoarele caracteristici:
   - posibilitatea ridicării şi coborârii lamei de ferăstrău prin masă;
   - cadrul maşinii situat sub masă poate fi deschis sau cu închidere de protecţie;
   - suplimentar, fierăstrăul poate fi prevăzut cu o masă mobilă acţionată manual, care nu este adiacentă lamei de fierăstrău.
   6. Fierăstrău portabil cu lanţ
    Unealtă cu motor destinată tăierii lemnului cu un lanţ de tăiere, care constă dintr-un ansamblu format din mânere, motor şi dispozitiv de tăiere, proiectat să fie manevrat cu ambele mâini.
   7. Vehicul combinat pentru spălare cu înaltă presiune şi golire prin aspirare
    Vehicul care poate lucra atât ca vehicul pentru spălare cu înaltă presiune, cât şi ca vehicul pentru golire prin aspirare. Vezi definiţiile vehicul pentru spălare cu înaltă presiune şi vehicul pentru golire prin aspirare.
   8. Maşină de compactat
    Maşină care compactează materiale, de exemplu umplutură de piatră spartă, pământ sau asfalt, prin acţiune de rulare, batere sau vibrare a organului de lucru. Maşina poate fi autopropulsată, tractată, asistată de operator pedestru, sau poate fi un echipament ataşat la o maşină purtătoare. Maşinile de compactat se clasifică astfel:
   - rulouri compactoare cu operator: maşină de compactat autopropulsată, având unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri; postul de lucru al operatorului este parte integrantă a maşinii,
   - rulouri compactoare asistate de operator pedestru: maşină de compactat autopropulsată, având unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri la care comenzile pentru deplasare, virare, frânare şi vibrare sunt amplasate astfel încât să fie acţionate de un operator care însoţeşte maşina sau prin comandă de la distanţă,
   - rulouri compactoare tractate: maşină de compactat cu unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri, care nu au un sistem propriu de propulsie şi la care postul de lucru al operatorului este amplasat pe maşina de tractare,
   - plăci vibratoare şi maiuri vibratoare: maşini de compactat la care organul activ este, de regulă, o placă plană care vibrează. Acestea sunt conduse de un operator însoţitor sau lucrează ca echipament ataşat unei maşini purtătoare.
   - maiuri diesel: maşini de compactat la care organul activ este, de regulă, o talpă plană, antrenată în mişcare predominant pe direcţie verticală prin presiunea exploziei. Maşina este condusă de un operator însoţitor.
   9. Compresor
    Orice maşină destinată utilizării împreună cu echipamente ataşabile care comprimă aerul, gazele sau vaporii până la o presiune mai mare decât presiunea de admisie. Compresorul cuprinde dispozitivul de comprimare propriu zis, maşina motoare primară şi orice componentă sau dispozitiv aferent necesar pentru funcţionarea sigură a compresorului.
    Sunt excluse următoarele categorii de dispozitive:
   - ventilatoare, cum ar fi dispozitive care asigură circulaţia aerului la o presiune mai mare decât presiunea atmosferică cu nu mai mult de 110.000 pascali,
   - pompe de vid, cum ar fi dispozitive sau aparate pentru extragerea aerului dintr-un spaţiu închis la o presiune care nu depăşeşte presiunea atmosferică,
   - motoare cu turbină cu gaze.
   10. Spărgătoare de beton şi picamere, portabile
    Spărgătoare de beton şi picamere (indiferent de modul de acţionare), destinate pentru lucrări în construcţii civile şi pe şantiere de construcţii.
   11. Malaxor pentru beton sau mortar
    Maşină care prepară betonul sau mortarul, indiferent de procedeul de încărcare, amestecare sau golire. Aceasta poate funcţiona intermitent sau continuu. Malaxoarele pentru beton montate pe autovehicule se numesc autobetoniere (a se vedea definiţia nr. 55)
   12. Vinci pentru construcţii
    Maşină de ridicat acţionată cu motor cu combustie internă care este instalată temporar, echipată cu mijloace de ridicare şi coborâre a unei sarcini suspendate.
   13. Maşină pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortarului
    Componentă a unei instalaţii de pompare şi aplicare prin pompare a betonului şi mortarului, cu sau fără amestecător; materialul este transportat la locul de punere în operă prin conducte, dispozitive de distribuţie sau braţe de distribuţie.
    Pentru beton transportul materialului se realizează mecanic, cu pompe cu piston sau cu rotor.
    Pentru mortar transportul materialului se realizează mecanic, cu pompe cu piston, pompe cu melc, pompe cu furtun şi rotor sau pneumatic, prin compresoare cu sau rară cameră de aer.
    Aceste maşini pot fi montate pe camioane, trailere sau vehicule speciale.
   14. Transportor cu bandă
    Echipament instalat temporar, destinat transportului de materiale prin intermediul unei benzi acţionate de un motor.
   15. Echipament frigorific montat pe vehicule.
    Unitate pentru producerea frigului într-o incintă pentru mărfuri, amplasată pe vehicule de categoria N2, N3, O3 şi O4 definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 18 aprilie 2003.
    Unitatea de refrigerare poate fi alimentată cu energie dintr-o sursă proprie, dintr-o sursă distinctă montată pe vehicul, de la unul dintre motoarele vehiculului sau de la o sursă de energie independentă sau de intervenţie.
   16. Buldozer
    Maşină autopropulsată pe roţi sau pe şenile, utilizată pentru a exercita o forţă de împingere sau de tragere, prin intermediul unui echipament montat pe ea.
   17. Utilaje de foraj
    Maşină care este utilizată pentru forarea găurilor în incinta şantierelor prin:
   - foraj percutant;
   - foraj rotativ;
   - foraj rotopercutant.
    Maşinile de forat sunt staţionare în timpul operaţiei de foraj. Acestea se pot deplasa de la un loc de lucru la altul cu propriul motor. Utilajele de foraj autopropulsate le includ pe cele montate pe camioane, pe şasiuri pe roţi, pe tractoare, pe maşini pe şenile, şi pe platforme de glisare (trase de vinci). Atunci când utilajele de foraj sunt amplasate pe camioane, tractoare şi trailere, sau pe o platformă pe roţi, deplasarea se poate efectua cu viteze mai mari şi pe drumurile publice.
   18. Dumper
    Maşină autopropulsată pe roţi sau pe şenile având o benă deschisă, care transportă, descarcă sau împrăştie materiale. Dumperele pot fi dotate cu un dispozitiv de autoîncărcare.
   19. Echipament pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane
    Echipament acţionat cu un motor, ataşat unui siloz sau unei auto-cisterne pentru umplerea sau golirea lichidelor sau materialelor solide în vrac cu ajutorul pompelor sau a echipamentelor similare.
   20. Excavator, hidraulic sau cu cabluri
    Maşină autopropulsată pe şenile sau pe roţi, având o platformă superioară capabilă să se rotească minimum 360▫, care excavează, deplasează şi basculează materialul prin acţiunea unei cupe de excavator ataşată la un braţ cu tijă, sau la un braţ telescopic, fără ca şasiul sau cadrul inferior să se mişte în vreun moment al ciclului maşinii.
   21. Încărcător-excavator
    Maşină autopropulsată pe roţi sau pe şenile a cărei structură portantă principală este proiectată pentru a purta un mecanism de încărcare cu cupă frontală şi unul de excavare cu cupă inversă montat în spate. Atunci când se utilizează pentru excavare cu cupa inversă din spate, în mod normal, maşina sapă sub nivelul terenului prin mişcări ale cupei către maşină. Cupa de excavare ridică, deplasează şi descarcă materialul în timp ce maşina este staţionară. Când este utilizată ca încărcător, maşina încarcă sau sapă prin mişcarea către înainte a maşinii şi ridică, transportă şi descarcă materialul.
   22. Container pentru sticlă reciclabilă
    Container confecţionat din orice material, utilizat pentru colectarea sticlelor. Este echipat cu cel puţin o deschidere pentru introducerea sticlelor şi alta pentru golirea containerului.
   23. Greder
    Maşină autopropulsată pe roţi, având o lamă cu poziţie reglabilă, amplasată între axa faţă şi axa spate, care taie, deplasează şi împrăştie materialul, de obicei în scopul nivelării terenului.
   24. Maşină pentru tăiat iarba/maşină de tăiat margini de peluză
    Aparat portabil acţionat de un motor cu combustie internă prevăzut cu bandă (benzi) flexibilă(e), cu fir(e), sau cu alte organe de tăiere similare, nemetalice, flexibile, cum ar fi organele de tăiere rotative destinate tăierii buruienilor, ierbii sau altor plante similare cu rezistenţă scăzută. Dispozitivul de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu solul în cazul aparatului de tăiat iarba, sau perpendicular pe sol în cazul aparatului de tăiat marginile peluzei.
   25. Maşină pentru tăiat gard viu
    Echipament portabil acţionat de o sursă de putere care este destinat utilizării de către un singur operator pentru tăierea gardurilor vii şi a tufişurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame de tăiere cu mişcare liniară alternativă.
   26. Vehicul pentru spălare cu înaltă presiune
    Un vehicul echipat cu un dispozitiv pentru spălarea canalelor colectoare sau a instalaţiilor similare, cu ajutorul unui jet de apă de înaltă presiune. Dispozitivul poate fi montat pe un şasiu de camion sau încorporat într-un şasiu propriu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil ca în cazul unui dispozitiv interschimbabil.
   27. Maşină cu jet de apă de înaltă presiune
    Maşină cu duze sau alte fante care măresc viteza, care permit apei, inclusiv celei cu aditivi, să fie expulzată sub forma unui jet liber. În general maşina cu jet de apă de înaltă presiune constă dintr-un dispozitiv de antrenare, un generator de presiune, furtune, dispozitive de stropire, mecanism de siguranţă, dispozitive de comandă şi de măsurare. Maşinile cu jet de apă de înaltă presiune pot fi mobile sau fixe:
   - Maşinile cu jet de apă de înaltă presiune mobile, sunt uşor de transportat, sunt proiectate pentru a fi utilizate în amplasamente diverse şi, în acest scop, sunt în general dotate cu mijloace proprii de transport, sau sunt montate pe un vehicul. Toate liniile de alimentare sunt flexibile şi deconectabile;
   - Maşinile cu jet de apă de înaltă presiune staţionare sunt destinate utilizării într-o locaţie pe o durată mai mare de timp, dar pot fi deplasate în alt loc cu un echipament adecvat. Ele sunt montate în general pe patine sau pe un şasiu cadru, iar liniile de alimentare sunt deconectabile.
   28. Ciocan hidraulic
    Echipament care utilizează sursa de energie hidraulică de la maşina purtătoare pentru accelerarea unui piston, uneori cu jet de gaz, care apoi loveşte o sculă. Unda de şoc generată de acţiunea cinetică se propagă prin sculă în material şi provoacă ruperea acestuia. Ciocanul hidraulic are nevoie de o sursă de ulei sub presiune ca să funcţioneze. Ansamblul maşină purtătoare/ciocan hidraulic, este controlat de un operator, care de obicei este aşezat în cabina maşinii purtătoare.
   29. Grup de acţionare hidraulică
    Orice maşină destinată a fi utilizată cu echipament interschimbabil care comprimă lichidele la o presiune mai mare decât presiunea de intrare. Acesta constituie un ansamblu format dintr-o maşină motoare, o pompă cu sau fără rezervor şi accesorii, (cum sunt: aparatură de control, supapă de siguranţă).
   30. Maşină de tăiat rosturi
    Maşină mobilă destinată realizării de decupări în beton, asfalt sau suprafeţe similare de drum. Utilajul tăietor este o freză rotativă cu viteză mare. înaintarea frezei de tăiere beton se poate asigura:
   - manual;
   - manual, asistată mecanic;
   - cu sistem de acţionare cu motor.
   31. Compactor pentru gropi de gunoi, tip încărcător cu cupă
    Maşină de compactat autopropulsată pe roţi, echipată în partea frontală cu un sistem de încărcare cu cupă şi cu roţi metalice (tamburi) destinată în principal pentru compactarea, deplasarea, nivelarea şi încărcarea solului, gunoiului sau a deşeurilor sanitare.
   32. Cositoare de gazon
    Maşină de tăiat iarbă cu operator pedestru sau ambarcat, sau o maşină cu echipament de tăiat iarbă, la care dispozitivul de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu terenul şi care utilizează terenul pentru a determina înălţimea de tăiere cu ajutorul roţilor, amortizoarelor pneumatice sau patinelor, etc. şi care utilizează un motor cu ardere internă sau motor electric ca sursă de putere. Dispozitivele de tăiere pot fi:
   - elemente de tăiere rigide, sau
   - fir(e) nemetalic(e) sau cuţit(e) nemetalic(e) articulat(e) liber, cu energie cinetică de peste 10 J fiecare; energia cinetică este determinată conform standardelor EN 786:1997, Anexa B.
    De asemenea, o maşină de tăiat iarbă cu operator pedestru sau ambarcat, sau o maşină cu echipament de tăiat iarbă, cu dispozitiv de tăiere rotativ cu rotire în jurul unei axe orizontale, prin forfecare, prin intermediul unei bare fixe port-cuţite sau a unui cuţit (cositoare cu tambur).
   33. Maşină de tăiat gazon/maşină de tăiat margini de gazon
    Maşină de tăiat gazon acţionată electric cu conducător pedestru sau portabilă, cu element(e) de tăiere nemetalice de tip fir sau cu cuţite nemetalice liber pivotante, având o energie cinetică nu mai mare de 10 J fiecare, destinate pentru tăiat gazon sau plante similare cu rezistenţă scăzută. Elementul(ele) de tăiere acţionează într-un plan aproximativ paralel cu solul, în cazul aparatului de tăiat gazon sau perpendicular pe sol, în cazul aparatului de tăiat margini de gazon. Energia cinetică este determinată utilizând standardele EN 786:1997, Anexa B.
   34. Maşină pentru îndepărtat frunze prin suflare
    Maşină acţionată de o sursă de putere, destinată curăţării gazonului, aleilor, drumurilor, străzilor, etc. de frunze sau alte materiale cu ajutorul unui jet de aer cu viteză mare. Aceasta poate fi portabilă (ţinută în mână), sau neportabilă dar mobilă.
   35. Maşină pentru colectat frunze
    Maşină acţionată de o sursă de putere, destinată colectării frunzelor şi altor resturi vegetale care utilizează un dispozitiv de aspirare format dintr-o sursă de energie care produce vid în interiorul maşinii, o duză de aspirare şi un container pentru materialul colectat. Aceasta poate fi portabilă (ţinută în mână), sau neportabilă dar mobilă.
   36. Automacara, acţionată de motor cu combustie internă, cu contragreutate
    Platformă ridicătoare pe pneuri, acţionată de motor cu combustie internă, având contragreutate şi echipament de ridicare (coloană, braţ telescopic sau braţ articulat). Acestea sunt:
   - autoşasiu pentru teren accidentat (autoşasiu pe pneuri prevăzut cu contragreutate destinat în principal pentru funcţionare pe terenuri naturale neamenajate şi pe terenuri accidentate, de exemplu în şantiere de construcţii);
   - alte platforme ridicătoare cu contragreutate, cu excepţia platformelor ridicătoare cu contragreutate special construite pentru manipularea containerelor.
   37. Încărcător
    Maşină autopropulsată pe pneuri sau pe şenile, având în partea frontală montat un mecanism cu cupă, structură suport şi racorduri, care încarcă sau sapă prin mişcarea de înaintare a maşinii şi ridică, transportă şi descarcă materialul.
   38. Macara mobilă
    Macara cu braţ autopropulsată, capabilă să transporte, să încarce sau să descarce, fără a necesita cale de rulare fixă şi la care stabilitatea este asigurată prin forţa de gravitaţie. Aceasta poate fi pe pneuri, pe şenile sau pe alte sisteme mobile. În poziţiile fixe aceasta poate fi sprijinită pe calaje sau alte dispozitive pentru mărirea stabilităţii. Suprastructura macaralei mobile poate fi de tipul cu rotire completă (360▫), cu rotire parţială sau fără rotire. De obicei aceasta este dotată cu unul sau mai multe mecanisme de ridicare şi/sau cilindri hidraulici pentru ridicarea şi coborârea braţului şi a sarcinii. Macaralele mobile sunt echipate cu braţ telescopic, cu braţ articulat, cu braţ cu grindă cu zăbrele sau cu o combinaţie a acestora, proiectate astfel încât să poată fi coborâte cu uşurinţă. Sarcinile suspendate de braţ pot fi manevrate cu blocuri cârlig sau alte dispozitive pentru încărcare-ridicare pentru utilizări speciale.
   39. Container mobil pentru deşeuri
    Container pe roţi proiectat corespunzător pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi care este prevăzut cu capac.
   40. Moto-sape (sapă cu motor)
    Maşină autopropulsată destinată pentru a fi condusă de un operator pedestru:
   - cu sau fără roată (roţi) de sprijin ale cărei organe de lucru acţionează ca unelte de săpare pentru a asigura propulsia moto-sapei,
    şi
   - acţionată de una sau mai multe roţi motoare, echipată cu unelte de săpat (moto-sapă cu roată (roţi) motoare).
   41. Finisor de pavaj
    Maşină mobilă pentru construcţia drumurilor utilizată pentru aplicarea pe suprafeţe a straturilor de material de construcţie, cum ar fi amestecurile bituminoase, betonul şi pietrişul. Finisorul de pavaj poate fi echipat cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare.
   42. Echipament pentru piloţi de fundaţii
    Echipament de instalare şi de extragere piloţi sau coloane de fundare pentru consolidarea terenurilor, ca de exemplu: ciocane cu impact, extractoare, vibratoare sau dispozitive statice de împingere/tragere a unui ansamblu al maşinilor şi componentelor, utilizat pentru instalarea sau extragerea piloţilor. Acest echipament include de asemenea:
    ▪ echipamentul de batere a piloţilor compus dintr-o maşină purtătoare (pe şenile, pe pneuri, pe şine sau plutitoare), un dispozitiv pentru capul de ghidare, capul de ghidare, sau alte sisteme de ghidare;
    ▪ accesorii, cum sunt de exemplu capace pentru piloţi, căşti de protecţie, plăci, dispozitive de urmărire, dispozitive de prindere, dispozitive de mânuire a piloţilor, piese de ghidare, dispozitive de protecţie acustică, dispozitive de absorbţie a şocurilor/vibraţiilor, grupuri hidraulice sau grupuri electrogene şi dispozitive sau platforme pentru ridicarea/coborârea personalului.
   43. Lansator de conducte
    Maşină autopropulsată pe şenile sau pe pneuri special proiectată pentru a manevra şi a poza conducte şi pentru a transporta echipament tubular. Maşina, al cărui proiect are la bază un tractor, are componente special proiectate, ca: şasiu, cadru principal, contragreutate, braţ şi mecanism de ridicat şi un braţ lateral care pivotează în jurul unei axe verticale.
   44. Maşină pe şenile pentru piste
    Maşină cu şenile autopropulsată utilizată pentru a exercita o forţă de împingere sau tragere pe zăpadă sau gheaţă, prin echipamentul montat.
   45. Grup electrogen
    Orice echipament care cuprinde un motor cu combustie internă care acţionează un generator electric rotativ şi care furnizează continuu energie electrică.
   46. Maşină de măturat
    Maşină de măturat şi colectat, cu echipament pentru măturarea deşeurilor spre o cale de aspiraţie ce funcţionează pneumatic prin intermediul unui jet de aer cu viteză mare sau cu mecanism mecanic de colectare şi care transportă deşeurile într-un buncăr colector. Dispozitivele de măturare şi colectare pot fi montate atât pe un şasiu de autocamion corespunzător cât şi încorporate în propriul lor şasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca în cazul unei caroserii interschimbabile.
   47. Autogunoieră
    Vehicul proiectat pentru colectarea şi transportul gunoaielor menajere voluminoase, încărcarea făcându-se prin containere sau manual. Vehiculul poate fi echipat cu un mecanism de compactare. Un vehicul de colectare a gunoiului menajer cuprinde un şasiu cu cabină, pe care este montată caroseria. Poate fi echipată cu un dispozitiv de ridicare a containerelor.
   48. Freză rutieră
    Maşină mobilă folosită pentru îndepărtarea materialului de pavare, utilizând un tambur cilindric acţionat de un motor, pe a cărui suprafaţă este dispus un ansamblu de dinţi de frezare acţionat prin rotaţia cilindrului.
   49. Scarificator
    Maşină cu motor condusă de un operator pedestru sau ambarcat, care foloseşte terenul pentru a determina adâncimea de tăiere şi care este echipată cu un ansamblu corespunzător pentru a sacrifica cu o adâncime mai mare sau mai mică suprafaţa peluzelor în grădini, parcuri, şi alte zone similare.
   50. Maşină pentru tocat/mărunţit resturi vegetale
    Maşină acţionată de la o sursă de putere, având unul sau mai multe dispozitive de tăiere care au rolul de a mărunţi materiale organice voluminoase, destinată pentru a fi utilizată în poziţie staţionară. În general, este alcătuită dintr-o gură de alimentare prin care este introdus materialul (care poate fi depozitat sau nu într-un buncăr), un dispozitiv care mărunţeşte materialul prin orice metodă (tăiere, tocare, zdrobire sau alte metode), şi un jgheab de descărcare prin care materialul tocat este evacuat. Se poate ataşa un dispozitiv de colectare.
   51. Maşină de deszăpezit, cu organe rotative
    Maşină cu care se poate îndepărta zăpada din zonele de trafic utilizând organe de lucru rotative şi sistem de aspirare şi evacuare prin suflare.
   52. Vehicul pentru vidanjare
    Vehicul echipat cu un dispozitiv pentru colectarea apei, mâlului, nămolului, gunoiului sau a altor materiale similare din canalizări sau instalaţii similare cu ajutorul vacuumului. Dispozitivul poate fi montat pe un şasiu de camion separat sau încorporat în propriul şasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca în cazul unui sistem de caroserii interschimbabile.
   53. Macara turn
    Macara cu braţ rotitor amplasat în vârful unui turn care în poziţia de lucru este aproximativ vertical. Macaraua este acţionată cu motor şi este echipată cu mijloace de ridicare şi coborâre a sarcinilor suspendate şi pentru deplasarea acestora, prin modificarea razei la care este ridicată încărcătura, prin rotire, sau prin deplasarea întregii instalaţii. Unele macarale turn realizează câteva din aceste mişcări, dar nu în mod obligatoriu toate mişcările. Macaraua turn poate fi instalată într-o poziţie fixă sau poate fi echipată în aşa fel încât să poată fi deplasată sau ridicată.
   54. Săpător de şanţuri
    Maşina autopropulsată, cu operator pedestru sau ambarcat, pe şenile sau pneuri, având montat în faţă sau în spate, un echipament de excavator, proiectată în principal pentru a săpa şanţuri printr-o funcţionare continuă, prin deplasarea maşinii.
   55. Autobetonieră
    Vehicul, echipat cu o benă, pentru transportul betonului gata preparat de la staţia de betoane la locul de lucru; bena se poate roti atât în timpul transportului cât şi când maşina staţionează. Bena este golită la locul de lucru prin rotire. Bena poate fi acţionată de la motorul vehiculului sau de la un motor auxiliar.
   56. Grup de pompare a apei
    Maşină constând dintr-o pompă de apă propriu zisă şi un sistem de acţionare. Pompa de apă este un dispozitiv destinat trecerii apei de la un nivel de energie mai scăzut la unul mai ridicat.
   57. Generator de sudură
    Orice maşină rotativă care produce un curent pentru sudură.

   ANEXA Nr. 2

    DECLARAŢIA DE CONFORMITATE EC

    Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:
   1. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
   2. Denumirea şi adresa persoanei care păstrează documentaţia tehnică;
   3. Descrierea echipamentului;
   4. Procedura de evaluare a conformităţii aplicată şi, acolo unde este cazul, denumirea şi adresa organismului notificat implicat;
   5. Nivelul de putere acustică măsurat pentru un echipament reprezentativ al acestui tip;
   6. Nivelul de putere acustică garantat pentru acest echipament;
   7. O referire la Directiva 2000/14/EC;
   8. Declaraţia că echipamentul se conformează cerinţelor prezentei hotărâri;
   9. Declaraţia sau declaraţiile de conformitate şi referiri la alte Directive comunitare aplicabile, unde este cazul;
   10. Locul şi data la care a fost emisă declaraţia;
   11. Date de identificare ale persoanei autorizate să semneze în numele producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia declaraţia de mai sus, care constituie un document cu efect juridic.

   ANEXA Nr. 3

    METODA DE MĂSURARE A ZGOMOTULUI EMIS ÎN AER DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE
ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR

    Scop
    Prezenta anexă stabileşte metodele de măsurare a zgomotului emis în aer care trebuie utilizate pentru determinarea nivelelor de putere acustică ale echipamentelor din domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, în scopul realizării procedurilor de evaluare a conformităţii din prezenta hotărâre.
    Partea A stabileşte pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art. 2:
   (1) standardele de bază privind emisiile de zgomot;
   (2) dispoziţii generale suplimentare la aceste standarde de bază privind emisiile de zgomot
    pentru măsurarea nivelului de presiune acustică pe o suprafaţă de măsurare ce acoperă sursa şi pentru calcularea nivelului de putere acustică produs de sursă.
    Partea B stabileşte pentru fiecare tip de echipament prevăzut la art. 2:
   (1) un standard de bază privind emisiile sonore, recomandat, inclusiv:
   i) o referire la standardul de bază privind emisiile de zgomot, ales din partea A;
   ii) suprafaţa de încercare;
   iii) valoarea constantei K(2A);
   iv) forma suprafeţei de măsurare;
   v) numărul şi poziţia microfoanelor ce vor fi utilizate.
   (2) condiţiile de funcţionare, inclusiv:
   i) referirea la un standard, dacă există;
   ii) cerinţele referitoare la montarea echipamentului;
   iii) o metodă pentru calcularea nivelelor puterii acustice rezultate, în cazul în care trebuie efectuate mai multe încercări în diferite condiţii de funcţionare.
   (3) alte informaţii.
    Atunci când se încearcă tipuri specifice de echipament, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate alege, în general, unul din standardele de bază privind emisiile de zgomot din Partea A şi poate aplica condiţiile de funcţionare din Partea B pentru acest tip specific de echipament. Totuşi, în cazuri de litigii, trebuie utilizat standardul de bază privind emisiile de zgomot, recomandat, care este prevăzut în Partea B, împreună cu condiţiile de funcţionare din Partea B.

   PARTEA A
  STANDARDE DE BAZĂ PRIVIND EMISIILE DE ZGOMOT

    Pentru a determina nivelul puterii acustice a echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor, prevăzute la art. 2, standardele de bază privind emisiile de zgomot
    Standardul EN ISO 3744:1995
    şi
    Standardul EN ISO 3746:1995
    pot fi, în general, suplimentate cu următoarele:
   1. Incertitudinea măsurării
    Incertitudinile de măsurare nu sunt luate în considerare în cadrul procedurilor de evaluare a conformităţii pentru faza de proiectare.
   2. Funcţionarea sursei în timpul încercării
   2.1. Turaţia ventilatorului
    În cazul în care motorul echipamentului sau sistemul hidraulic al acestuia este prevăzut cu unul sau mai multe ventilatoare, acesta sau acestea trebuie să funcţioneze în timpul încercării. Turaţia ventilatorului este stabilită şi indicată de producătorul echipamentelor funcţie de una din condiţiile de mai jos; aceasta trebuie să figureze în raportul de încercări deoarece va fi utilizată în măsurări ulterioare.
   (a) Ventilator antrenat direct de motor
    Dacă ventilatorul este antrenat direct de motor şi/sau de echipamentul hidraulic (de ex.: de transmisia prin curea), el trebuie să funcţioneze în timpul încercării.
   (b) Ventilator cu mai multe trepte de turaţie distincte
    Dacă ventilatorul poate funcţiona cu mai multe trepte de turaţie distincte, încercarea trebuie realizată după cum urmează:
   i) la turaţia maximă de funcţionare,
    sau
   ii) la o primă încercare, turaţia ventilatorului trebuie reglată la zero, iar la a doua încercare ventilatorul trebuie reglat la turaţia maximă. Nivelul presiunii sonore rezultant L(pA) va fi calculat prin combinarea rezultatelor ambelor încercări, utilizând următoarea ecuaţie:

    L(pA) = 10 lg [0,3 ▪ 10^(0,1 ▪ LpA 0%) + 0,7 ▪ 10^(0,1 ▪ LpA 100%)]

    unde:
    LpA 0% este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turaţie zero.
    LpA 100% este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turaţie maximă.

   (c) Ventilator cu viteză variabilă în mod continuu:
    Dacă ventilatorul poate funcţiona cu turaţie variabilă continuu, încercarea trebuie efectuată conform prevederilor de la pct. 2.1 lit. (b) sau cu turaţia ventilatorului reglată de producător, la nu mai puţin de 70% din turaţia maximă.
   2.2. Încercarea fără sarcină a unui echipament acţionat
    Motorul şi sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie să fie preîncălzite conform cu instrucţiunile şi trebuie respectate cerinţele de siguranţă, pentru efectuarea acestor măsurări.
    Încercarea se efectuează cu echipamentul în poziţie staţionară, fără ca echipamentul de lucru sau mecanismul de deplasare să funcţioneze. Pentru realizarea încercării, motorul trebuie să funcţioneze în regim de mers în gol, la o valoare nu mai mică decât valoarea turaţiei nominale corespunzătoare puterii utile *).
    ___________
    *) Puterea utilă este puterea exprimată în "kW EC" obţinută pe bancul de încercări la capătul arborelui cotit, sau a unui organ echivalent, măsurată în conformitate cu metoda EC de măsurare a puterii motoarelor cu combustie internă pentru vehicule rutiere, cu excepţia cazului în care puterea ventilatorului de răcire a motorului este exclusă.

    În cazul în care maşina este acţionată de un grup generator sau de la reţea, frecvenţa curentului de alimentare indicată de producător pentru motorul electric va fi stabilă la ±1 Hz, dacă maşina este echipată cu un motor de curent alternativ şi tensiunea de alimentare va fi stabilă la ±1% din tensiunea nominală, dacă maşina este echipată cu un motor de curent continuu. Tensiunea sursei de alimentare se măsoară la borna de conectare în cazul unui cablu nedetaşabil, sau la bornele maşinii, dacă aceasta este prevăzută cu un cablu detaşabil. Forma de undă a curentului furnizat de grupul generator trebuie să fie similară cu cea obţinută de la reţea.
    Dacă maşina este alimentată de la baterie, aceasta trebuie să fie complet încărcată.
    Turaţia utilizată şi puterea utilă corespunzătoare sunt stabilite de producătorul echipamentelor şi trebuie indicate în raportul de încercare.
    Dacă echipamentele sunt dotate cu mai multe motoare, ele trebuie să funcţioneze simultan în timpul încercărilor. Dacă aceasta nu este posibil, fiecare combinaţie posibilă de motoare trebuie încercată.
   2.3. Încercare în sarcină a unui echipament acţionat
    Motorul şi sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie să fie preîncălzite conform cu instrucţiunile şi trebuie respectate cerinţele de siguranţă, pentru efectuarea acestor măsurări. În timpul încercărilor nu trebuie utilizat nici un dispozitiv de avertizare, cum ar fi: claxonul sau avertizorul sonor pentru mersului înapoi al vehiculului.
    Turaţia sau viteza echipamentului trebuie să fie înregistrată în timpul încercării şi trebuie indicată în raportul de încercare.
    Dacă echipamentele sunt prevăzute cu mai multe motoare şi/sau sisteme de acţionare, acestea trebuie să funcţioneze simultan în timpul încercărilor. Dacă aceasta nu este posibil, fiecare combinaţie de motoare şi/sau sisteme de acţionare trebuie încercată.
    Pentru fiecare tip de echipament care se încearcă în sarcină, trebuie stabilite condiţii specifice de funcţionare care, în principiu, produc efecte sau stresuri similare celor întâlnite în condiţii de lucru reale.
   2.4. Încercarea echipamentelor portabile
    Pentru fiecare tip de echipament portabil trebuie stabilite condiţiile convenţionale de funcţionare astfel încât să producă efecte şi stresuri similare celor întâlnite din condiţiile de lucru reale.
   3. Calculul nivelului de putere acustică la suprafaţă
    Nivelul de putere acustică la suprafaţă trebuie determinat cel puţin de 3 ori. Dacă la cel puţin două valori determinate nu diferă cu mai mult de 1 dB, nu mai sunt necesare alte măsurări; în caz contrar, măsurările trebuie continuate până când se obţin două valori care nu diferă cu mai mult de 1 dB. Nivelul de putere acustică la suprafaţă, amplificat cu coeficientul de ponderare A, care se utilizează pentru calculul nivelului de putere acustică, este media aritmetică a celor mai înalte două valori măsurate care nu diferă cu mai mult de 1 dB.
   4. Informaţii care trebuie incluse în raport
    Nivelul de putere acustică, amplificat cu coeficientul de ponderare A, al sursei supuse la încercare se va rotunji la cel mai apropiat număr întreg (mai mic de 0,5 la numărul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numărul superior).
    Raportul trebuie să conţină datele tehnice necesare pentru identificarea sursei încercate precum şi codul încercării la zgomot şi datele acustice.
   5. Poziţiile microfoanelor suplimentare pe suprafaţa de măsurare emisferică (standardul EN ISO 3744:1995).
    Suplimentar faţă de pct. 7.2.1 şi 7.2.2 al standardului EN ISO 3744:1995, se poate folosi un set de 12 microfoane distribuite pe suprafaţa unei emisfere de rază "r" a căror poziţionare este indicată sub formă de coordonate carteziene în tabelul de mai jos.
    Raza "r" a emisferei este egală sau mai mare decât dublul celei mai mari dimensiuni a paralelipipedului de referinţă. Paralelipipedul de referinţă este definit ca cel mai mic paralelipiped dreptunghic în care poate fi cuprins echipamentul (fără accesorii) şi care se termină pe planul reflectant. Raza emisferei se rotunjeşte la valoarea superioară cea mai apropiată de următoarele valori: 4, 10, 16 m.
    Numărul microfoanelor (12) poate fi redus la 6 dar, conform cerinţelor pct. 7.4.2 al standardului EN ISO 3744:1995, microfoanele din poziţiile 2, 4, 6, 8, 10 şi 12 trebuie utilizate în orice situaţie.
    În general trebuie utilizat aranjamentul cu 6 microfoane poziţionate pe suprafaţa de măsurare emisferică. Dacă în codul de încercări la zgomot din prezenta hotărâre există alte specificaţii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificaţii.

    POZIŢIONAREA CELOR 12 MICROFOANE
   
┌─────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Numărul microfonului │ x/r │ y/r │ z │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 1 │ 0 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │ 0,7 │ 0,7 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │ 0 │ 1 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4 │ -0,7 │ 0,7 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5 │ -1 │ 0 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 6 │ -0,7 │ -0,7 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 7 │ 0 │ -1 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 8 │ 0,7 │ -0,7 │ 1,5 m │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 9 │ 0,65 │ 0,27 │ 0,71 r │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 10 │ -0,27 │ 0,65 │ 0,71 r │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 11 │ -0,65 │ -0,27 │ 0,71 r │
├─────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 12 │ 0,27 │ -0,65 │ 0,71 r │
└─────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
   6. Corecţia de mediu K(2A)
    Echipamentele trebuie măsurate pe un plan reflectant de beton sau asfalt neporos, caz în care corecţia de mediu K(2A) se stabileşte K(2A) = 0. Dacă în codul de încercări la zgomot din prezenta hotărâre există alte specificaţii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificaţii.

   
IMAGINE


Poziţionarea pe emisferă a microfoanelor suplimentare

   PARTEA B
  CODURI DE ÎNCERCARE A ZGOMOTULUI PENTRU ANUMITE ECHIPAMENTE

   0. ECHIPAMENTE CARE SE ÎNCEARCĂ FĂRĂ SARCINĂ
    Standard de bază privind emisiile de zgomot
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare
    Suprafaţa reflectantă de beton sau asfalt neporos.
    Corecţia de mediu K(2A)
    K(2A) = 0
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare
   (i) Dacă dimensiunea cea mai mare a paralelipipedului de referinţă nu depăşeşte 8 m:
    emisferică/6 microfoane poziţionate conform prevederilor de la pct. 5 Partea A/conform prevederilor de la pct. 5 Partea A
   (ii) Dacă cea mai mare dimensiune a paralelipipedului de referinţă depăşeşte 8 m:
    paralelipiped conform standardului EN ISO 3744:1995 cu distanţa de măsurare d = 1 m.
    Condiţiile de funcţionare în timpul încercării
    Încercarea în gol:
    Încercările la zgomot se vor efectua conform pct. 2.2. Partea A.
    Perioada(dele) de observare/determinarea nivelului de putere acustică rezultat dacă se utilizează mai mult de o condiţie de funcţionare.
    Perioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 secunde.
   1. Platforme aeriene de acces, acţionate cu motor cu combustie internă
    Vezi Nr. 0
   2. Maşini pentru curăţat tufişuri
    Standard de bază privind emisiile de zgomot
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţă de încercare:
    Standardul ISO 10884:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare:
    Standardul ISO 10884:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare sub sarcină:
    Standardul ISO 10884:1995 punctul 5.3
    Perioada (perioadele) de observare:
    Standardul ISO 10884:1995
   3. Ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii
    Vezi Nr. 0
    Centrul geometric al motorului va fi poziţionat deasupra centrului emisferei de măsurare; platforma se va mişca fără sarcină şi va părăsi emisfera - dacă este necesar - în direcţia punctului 1.
   4. Ferăstraie cu bandă pentru şantiere de construcţii
    Standard de bază privind emisiile de zgomot
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiei microfoanelor/distanţa de măsurare:
    Standardul ISO 7960:1995 Anexa J cu d = 1 m
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare sub sarcină:
    Corespunzător standardului ISO 7960:1995 Anexa J (numai punctul J2 (b))
    Perioada de observare:
    Corespunzător cu standardul ISO 7960:1995, Anexa J
   5. Bancuri cu ferăstrău circular, pentru şantiere de construcţii
    Standard de bază privind emisiile de zgomot
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare:
    Standardul ISO 7960:1995, Anexa A, distanţa de măsurare d = 1 m
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină:
    Standardul ISO 7960:1995, Anexa A (numai punctul A2 (b))
    Perioada de observare:
    Standardul ISO 7960:1995 Anexa A
   6. Ferăstraie portabile cu lanţ
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 9207:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare:
    Standardul ISO 9207:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare sub sarcină/încercare în gol:
    Sarcina maximă a ferăstrăului de tăiat lemne/motor la turaţie maximă fără sarcină:
   (a) antrenare cu motor cu combustie: standardul ISO 9207:1995 punctele 6.3 şi 6.4
   (b) antrenare cu motor electric: o încercare conform standardului ISO 9207:1995 punctul 6.3 şi o încercare cu motorul la turaţie maximă fără sarcină
    Perioada (perioadele) de observare/determinare a nivelului de putere acustică rezultat dacă se foloseşte mai mult decât o condiţie de operare:
    Standardul ISO 9207:1995 punctele 6.3 şi 6.4
    Nivelul puterii acustice rezultat L(WA) se calculează prin formula:

    L(WA) = 10 lg 1/2 [10^(0,1 LW1) + 10^(0,1 LW2)]

    unde LW1 şi LW2 sunt nivelele puterii acustice medii pentru două moduri diferite de operare, definite mai sus.

   7. Vehicule combinate pentru spălare cu înaltă presiune şi golire prin aspirare
    Dacă este posibilă operarea simultană a ambelor posturi ale echipamentului, acesta se va face conform cu prevederile de la nr. 26 şi nr. 52 din prezenta anexă.
    Dacă nu, nivelele presiunii acustice vor fi măsurate separat şi se va considera valoarea mai mare.
   8. Maşini de compactare, doar maiuri cu explozie
   (i) Rulouri nevibratoare:
    Vezi Nr. 0
   (ii) Rulouri vibratoare cu operator:
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului:
    Rola vibratoare va fi instalată pe unul sau mai multe materiale elastice adecvate, cum sunt perna/perne de aer. Aceste perne de aer vor fi confecţionate dintr-un material suplu (elastomer sau similar) şi vor fi umflate, la o presiune, care să asigure ridicarea maşinii la minim 5 cm; se vor evita efectele de rezonanţă. Dimensiunea pernei (pernelor) de aer va fi astfel încât să asigure stabilitatea maşinii în timpul încercării.
    Încercare sub sarcină
    Maşina va fi încercată în poziţie staţionară, cu motorul la turaţia nominală (declarată de fabricant) şi mecanismul (mecanismele) de deplasare deconectate. Mecanismul de compactare trebuie să fie acţionat utilizând forţa maximă de compactare corespunzătoare combinaţiei dintre frecvenţa maximă şi amplitudinea maximă pentru această frecvenţă conform declaraţiei producătorului.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de minim 15 secunde.
   (iii) Plăci vibratoare, maiuri vibrante, maiuri explozive, role vibratoare cu acţionare pedestră
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul EN 500-4 rev.1:1998, Anexa C
    Condiţii de operare pe durata încercării:
    Încercare sub sarcină
    Standardul EN 500-4 rev.1:1998, Anexa C
    Perioada de observare:
    Standardul EN 500-4 rev.1:1998, Anexa C
   9. Compresoare
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare
   - emisfera/şase microfoane poziţionate conform cu Partea A punctul 5/conform cu Partea A punctul 5
    sau
   - paralelipiped conform standardului EN ISO 3744:1995, cu distanţa de măsurare d = 1 m
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Compresoarele vor fi instalate pe planul reflector; compresoarele montate pe talpă vor fi plasate pe un suport cu înălţime de 0,4 m, în cazul în care condiţiile de instalare ale producătorului nu impun altfel.
    Încercare sub sarcină
    Compresorul ce urmează a fi încercat va fi încălzit şi va funcţiona în condiţii stabile ca pentru funcţionare continuă. Acesta va fi întreţinut şi lubrifiat corespunzător precizărilor producătorului.
    Determinarea nivelului de putere acustică se va face la sarcina maximă sau în condiţiile de funcţionare, care trebuie să fie reproductibile şi reprezentative pentru operaţia cea mai zgomotoasă din utilizarea tipică a maşinii încercate, indiferent care este mai zgomotos.
    Planul întregului utilaj va fi astfel încât, anumite componente, de exemplu răcitoarele se vor monta la distanţă de compresor, avându-se grijă ca atunci când se efectuează încercarea de zgomot să se aibă în vedere separarea zgomotului generat de aceste componente. Separarea diverselor surse de zgomot, poate necesita echipament special pentru atenuarea zgomotului acestor surse în timpul măsurării. Caracteristicile zgomotului şi descrierea condiţiilor de operare a unor asemenea părţi se vor menţiona separat în raportul de încercare.
    În timpul încercării gazul eliminat de la compresor va fi evacuat prin ţevi în afara ariei de încercare. Se va avea grijă, ca nivelul de zgomot generat de gazul eliminat, să fie cu cel puţin 10 dB mai mic, decât cel măsurat în toate punctele de măsurare, de exemplu la umplerea unui amortizor de zgomot.
    Se va avea grijă ca evacuarea aerului să nu introducă nici un fel de zgomot suplimentar, cauzat de turbulenţa de la supapa de evacuare.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de minim 15 secunde.
   10. Spărgătoare de beton şi picamere, portabile
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare:
    Emisfera/şase poziţii pentru microfoane conform cu Cap. A, punct 5 şi tabelul următor/corespunzător masei echipamentului, aşa cum este dată în tabelul următor:
   
┌──────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Masa echipamentului m │ Raza semisferei │ Z pentru poziţia │
│ în kg │ │ microfoanelor 2, 4.6 şi 8 │
├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤
│ m < 10 │ 2 m │ 0,75 m │
├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤
│ m >= 10 │ 4 m │ 1,50 m │
└──────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┘
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului:
    Toate dispozitivele vor fi încercate în poziţie verticală.
    Dacă dispozitivul încercat are un exhaustor de aer, axele acestuia vor fi echidistante faţă de două poziţii ale microfoanelor. Zgomotul sursei de putere nu va influenţa măsurarea emisiei de zgomot a dispozitivului încercat.
    Suportul dispozitivului:
    În timpul derulării încercării, dispozitivul încercat va fi cuplat la o unealtă încastrată într-un bloc de beton, de formă cubică, plasată într-o groapă de beton făcută în pământ. O piesă intermediară de oţel poate fi inserată, în timpul încercărilor, între dispozitiv şi unealta suport. Această piesă intermediară trebuie să formeze o structură stabilă între dispozitiv şi unealta suport. Figura 10.1 cuprinde aceste cerinţe.
    Caracteristicile blocului
    Blocul va fi de forma unui cub cu lungimea laturii de 0,60 m - 2 mm, cât mai regulat posibil. Acest bloc va fi făcut din beton armat şi vibrat corespunzător în straturi de până la 0,20 m pentru a se evita sedimentări excesive.
    Calitatea betonului
    Calitatea betonului trebuie să corespundă clasei C 50/60 din standardul ENV 206
    Blocul în formă de cub va fi armat cu bare de oţel cu diametrul de 8 mm fără legături, fiecare bară fiind independentă de celelalte; construcţia unei astfel de structuri este prezentată în figura 10.2.
    Unealta suport
    Unealta va fi fixată în bloc şi va fi alcătuită dintr-un berbec, cu un diametru nu mai mic de 178 sau nu mai mare de 220 mm, şi o mandrină identică cu cea folosită în mod normal cu dispozitivul care se încearcă şi se supune standardului ISO 1180:1983, dar suficient de lung pentru a permite efectuarea încercării.
    Pentru integrarea celor două componente se va efectua un tratament corespunzător. Unealta va fi fixată în bloc astfel încât baza berbecului să fie la 0,30 m faţă de partea superioară a blocului (vezi figura 10.2).
    Blocul trebuie să-şi menţină calităţile mecanice în special în punctul de îmbinare între unealta suport şi beton, înainte şi după fiecare încercare se va verifica dacă unealta fixată în blocul de beton este solidară cu acesta.
    Poziţionarea cubului
    Cubul se montează într-un canal betonat, acoperit cu un grătar de protecţie de cel puţin 100 Kg/m2, aşa cum este redat în figura 10.3, astfel încât faţa superioară a grătarului să fie la acelaşi nivel cu solul. Pentru a evita orice zgomot parazit blocul va fi izolat faţă de fundul şi marginile gropii prin intermediul unor blocuri elastice, a căror frecvenţă de rupere nu va fi mai mare de jumătate din cadenţa de lovire, măsurată şi exprimată ca bătăi pe secundă.
    Deschizătura în grătarul de protecţie prin care trece mandrina va fi cât mai mică posibil şi etanşată cu un material flexibil fonoizolant.
    Încercare în sarcină
    Dispozitivul încercat va fi conectat la unealta suport.
    Încercarea dispozitivului se va face în condiţii staţionare având aceeaşi stabilitate acustică ca în regim normal de funcţionare.
    Încercarea dispozitivului se va face la puterea maximă specificată în instrucţiunile furnizate beneficiarului.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de minim 15 secunde.

   
FIGURA 10.1


Schema simplificată a piesei intermediare

   
FIGURA 10.2


Blocul de încercare

   
FIGURA 10.3


Dispozitivul de încercare

    Valoarea lui A trebuie să fie astfel încât placa absorbantă sprijinită pe articulaţia elastică J să facă contact cu pământul.
   11. Malaxoare pentru beton sau mortar
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină
    Recipientul de amestecare (tamburul) va fi umplut la capacitatea prescrisă cu nisip, având granulaţia de 0 până la 3 mm şi umiditatea de 4 până la 10%.
    Dispozitivul de amestecare va funcţiona cel puţin la turaţia prescrisă.
    Perioade de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde
   12. Vinciuri pentru construcţii
    Vezi Nr. 0
    Centrul geometric al motorului va fi poziţionat deasupra centrului emisferei; vinciul va fi conectat dar nici o greutate nu va fi aplicată.
   13. Maşini pentru transportarea şi aplicarea prin stropire sub presiune a betonului şi mortarului
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Dacă maşina este echipată cu un braţ, acesta este dispus vertical, iar conducta de evacuare va fi întoarsă spre gura pâlniei. În altă variantă, maşina va fi echipată cu o conductă orizontală, la cel puţin 30 m în spate, faţă de gura pâlniei.
    Încercare în sarcină:
   (i) Pentru maşinile de transport şi aplicare prin stropire sub presiune a cimentului:
    Sistemul de transport şi conducta vor fi alimentate cu un agent similar cimentului, cimentul poate fi înlocuit de un amestec, de exemplu cenuşă fină. Utilajul, va funcţiona la capacitatea maximă, iar durata unui ciclu de funcţionare nu va fi mai mare de 5 secunde, (dacă această perioadă este depăşită, trebuie să se adauge apă peste ciment pentru a se atinge această valoare).
   (ii) Pentru maşinile de transport şi aplicare prin stropire sub presiune a mortarului:
    Sistemul de transport şi conducta vor fi alimentate cu un agent similar mortarului de finisare, cimentul poate fi înlocuit cu un amestec, de exemplu de metilceluloză. Utilajul va funcţiona la capacitatea maximă, iar durata unui ciclu de funcţionare nu va fi mai mare de 5 secunde (dacă această perioadă este depăşită, trebuie să se adauge apă peste ciment pentru a se atinge această valoare).
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   14. Transportor cu bandă
    Vezi Nr. 0
    Centrul geometric al motorului va fi poziţionat deasupra centrului emisferei de măsurare: banda se va mişca neîncărcată, şi părăseşte emisfera, dacă este necesar, în direcţia punctului 1.
   15. Echipamente frigorifice montate pe vehicule.
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină
    Echipamentul de răcire va fi instalat într-un spaţiu de marfă real sau simulat şi va fi încercat într-o poziţie staţionară, la care înălţimea echipamentului de răcire este dimensiunea cea mai importantă din cerinţele instalaţiei viitoare; aceasta este indicată în instrucţiunile furnizate cumpărătorului. Sursa de putere a echipamentului de răcire va funcţiona la o turaţie ce va permite operarea la viteza maximă a compresorului şi a ventilatorului, specificată în instrucţiuni. Dacă se intenţionează ca alimentarea echipamentului de răcire să se facă prin intermediul motorului autovehicului, motorul nu va fi folosit în timpul încercării, iar echipamentul de răcire va fi conectat la o sursă electrică corespunzătoare. Tractoarele detaşabile vor fi îndepărtate în timpul încercării.
    Echipamentele de răcire instalate în unităţile frigorifice din spaţiile de marfă la care se poate alege între mai multe surse de alimentare, vor fi încercate separat pentru fiecare sursă. Rezultatul încercării trebuie cel puţin să reflecte modul de funcţionare care conduce la emisia de zgomot cea mai mare.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   16. Buldozere
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii de microfoane/distanţa de măsurare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Buldozerele pe şenile vor fi încercate într-un loc corespunzător punctului 6.3.3 din ISO 6395:1988
    Încercare în sarcină:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa B
    Perioada sau perioadele de observare şi consideraţii asupra diferitelor condiţii de lucru, dacă există:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa B
   17. Utilaje de foraj
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină:
    Standardul EN 791:1995, Anexa A
    Perioade de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   18. Dumpere
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină:
    Conform standardului ISO 6395:1988, Anexa C, cu următorul amendament:
    C 4.3. al doilea paragraf este înlocuit cu:
    «Motorul funcţionează la turaţia reglată la nivel maxim (relanti maxim). Maneta schimbătorului de viteză va fi la punctul mort. Se duce cuva basculantei în poziţia de basculare - golire - la 75% din cursa efectuată de aceasta, şi apoi se manevrează pe aceeaşi cursă de 3 ori. Această succesiune de operaţii alcătuieşte un ciclu de funcţionare pentru funcţionarea hidraulică în condiţii staţionare.
    Dacă nu se foloseşte motorul pentru bascularea cuvei, acesta va funcţiona la relanti, cu maneta de viteză în punctul mort. Măsurarea se va efectua fără bascularea cuvei, iar timpul de observaţie va fi de 15 secunde.»
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului puterii acustice rezultate, dacă se folosesc în mai multe condiţii de lucru
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa C
   19. Echipamente pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină
    Echipamentul se încearcă cu camionul în staţionare. Motorul ce asigură deplasarea echipamentului va funcţiona la turaţia care produce puterea maximă prevăzută în instrucţiunile furnizate beneficiarului.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   20. Excavatoare, hidraulice sau cu cabluri
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa A
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului puterii acustice rezultate dacă există mai multe condiţii de lucru:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa A
   21. Încărcătoare - excavator
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa D
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului puterii acustice rezultate dacă se folosesc mai multe condiţii de lucru:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa D
   22. Containere pentru sticlă reciclabilă
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Pentru acest cod de încercare de zgomot, se foloseşte nivelul de presiune acustică al unui eveniment-unic L(pls), aşa cum este definit în EN ISO 3744:1995, punctul 3.2.2, pentru măsurarea nivelului de presiune acustică la poziţiile microfoanelor.
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber
    K(2A) = 0
    Măsurări în incinte
    Valoarea constantei K(2A), determinată conform Anexei A la standardul EN ISO 3744:1995, va fi <= 2,0 dB, caz în care nu se va ţine seama de constanta K(2A).
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Măsurarea zgomotului se va face în timpul unui ciclu complet, respectiv pentru cazul containerului neîncărcat şi pentru cazul în care în container se introduc 120 de sticle.
    Caracteristicile acestor sticle sunt redate mai jos:
   - capacitate: 75 cl
   - greutate: 370 ± 30 g.
    Operatorul prinde fiecare sticlă de partea superioară (gâtul sticlei), având fundul îndreptat către gura de încărcare, apoi o introduce cu grijă prin gura de încărcare în direcţia centrului containerului, evitându-se dacă este posibil lovirea sticlelor de pereţii containerului.
    Se foloseşte numai o singură gură de încărcare pentru introducerea sticlelor în container, aceasta fiind cea mai apropiată de al 12-lea microfon de măsurare.
    Durata (duratele) de observare/determinarea nivelului puterii sunetului dacă se foloseşte mai mult de o condiţie de operare
    Pentru determinarea nivelului ponderat A al presiunii acustice, este preferabil, ca acesta să fie măsurat simultan cu 6 microfoane, pentru fiecare sticlă aruncată în container.
    Nivelul presiunii acustice ponderat A mediu pe suprafaţa de măsurare este calculat în conformitate cu standardul EN ISO 3744:1995, punctul 8.1.
    Nivelul presiunii acustice ponderat A mediu al tuturor celor 120 de sticle, calculată ca medie logaritmică a nivelurilor presiunilor acustice ponderate A medii pe suprafaţa de măsurare.
   23. Gredere
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/distanţa de măsurat:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină:
    conform standardului ISO 6395:1988, Anexa B
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului puterii sunetului rezultat dacă există mai multe condiţii de lucru:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa B
   24. Maşini pentru tăiat iarbă/maşini pentru tăiat margini de peluză
    Vezi Nr. 2
    Maşina de tăiat va fi poziţionată de un dispozitiv adecvat în aşa fel încât dispozitivul de tăiere să fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru maşinile de tăiat iarbă, centrul dispozitivului de tăiere se va afla la o distanţă de 50 mm deasupra solului. Pentru reglarea lamelor maşinii, tăişul va fi fixat cât mai aproape posibil de suprafaţa de încercare.
   25. Maşini pentru tăiat gard viu
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 11094:1991,
    În caz de dispută, măsurările vor fi efectuate în aer liber, pe o suprafaţă artificială (punctul 4.1.2 din ISO 11094:1991)
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber
    K(2A) = 0
    Măsurări în incinte
    Valoarea constantei K(2A), determinată fără a utiliza o suprafaţă artificială, în conformitate cu Anexa A din standardul EN ISO 3744:1995 va fi <= 2,0 dB, caz în care nu se va ţine seama de constanta K(2A).
    Suprafaţa de măsurare/numărul şi poziţionarea microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 11094:1991,
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Maşina pentru tăierea gardului viu, va fi ţinută în poziţie normală, pentru a putea fi folosită fie de o persoană, fie de un dispozitiv adecvat, astfel încât dispozitivul de tăiat al maşinii să fie situat deasupra centrului emisferei.
    Încercare în sarcină
    Foarfeca maşinii de tuns va funcţiona la viteza nominală cu dispozitivul de tăiere în funcţiune.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   26. Vehicule pentru spălare cu înaltă presiune
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină
    Spălătorul de înaltă presiune va fi încercat în poziţie fixă. Motorul şi componentele auxiliare vor funcţiona la viteza prescrisă de producător pentru funcţionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de înaltă presiune funcţionează la puterea maximă, pentru a furniza presiunea indicată de fabricant. Prin folosirea unei duze modificate, valva de reducere a presiunii se va afla chiar în punctul de trecere a jetului. Zgomotul de curgere al duzei nu va avea influenţă asupra rezultatelor măsurărilor.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 30 secunde.
   27. Maşini cu jet de apă cu înaltă presiune
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul şi poziţionarea microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Paralelipiped/conform: Standardul EN ISO 3744:1995, cu latura de d = 1 m.
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Maşina de spălat cu jet de apă de înaltă presiune va fi instalată pe un plan reflectant: maşinile vor fi aşezate pe un suport cu înălţimea de 0,40 m, dacă producătorul nu cere altfel în condiţiile de instalare.
    Încercare în sarcină
    Maşina de spălat cu jet de apă de înaltă presiune va fi adusă în poziţie fixă conform cu cea prescrisă de producător. În timpul încercării duza va fi cuplată la maşina de spălat cu jet de apă de înaltă presiune care produce cea mai mare presiune dacă este folosită conform cu instrucţiunile producătorului.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   28. Ciocan hidraulic
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Emisferă/6 microfoane, conform Părţii A, pct. 5/r = 10 m
    Condiţii de operare în timpul încercărilor:
    Montarea echipamentului
    Pentru încercare ciocanul este ataşat la un suport şi va fi folosită o structură specială tip bloc.
    Figura 28.1 redă caracteristicile acestei structuri, iar figura 28.2 arată poziţia suportului.
    Suportul
    Suportul pentru încercarea ciocanului trebuie să îndeplinească cerinţele specificaţiilor tehnice de încercare a ciocanului în special pentru domeniul de greutăţi, puterea hidraulică, presiunea în conducta de alimentare cu ulei, şi în conducta de retur pentru egalizarea presiunii.
    Montajul
    Montajul mecanic, la fel ca şi conexiunile (furtune, conducte) trebuie să corespundă cu specificaţiile existente în datele tehnice ale ciocanului. Trebuie eliminat orice zgomot semnificativ produs de conducte şi diverse componente mecanice necesare pentru instalare. Toate conexiunile componentelor trebuie să fie bine strânse.
    Stabilitatea ciocanului şi forţa de prindere statică
    Ciocanul va fi bine fixat pe suport pentru a-i conferi acestuia aceeaşi stabilitate ca şi pentru condiţiile normale de lucru. Ciocanul trebuie să lucreze în poziţie verticală.
    Unealta
    Pentru măsurări va fi folosit un ciocan fără vârf. Lungimea ciocanului trebuie să întrunească cerinţele din Figura 28.1 (blocul de încercare).
    Încercare în sarcină
    Puterea hidraulică de admisie şi debitul de ulei
    Condiţiile de lucru ale ciocanului hidraulic pot fi ajustate corespunzător, măsurate şi raportate împreună cu valorile corespunzătoare prevăzute în specificaţiile tehnice. În timpul încercării, ciocanul poate fi folosit astfel încât să poată fi atinsă 90%, sau mai mult, din valoarea maximă a puterii hidraulice de admisie şi a debitului de ulei al ciocanului.
    Trebuie avut grijă că toate incertitudinile din lanţul de măsurare ale p(s) şi Q, sunt ţinute în marja ±5%. Acest lucru asigură determinarea puterii hidraulice de admisie a ciocanului cu o eroare de ±10%. Presupunând o dependenţă lineară între puterea hidraulică de admisie şi puterea acustică emisă, rezultă o variaţie mai mică de ±0,4 dB în determinarea nivelului puterii acustice.
    Componente ajustabile ce influenţează puterea ciocanului
    Presetarea tuturor acumulatorilor, valvelor de presiune centrale şi altor componente care pot fi reglate trebuie realizată conform valorilor din datele tehnice. Dacă una din vitezele de lovire este opţională, măsurările trebuie să se facă folosind toate setările.
    Sunt prezentate valorile minime şi maxime.
    Mărimi ce trebuie măsurate:
    p(s) - valoarea medie a presiunii hidraulice de alimentare în timpul funcţionării ciocanului, inclusiv pentru cel puţin 10 lovituri;
    Q - valoarea medie a fluxului de intrare al uleiului spărgătorului măsurată simultan cu p(s);
    T - temperatura uleiului trebuie să fie cuprinsă între +40/+60▫C în timpul măsurărilor; temperatura dispozitivului hidraulic a spărgătorului trebuie stabilizată la temperatura normală de lucru înaintea începerii măsurărilor;
    P(a) - presiunile gazului de preumplere pentru toţi cilindrii trebuie să fie măsurată în regim static (fără ca spărgătorul să funcţioneze), la temperatura ambiantă constantă de +15/+25▫C.
    Temperatura ambiantă măsurată trebuie să fie înregistrată cu presiunea gazului de umplere a cilindrilor măsurată.
    Parametrii ce trebuie evaluaţi din parametrii de funcţionare măsuraţi:
    P(IN) - puterea hidraulică furnizată pe secţiunea de îngustare P(IN) = p(s) ▪ Q
    Măsurarea presiunii hidraulice furnizate, p(s)
   - presiunea p(s) trebuie să fie măsurată cât mai aproape posibil de orificiul de intrare IN-port al ciocanului;
   - presiunea p(s) va fi măsurată cu un manometru (diametru minim de 100 mm, şi o clasă de precizie de ±1,0% FSO);
    Debitului de ulei pe secţiunea de îngustare, Q
   - Q trebuie măsurat de la presiunea conductei de alimentare cât mai aproape de orificiul de intrare IN-port al ciocanului;
   - Q trebuie măsurat cu un debitmetru electronic (clasa de precizie ±2,5% din valoarea citită a debitului).
    Punctul de măsurare a temperaturii uleiului, T
   - T va fi măsurată în rezervorul de ulei sau în conducta hidraulică de legătură cu ciocanul
    Punctul de măsurare va fi specificat în raport
   - precizia de citire a temperaturii trebuie să fie de ±2▫C faţă de valoarea reală.
    Perioada de observaţie/determinarea nivelului puterii acustice rezultate:
    Perioada de observaţie va fi de cel puţin 15 secunde.
    Măsurările vor fi repetate de 3 ori sau chiar mai mult, dacă este necesar. Rezultatul final este calculat ca medie aritmetică, a două cele mai mari valori, care nu diferă cu mai mult de 1 dB.

   
Figura 28.1


   
Figura 28.2


    Dispozitivul de încărcare

    Definiţii
    d - Diametrul sculei (mm);
    d1 - Diametrul nicovalei, 1200 ± 100 mm;
    d2 - Diametrul interior al structurii suportului nicovalei, <= 1800 mm;
    d3 - Diametrul platformei blocului de încercare, <= 2200 mm;
    d4 - Diametrul deschiderii sculei în platformă, <= 350 mm;
    d5 - Diametrul dispozitivului de etanşare al sculei, <= 1000 mm;
    h1 - Lungimea vizibilă a sculei între partea cea mai joasă a carcasei şi partea superioară a suprafeţei dispozitivului de etanşare al sculei, (mm), h1 = d ± d/2;
    h2 - Grosimea dispozitivului de etanşare al sculei deasupra platformei, <= 20 mm (dacă dispozitivul de etanşare al sculei este aşezat sub platformă, grosimea ei nu este limitată; poate fi confecţionat dintr-un cauciuc spongios);
    h3 - Distanţa între partea superioară a platformei şi partea superioară a suprafeţei nicovalei, 250 ± 50 mm;
    h4 - Grosimea cauciucului spongios izolant al platformei, <= 30 mm;
    h5 - Grosimea nicovalei, 350 ± 50 mm;
    h6 - Penetraţia sculei, <= 50 mm.
    Dacă se foloseşte o structură bloc de formă pătrată, lungimea maximă a ei este de 0,89 x diametrul corespunzător
    Spaţiul gol dintre platformă şi nicovală poate fi umplut cu cauciuc spongios sau alt material absorbant, cu densitatea < 220 Kg/m3.
   29. Grupuri de acţionare hidraulică
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţii de operare în timpul încercărilor:
    Montarea echipamentului
    Compactorul acţionat hidraulic va fi instalat pe un plan reflectant; compactoarele acţionate hidraulic montate pe patine (skid-mounted) se vor aşeza pe un suport cu înălţimea de 0,40 m, dacă producătorul nu stabileşte altfel în condiţiile de instalare.
    Încercare în sarcină
    În timpul încercării, nici o altă sculă nu va fi cuplată la compactorul acţionat hidraulic.
    Compactorul acţionat hidraulic va fi adus în poziţie fixă conform cu cea prescrisă de producător.
    El va funcţiona la viteza nominală şi presiune nominală. Viteza şi presiunea nominală sunt cele din instrucţiunile furnizate cumpărătorului.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   30. Maşini de tăiat rosturi
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină
    Freza va fi echipată cu lama cea mai mare prevăzută de producător în instrucţiunile furnizate cumpărătorului. Motorul va funcţiona la turaţie maximă, cu freza în poziţie staţionară.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
   31. Compactor pentru gropi de gunoi, tip încărcător cu cupă
    Vezi nr. 37
   32. Cositoare de gazon
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 11094:1991,
    În caz de neconcordanţă, măsurările vor fi efectuate în aer liber pe o suprafaţă artificială (punctul 4.1.2 din standardul ISO 11094:1991)
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurări în incinte:
    Valoarea constantei K(2A), determinată fără a utiliza o suprafaţă artificială şi în conformitate cu Anexa A la standardul EN ISO 3744:1995, va fi <= 2,0 dB, caz în care K(2A) nu va fi luată în considerare.
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 11094:1991.
    Condiţii de lucru în timpul încercării
    Montarea echipamentului
    Dacă roţile maşinii de tuns gazonul pot cauza o tasare a suprafeţei artificiale de mai mult de 1 cm, roţile vor fi plasate pe suporţi pentru a fi la nivel cu suprafaţa artificială înainte de tasare. Dacă dispozitivul de tăiere nu poate fi separat de roţile acţionate ale maşinii de tuns, utilajul va fi încercat pe suporţi cu dispozitivul de tăiere funcţionând la turaţia maximă indicată de fabricant. Suporţii vor fi confecţionaţi astfel încât ei să nu influenţeze rezultatele măsurării.
    Încercare în gol:
    Standardul ISO 11094:1991,
    Perioada de observaţie
    Standardul ISO 11094:1991
   33. Maşini de tăiat gazon/maşini de tăiat margini de gazon
    Vezi poz. 32.
    Utilajul va fi poziţionat de un dispozitiv adecvat astfel încât dispozitivul de tăiat să fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru maşinile de tăiat gazonul, centrul dispozitivului de tăiere va fi menţinut la o distanţă de aproximativ 50 mm deasupra solului. Pentru ajustarea cuţitelor maşinii, maşina de ajustat gazon va fi fixată cât mai aproape posibil de suprafaţa de încercare.
   34. Maşini pentru îndepărtat frunze prin suflare
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 11094:1991,
    În caz de neconcordanţă, măsurările vor fi efectuate în aer liber pe o suprafaţă artificială, (punctul 4.1.2 din standardul ISO 11094:1991).
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în atmosferă:
    K(2A) = 0
    Măsurare în incintă:
    Valoarea constantei K(2A), determinată fără a utiliza o suprafaţa artificială şi în conformitate cu Anexa A la standardul EN ISO 3744:1995, va fi <= 2,0 dB, caz în care K(2A) nu va fi luată în considerare.
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 11094:1991,
    Condiţii de lucru în timpul încercării
    Montarea echipamentului
    Ventilatorul de frunze va fi montat în poziţie normală de funcţionare, astfel încât suflanta să fie situată la o înălţime de (50 ± 25 mm), deasupra centrului emisferei; dacă ventilatorul de frunze este portabil, va fi susţinut atât de o persoană cât şi de un dispozitiv corespunzător.
    Încercare în sarcină
    Ventilatorul va funcţiona la turaţie nominală, şi la debitul nominal de aer prescris de producător.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
    Notă: Dacă ventilatorul de frunze poate fi folosit şi ca dispozitiv colector de frunze, el va fi încercat în ambele configuraţii; în acest caz va fi folosită cea mai mare valoare.
   35. Maşini pentru colectat frunze
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 11094:1991,
    în caz de neconcordanţă măsurările vor fi efectuate în aer liber pe o suprafaţă artificială (punctul 4.1.2 din standardul ISO 11094:1991,)
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurări în incinte:
    Valoarea constantei K(2A), determinată fără a utiliza o suprafaţă artificială şi în conformitate cu Anexa A la standardul EN ISO 3744:1995, va fi <= 2,0 dB, caz în care K(2A) nu va fi luată în considerare.
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 11094:1991,
    Condiţii de încercare:
    Montarea echipamentului
    Colectorul de frunze va fi montat în poziţie normală de funcţionare, astfel încât dispozitivul de colectare să fie situat la 50 ± 25 mm deasupra centrului emisferei; dacă colectorul de frunze este ţinut manual, va fi susţinut atât de o persoană cât şi de un dispozitiv corespunzător
    Încercare în sarcină
    Colectorul va funcţiona la turaţie nominală, şi la debitul nominal de aer prescris de fabricant
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.
    Notă: Dacă colectorul de frunze mai poate fi folosit şi ca dispozitiv exhaustor de frunze, el va fi încercat în ambele configuraţii; în acest caz va fi folosită valoarea cea mai ridicată.
   36. Automacarale, acţionate de motor cu combustie internă, cu contragreutate
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Vor fi respectate cerinţele de securitate şi informaţiile producătorului
    Regimul de ridicare
    Cu motostivuitorul în poziţie staţionară şi având încărcătura, (un material ne-izolant fonic, exemplu: oţel sau beton; cel puţin 70% din capacitatea actuală menţionată în instrucţiunile producătorului), ridicată, de la cea mai joasă poziţie, cu viteza maximă, la înălţimea de ridicare aplicabilă acestui tip de motostivuitor industrial în conformitate cu standardele europene relevante din seria "securitatea motostivuitoarelor industriale". Dacă înălţimea maximă de ridicare în acest caz este mică, ea poate fi utilizată în măsurările individuale. Înălţimea de ridicare va fi înscrisă în raportul de încercare.
    Regimul de deplasare
    Se deplasează utilajul, neîncărcat, la viteza maximă de la o poziţie iniţială, până la o distanţa egală cu de trei ori lungimea sa, marcată A-A, (linia care uneşte microfoanele din poziţiile 4 şi 6); se va continua deplasarea maşinii cu acceleraţia sa maximă până la linia B-B (linia care uneşte microfoanele din poziţiile 2 şi 8). Când spatele maşinii a trecut linia B-B, pedala de acceleraţie poate fi eliberată.
    Dacă maşina are o transmisie cu mai multe trepte, se va selecta viteza care asigură cea mai mare viteză posibilă peste distanţa măsurată
    Perioada (perioadele) de observare/determinare a nivelului intensităţii acustice dacă se utilizează mai mult decât o condiţie de funcţionare:
    Perioada de observare este:
   - pentru regimul de ridicare: pe parcursul întregului ciclu de ridicare;
   - pentru regimul de deplasare: perioada de timp începe când centrul maşinii trece linia A-A şi se termină când centrul maşinii atinge linia B-B.
    Nivelul de putere acustică rezultat pentru toate tipurile de motostivuitoare se poate calcula cu formula:

    L(WA) = 10 log (0,7 x 10^(0,1 LWA c) + 0,3 x 10^(0,1 LWA a)

    Unde indicele "a" indică "regimul de ridicare" şi indicele "c" indică regimul de deplasare.

   37. Încărcătoare
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Încărcătoarele cu şenile vor fi încercate pe o locaţie corespunzătoare cu punctul 6.3.3 din Standardul ISO 6395:1988
    Încercare în sarcină
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa C
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului intensităţii acustice rezultate dacă se folosesc mai multe condiţii de lucru:
    Standardul ISO 6395:1988, Anexa C
   38. Macarale mobile
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Dacă macaraua este echipată cu picioare, acestea vor fi extinse la maxim şi macaraua va fi înălţată pe postamentul ei în poziţia de mijloc a posibilei înălţimii a suportului.
    Încercare în sarcină
    Macaraua mobilă, care urmează a fi încercată, va fi prezentată în versiunea standard conform descrierii producătorului. Puterea motorului, luată în considerare pentru determinarea limitei zgomotului este cea nominală a motorului folosit pentru mişcarea macaralei. Macaraua va fi echipată cu contragreutatea maxim admisă montată pe structura rotitoare.
    Înainte de efectuarea oricăror măsurări, motorul şi sistemul hidraulic al macaralei mobile vor fi aduse la temperatura normală de lucru, urmând instrucţiunile producătorului şi toate procedurile relevante legate de securitate, precizate în manualul de instrucţiuni.
    Dacă macaraua mobilă este echipată cu mai multe motoare, prioritar va funcţiona motorul ce asigură acţionarea macaralei. Motorul pentru deplasarea macaralei va fi oprit.
    Dacă motorul macaralei este echipat cu un ventilator, acesta trebuie să funcţioneze în timpul încercării. Dacă ventilatorul poate funcţiona cu mai multe turaţii, încercarea va fi efectuată cu ventilatorul funcţionând la turaţia cea mai mare.
    Măsurările pentru macaraua mobilă se vor face în următoarele trei (de la (a) la (c)) sau patru (de la (a) la (d)) condiţii:
    Pentru toate condiţiile de lucru se vor aplica următoarele:
   - turaţia motorului la 3/4 din turaţia maximă specificată pentru funcţionarea macaralei, cu o toleranţă de ±2%.
   - acceleraţia şi deceleraţia la valoarea maximă fără mişcări periculoase ale încărcăturii sau ale blocului suspendat;
   - mişcări la viteza maximă posibilă stipulate în manualul de instrucţiuni pentru condiţiile date;
   (a) Ridicarea
    Macaraua mobilă trebuie încărcată cu o greutate care să creeze 50% din forţa maximă a cablului. Încercarea constă în ridicarea unei greutăţi şi coborârea imediată la poziţia de start. Lungimea braţului macaralei va fi aleasă astfel încât perioada de desfăşurare a încercărilor complete să fie cuprinsă între 15 şi 20 secunde.
   (b) Rotirea
    Cu braţul macaralei fixat la un unghi de 40▫ până la 50▫ faţă de orizontală şi fără sarcină, partea superioară a căruciorului macaralei va fi rotită cu 90▫ spre stânga, urmată imediat de rotirea înapoi la poziţia de start. Braţul macaralei va fi fixat la lungimea lui minimă. Perioada de observare va fi: timpul necesar pentru parcurgerea ciclului de funcţionare.
   (c) Bascularea
    Încercarea începe cu ridicarea braţului scurt al macaralei de la poziţia de lucru cea mai joasă, urmată imediat de coborârea braţului macaralei în poziţia iniţială. Mişcarea se va efectua fără sarcină. Durata încercării va fi de cel puţin 20 de secunde.
   (d) Telescoparea (dacă este cazul)
    Cu braţul macaralei poziţionat la 40▫ până la 50▫ faţă de orizontală şi fără sarcină, cu braţul macaralei complet retras, cilindrul telescopic numai pentru
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului presiunii acustice rezultate, dacă se folosesc mai multe condiţii de lucru
    Nivelul presiunii acustice rezultate este calculat după formula:
   i) dacă se foloseşte telescoparea
   
L(WA) = 10 log [0,4 x 10^(0,1 LWA a) + 0,25 x 10^(0,1 LWA b) + 0,25 x 10^(0,1 LWA c) + 0,1 x 10^(0,1 LWA d)]
   ii) dacă nu se foloseşte telescoparea
   
L(WA) = 10 log [0,4 x 10^(0,1 LWA a) + 0,3 x 10^(0,1 LWA b) + 0,3 x 10^(0,1 LWA c)]
    unde:
    LWA a - este nivelul de putere acustică pentru ciclul de ridicare
    LWA b - este nivelul de putere acustică pentru ciclul de rotire
    LWA c - este nivelul de putere acustică pentru ciclul de basculare
    LWA d - este nivelul de putere acustică pentru ciclul de telescopare (dacă este cazul)

   39. Containere mobile pentru deşeuri
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
   - Suprafaţa reflectantă: beton sau asfalt neporos;
   - Sală de laborator care are un spaţiu liber pe suprafaţa reflectantă.
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurări în incinte:
    Valoarea constantei K(2A), determinată în conformitate cu Anexa A din Standardul EN ISO 3744:1995, va fi <= 2,0 dB; în acest caz, K(2A) nu va mai fi luată în considerare.
    Suprafaţa de măsurare/numărul de poziţii al microfoanelor/măsurarea distanţei:
    Emisfera/şase poziţii ale microfoanelor, conform cu Partea A punctul 5/r = 3 m
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Toate măsurările vor fi efectuate cu un container gol.
    Încercarea nr. 1: trântirea liberă a capacului pe corpul containerului
    Pentru a reduce influenţa lui asupra măsurărilor, operatorul va sta în partea din spate a containerului (partea cu balamalele). Pentru a evita deformarea în timpul căderii, capacul va fi lăsat să cadă, fiind eliberat din zona sa de mijloc.
    Măsurarea este efectuată în timpul următorului ciclu, repetat de 20 de ori:
   - iniţial, capacul se ridică vertical;
   - capacul este eliberat în faţă, dacă este posibil fără a fi împins, operatorul fiind aşezat în spatele containerului, fără a se mişca până când capacul se închide;
   - după închiderea completă, capacul este ridicat în poziţia iniţială.
    Notă: Dacă este necesar operatorul se poate deplasa temporar pentru a ridica capacul

    Încercarea Nr. 2. Deschiderea completă a capacului
    Pentru a reduce influenţa sa asupra încercării, operatorul trebuie să stea în spatele containerului (pe partea balamalei) pentru containerele cu patru roţi, sau pe partea dreaptă a containerului (între poziţia 10 şi 12 a microfonului) pentru containerele cu două roţi. Capacul trebuie să fie lăsat să cadă de la mijloc sau cât mai aproape de mijlocul său.
    Pentru a preîntâmpina orice mişcare a containerului, roţile trebuie să fie blocate pe timpul încercării. Pentru containerele cu două roţi, pentru a preîntâmpina orice salt al containerului operatorul îl poate fixa prin aşezarea mâinii sale pe rama superioară.
    Măsurările se efectuează în conformitate cu următorul ciclu:
   - iniţial, capacul este deschis orizontal;
   - capacul este lăsat să cadă fără a fi împins;
   - după deschiderea completă, şi înainte de o posibilă mişcare bruscă, capacul este ridicat în poziţia sa iniţială.

    Încercarea nr. 3. Rostogolirea containerului pe un traseu artificial neregulat.
    Pentru această încercare se foloseşte o pistă artificială care simulează un teren accidentat. Această pistă de încercare constă din două benzi paralele de plasă de oţel (lungă de 6 m şi lată de 400 mm) fixate în plan reflectant aproximativ la fiecare 20 cm. Distanţa dintre cele două benzi este adaptată în conformitate cu tipul containerului pentru a permite roţilor să ruleze pe toată lungimea pistei. Condiţiile de montaj trebuie să asigure o suprafaţă plană. Dacă este necesar, pista este fixată de sol cu un material elastic pentru a se evita emiterea de zgomote parazite.
    Notă: Fiecare bandă poate fi formată din mai multe elemente cu lăţimea de 400 mm montate împreună.

    Un exemplu de pistă adecvată este dat în Figurile 39.1 şi 39.2.
    Operatorul este situat în partea dinspre balama a capacului.
    Măsurarea este efectuată în timpul în care operatorul trage containerul de-a lungul pistei artificiale, cu o viteză constantă de aproximativ 1 m/s, între punctele A şi B (distanţa de 4,24 m - vezi Figura 39.3) când axa roţii, pentru containerul cu două roţi sau prima axă a roţilor pentru containerul cu 4 roţi, atinge punctul A sau punctul B. Această procedură se repetă de trei ori pe fiecare direcţie.
    În timpul încercării, pentru containerul cu 2 roţi, unghiul dintre container şi pistă trebuie să fie de 45▫. Pentru containerul cu 4 roţi, operatorul trebuie să asigure un contact corespunzător al tuturor roţilor cu pista.
    Perioada (perioadele) de observare/determinare a nivelului puterii acustice rezultate dacă se folosesc mai multe condiţii de operare.

    Încercările Nr. 1 şi 2. Căderea liberă a capacului în direcţia corpului containerului şi deschiderea completă a capacului.
    Dacă este posibil, măsurările se fac simultan la şase poziţii ale microfonului. Dacă acest lucru nu este posibil nivelele acustice măsurate la fiecare poziţie a microfoanelor vor fi ordonate în ordine crescătoare, iar nivelele puterii acustice vor fi calculate prin asocierea valorilor pentru fiecare poziţie a microfonului în conformitate cu şirul lor.
    Nivelul puterii acustice la un singur eveniment A-ponderat, este măsurat pentru fiecare din cele 20 de închideri şi 20 deschideri ale capacului la fiecare punct de măsurare.
    Nivelele puterii acustice, L(WA închidere) şi L(WA deschidere), sunt calculate din media pătratică ale celor mai mari cinci valori dintre cele obţinute.

    Încercarea Nr. 3 Rostogolirea containerului peste o pistă artificială neregulată.
    Perioada de observare T trebuie să fie egală cu durata necesară acoperirii distanţei între punctul A şi punctul B de pe pistă.
    Nivelul puterii acustice L(WA rostogolire) este egal cu media a şase valori care diferă prin cel puţin 2 dB. Dacă acest criteriu nu este îndeplinit prin şase măsurări, atunci ciclul se repetă de câte ori este necesar.
    Nivelul rezultat al puterii sunetului se calculează cu formula:
   
L(WA) = 10 log 1/3 ▪ [10^(0,1 LWA închidere) + 10^(0,1 LWA deschidere) + 10^(0,1 LWA rostogolire)]
   
Figura 39.1


    unde:
   1. Calea derulare
   2. Piese de rostogolire
   3. Eventualele adaptări

   
Figura 39.2


Detaliu de construcţie şi montajul căii de rostogolire

   1. Bandă rigidă de oţel (4 mm)
    Plasă de sârmă (50 mm x 50 mm)
   2. Clemă de lemn pentru rigidizat plasă de sârmă (20 mm x 25 mm)
   3. Plan reflectorizant

   
Figura 39.3


Distanţa de măsurare

   1. Balama

   40. Moto-sape (sapă cu motor)
    Vezi Nr. 32:
    Scula trebuie deconectată în timpul măsurărilor
   41. Finisoare de pavaj
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea sub sarcină
    Motorul maşinii trebuie să funcţioneze la turaţia nominală indicată de fabricant.
    Toate subansamblele vor fi activate şi vor funcţiona la următoarele turaţii:
   
- sistemul de transport: cel puţin 10% din valoarea maximă
- sistemul de împrăştiere: cel puţin 40% din valoarea maximă
- tasarea (viteza, lovirea): cel puţin 50% din valoarea maximă
- vibratoarele (viteza, cel puţin 50% din valoarea maximă
momentul de dezechilibrare)
- bare de presiune (frecvenţa, presiune): cel puţin 50% din valoarea maximă
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde
   42. Echipamente pentru piloţi de fundaţii
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 6395:1988
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercare în sarcină
    Echipamentul pentru piloţi de fundaţie se instalează deasupra unui pilot care este destul de bine încastrat în sol astfel încât echipamentul să lucreze la o viteză constantă. În cazul ciocanelor de batere, capul trebuie prevăzut cu un cap de lemn nou. Capul pilotului trebuie să fie la o înălţime de 0,50 m deasupra ariei de încercare.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de minimum 15 secunde.
   43. Lansatoare de conducte
    Vezi Nr. 0
   44. Maşini pe şenile pentru piste
    Vezi Nr. 0
   45. Grupuri electrogene
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995;
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurare în interior:
    Valoarea constantei K(2A) determinată fără suprafaţa artificială şi cu respectarea anexei A la Standardul EN ISO 3744:1995, va fi <= 2 dB, caz în care K(2A) trebuie ignorat.
    Măsurarea suprafeţei/numărului poziţiilor microfoanelor/distanţa de măsurare:
    Emisfera/6 poziţii ale microfoanelor conform cu partea A pct. 5/cu partea A pct. 5.
    Dacă 1 > 2 m: poate fi folosit un paralelipiped conform cu Standardul EN ISO 3744:1995 cu o distanţă de măsurare d = 1 m.
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea aparaturii
    Generatorii de putere trebuie instalaţi pe planul reflectant; generatorii de putere montaţi pe platforme mobile trebuie aşezaţi pe un suport de 0,40 m înălţime dacă nu este indicat altfel de condiţiile de instalare ale fabricantului.
    Încercare sub sarcină:
    Standardul ISO 8528-10:1998, pct. 9
    Perioada de observare:
    Perioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 sec.
   46. Maşini de măturat
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţii de operare în timpul încercării
    Încercare în sarcină
    Maşina de măturat trebuie încercată în poziţie staţionară. Motorul şi unităţile anexe funcţionează la viteza prescrisă de producător pentru funcţionarea echipamentului de lucru; mătura lucrează la viteza ei maximă, şi nu este în contact cu solul; sistemul de aspirare trebuie să lucreze la puterea sa maximă de absorbţie, cu o distanţă între sol şi gura de absorbţie a sistemului de absorbţie nu mai mare de 25 mm.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 sec.
   47. Autogunoiere
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea în sarcină
    Vehiculul de colectare a gunoiului trebuie să fie încercat în poziţie staţionară în următoarele condiţii de lucru.
   1. Motorul trebuie să meargă la turaţia maximă prevăzută de fabricant. Echipamentul de colectare nu trebuie să funcţioneze. Încercarea nu se va face pentru vehiculele care au numai alimentare electrică.
   2. Sistemul de compactare funcţionează
    Vehiculul de colectare a gunoiului şi buncărul receptor al deşeurilor sunt goale.
    Dacă turaţia motorului este accelerată automat când funcţionează sistemul de compactare, această valoare se va măsura. Dacă valoarea măsurată este mai mică decât turaţia prevăzută de fabricant cu mai mult de 5%, atunci încercarea se va efectua cu motorul accelerat din cabină, pentru a se asigura turaţia prevăzută de fabricant.
    Dacă turaţia motorului pentru sistemul de compactare nu este indicată de fabricant sau dacă vehiculul nu este prevăzut cu un accelerator automat, atunci turaţia motorului asigurată din cabină trebuie să fie de 1200 rotaţii pe minut.
   3. Dispozitivul de ridicare se mişcă în sus şi în jos fără sarcină şi fără container.
    Turaţia motorului este obţinută şi controlată ca în cazul funcţionării sistemului de compactare (pct. 2).
   4. Materialul cade în vehiculul de colectare a gunoiului.
    Materialele sunt descărcate în vrac cu sistemul de ridicare în buncăr (iniţial gol). Un container cu 2 roţi cu o capacitate de 240 litri care respectă standardul EN 840-1:1997, trebuie folosit pentru această operaţie. Dacă dispozitivul de ridicare nu este capabil să ridice un astfel de container, va fi folosit un container cu o capacitate apropiată de 240 litri. Materialul trebuie să fie alcătuit din 30 de tuburi de PVC, fiecare având o masă aproximativă de 0,4 kg fiecare şi următoarele dimensiuni:
   - lungime: 150 mm ± 0,5 mm
   - diametrul exterior nominal: 90 mm + 0,3/-0 mm
   - adâncimea nominală: 6,7 mm + 0,9/-0 mm
    Perioada (perioadele) de observare/determinarea nivelului puterii acustice rezultat dacă sunt folosite mai multe condiţii de operare:
    Perioada de observare trebuie să fie:
   1. Cel puţin 15 secunde. Nivelul puterii acustice rezultat trebuie să fie L(WA1)
   2. Cel puţin trei cicluri complete, dacă sistemul de compactare lucrează automat.
    Dacă sistemul de compactare nu lucrează automat, ci ciclu după ciclu, măsurările se vor efectua cel puţin pe durata a trei cicluri. Nivelul puterii acustice rezultat [L(WA2)] trebuie să aibă valoarea mediei rădăcinii pătrate a trei (sau a mai multor) măsurări.
   3. Cel puţin trei cicluri complete de lucru în mod continuu, inclusiv integralitatea ridicării dispozitivului de ridicare şi coborârii dispozitivului de ridicare. Nivelul puterii acustice rezultat [L(WA3)] trebuie să aibă valoarea mediei rădăcinii pătrate a trei (sau a mai multor) măsurări.
   4. Cel puţin trei cicluri de lucru complete, fiecare incluzând căderea a 30 de tuburi în buncăr. Fiecare ciclu nu trebuie să depăşească 5 sec. Pentru aceste măsurări L(pAeq,T) este înlocuit cu L(pA,1s). Nivelul puterii acustice rezultat [L(WA4)] trebuie să aibă valoarea mediei rădăcinii pătrate a trei (sau a mai multor) măsurări.
    Nivelul puterii acustice rezultat este calculat cu formula:
   
L(WA) = 10 log (0,06 x 10^(0,1 LWA1) + 0,53 x 10^(0,1 LWA2) + 0,4 x 10^(0,1 LWA3) + 0,01 x 10^(0,1 LWA4)]
    Notă: în cazul vehiculului de colectat gunoi alimentat numai electric, coeficientul asociat lui L(WA1) este considerat a fi egal cu 0.

   48. Freze rutiere
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Axa longitudinală a maşinii de mărunţit carosabilul trebuie să fie paralelă cu axa y.
    Încercarea în sarcină
    Maşina de mărunţit carosabilul trebuie adusă în starea staţionară în intervalul specificat în instrucţiunile furnizate cumpărătorului. Motorul şi toate anexele trebuie să funcţioneze la vitezele lor specifice mersului în gol.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde
   49. Scarificatoare
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 11094:1991,
    În caz de litigiu măsurările trebuie să fie efectuate în aer liber pe o suprafaţă artificială (pct. 4.1.2. din Standardul ISO 11094:1991)
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurări în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurări în interior:
    Valoarea constantei K(2A) determinată fără o suprafaţă artificială şi cu respectarea anexei A din Standardul EN 3744:1995 trebuie să fie <= 2dB în care caz K(2A) trebuie ignorat.
    Suprafaţa de măsurare/numărului poziţiilor microfonului/distanţa de măsurare
    Standardul ISO 11094:1991,
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea în sarcină
    Scarificatorul trebuie să funcţioneze cu motorul mergând la turaţia nominală şi cu dispozitivele sale de lucru mergând în gol (funcţionând, dar fără a acţiona)
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde
   50. Maşini pentru tocat/mărunţit resturi vegetale
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de încercare:
    Standardul ISO 11094:1991,
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurare în interior:
    Valoarea constantei K(2A) determinată fără o suprafaţă artificială şi cu respectarea anexei A din Standardul EN 3744:1995 trebuie să fie <= 2dB în care caz K(2A) trebuie ignorat.
    Suprafaţa de măsurare/numărului poziţiilor microfonului/distanţa de măsurare
    Standardul ISO 11094:1991
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea în sarcină
    Tocătorul/mărunţitorul trebuie încercat tocând una sau mai multe bucăţi de lemn.
    Ciclul de lucru constă în tocarea unei bucăţi rotunde de lemn (brad uscat sau placaj), de cel puţin 1,5 m lungime, care este ascuţită la un capăt şi are un diametru aproximativ egal cu maximum prevăzut din proiectare care poate fi acceptat de tocător în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
    Perioada de observare/determinare a nivelului de putere acustică rezultată:
    Perioada de observare trebuie încheiată atunci când nu mai este deloc material în zona de tocare, dar nu trebuie să depăşească 20 sec. Dacă ambele condiţii de funcţionare sunt posibile atunci se înregistrează nivelul de putere acustică maxim.
   51. Maşini de deszăpezit, cu dispozitive rotative
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea în sarcină
    Aruncătorul de zăpada trebuie încercat în poziţie staţionară. Aruncătorul de zăpadă, în conformitate cu recomandările producătorului, trebuie să lucreze cu echipamentul său de lucru la viteza maximă şi cu motorul la viteza corespunzătoare.
    Perioada de observare
    Perioada de observare trebuie să fie de cel puţin 15 sec.
   52. Vehicule pentru vidanjare
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea în sarcină
    Vehiculului aspirator trebuie încercat în poziţie staţionară. Motorul şi unităţile auxiliare lucrează la viteza indicată de producător pentru funcţionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de vacuum lucrează la viteza ei (lor) maximă indicată de producător. Echipamentul de aspirare este folosit în aşa fel încât presiunea internă să fie egală cu presiunea externă (0% vacuum). Zgomotul de scurgere a duzei de aspirare nu trebuie să aibă nici o influenţă asupra rezultatelor măsurării.
    Perioada de observare
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde
   53. Macarale turn
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărului poziţiilor microfonului/distanţa de măsurare
    Măsurări la nivelul solului
    Emisferă/6 microfoane poziţionate conform Părţii A paragraf 5/conform Părţii A paragraf 5.
    Măsurări făcute la înălţimea braţului macaralei
    Atunci când mecanismul de ridicare este poziţionat la înălţimea braţului macaralei, suprafaţa de măsurare trebuie să fie o sferă cu raza de 4 m, centrul acesteia trebuie să coincidă cu centrul geometric al vinciului.
    Atunci când măsurările se efectuează cu mecanismul de ridicare la nivelul staţionar al macaralei, suprafaţa de măsurare este o sferă; Suprafaţa (S) este egală cu 200 m2.
    Poziţiile microfonului vor fi după cum urmează (vezi figura 53.1):
    Patru poziţii ale microfonului pe un plan orizontal trecând prin centrul geometric al mecanismului (H = h/2)
    cu L = 2,80 m
    şi d = 2,80 - 1/2
    L = jumătatea distanţei dintre două poziţii consecutive ale microfonului;
    l = lungimea mecanismului (de-a lungul axei braţului);
    b = lăţimea mecanismului;
    h = înălţimea mecanismului;
    d = distanţa între suportul microfonului şi mecanism pe direcţia braţului.

    Celelalte două poziţii ale microfonului trebuie să se găsească în punctele de intersecţie ale sferei şi linia verticală ce trece prin centrul geometric al mecanismului
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Măsurarea echipamentului de ridicare
    Mecanismul de ridicare în timpul încercării trebuie montat într-unul din următoarele moduri. Poziţia trebuie descrisă în raportul de încercare.
   (a) Mecanismul de ridicare la nivelul solului
    Macaraua montată trebuie plasată pe o suprafaţă dreaptă reflectantă de ciment sau asfalt neporos.
   (b) Mecanismul de ridicare staţionat pe braţ
    Mecanismul de ridicare trebuie să fie la minimum 12 m de sol
   (c) Mecanismul de ridicare fixat la sol
    Mecanismul de ridicare trebuie fixat pe o suprafaţă dreaptă reflectantă de ciment sau asfalt neporos.
    Măsurarea generatorului de energie
    Când generatorul de energie este ataşat la macara, fie că este sau nu legat de mecanismul de ridicare, macaraua trebuie montată pe o suprafaţă dreaptă reflectantă de ciment sau asfalt neporos.
    Atunci când mecanismul de ridicare este situat pe braţ, măsurările de zgomot pot fi efectuate cu mecanismul montat pe braţ sau fixat pe sol.
    Atunci când sursa de energie care alimentează macaraua este independentă de aceasta (provine de la reţea sau de la generator electric sau de la o sursă de energie hidraulică ori pneumatică) se măsoară numai zgomotul vinciului.
    Atunci când generatorul de energie este ataşat de macara, generatorul de energie şi mecanismul de ridicare trebuie măsurate separat dacă ele nu sunt combinate. Când cele două dispozitive sunt combinate măsurările se vor referi la tot ansamblul.
    Pe durata încercării mecanismul de ridicare şi generatorul de energie trebuie instalate şi folosite în conformitate cu instrucţiunile fabricantului
    Încercarea fără sarcină
    Generatorul de energie încorporat în macara trebuie să funcţioneze la puterea maximă prevăzută de fabricant.
    Mecanismul de ridicare trebuie să funcţioneze fără încărcare, cu tamburul rotindu-se cu o viteză corespunzătoare vitezei maxime de deplasare a cârligului atât la coborâre cât şi la ridicare. Această viteză trebuie specificată de fabricant. Se va utiliza pentru rezultatele încercării cel mai mare dintre cele două nivele ale puterii acustice (de la coborâre sau de la urcare).
    Încercarea în sarcină
    Generatorul de energie încorporat în macara va lucra la puterea maximă prevăzută de fabricant. Mecanismul de ridicare va lucra cu o tensiune pe cablu la tambur corespunzătoare cu sarcină maximă (la raza minimă) cu cârligul mişcându-se la viteza maximă. Valorile sarcinii şi vitezei trebuie specificate de fabricant. Viteza trebuie verificată în timpul încercării.
    Perioada (perioadele) de observare/determinare a nivelului acustic rezultat în cazul în care se folosesc mai multe condiţii de operare.
    Pentru măsurările nivelului presiunii acustice a mecanismului de ridicare, perioada de măsurare trebuie să fie (t(r) + t(f)) secunde:
    t(r) - fiind perioada, în secunde, înainte de activarea frânei, cu mecanismul de ridicare lucrând în modul arătat mai înainte. Pentru scopul încercării t(r) = 3 secunde
    t(f) - fiind perioada în secunde între momentul în care frâna este activată şi cel în care cârligul ajunge în poziţie completă de repaus.
    Dacă este folosit un integrator perioada de integrare trebuie să fie egală cu (t(r) + t(f)) secunde.
    Valoarea mediei rădăcinii pătrate a poziţiei microfonului va fi dată de:
   
L(pi) = 10 lg [(t(r) ▪ 10^(0,1 Lri) + t(r)0 ▪ 10^(0,1 Lfi))/(t(r) + t(f))];
    Lri fiind nivelul presiunii sunetului la poziţia microfonului i pe perioada t(r);
    Lfi fiind nivelul presiunii sunetului la poziţia microfonului i pe perioada de frânare

   
Figura 53.1


Poziţionarea microfonului atunci când mecanismul
de ridicare se află pe braţ

   54. Săpătoare de şanţuri
    Vezi Nr. 0
   55. Autobetoniere
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Încercarea în sarcină
    Betoniera trebuie încercată în poziţie staţionară. Toba este umplută cu beton de consistentă medie (răspândire între 42 şi 47 cm) în conformitate cu capacitatea nominală. Motorul de antrenare a tobei trebuie să lucreze la turaţia care produce viteza maximă de rotire a tobei indicată în instrucţiunile furnizate de vânzător.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 sec.
   56. Grupuri de pompare a apei
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Suprafaţa de măsurare/numărului poziţiilor microfonului/distanţa de măsurare
    Paralelipiped/în conformitate cu Standardul EN ISO 3744:1995 cu distanţa de măsurare d = 1 m
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Unitatea de pompare a apei trebuie instalată pe un plan reflectant: unităţile de pompare apă montate pe un cadru trebuie plasate pe un suport având înălţimea de 0,40 m, dacă nu sunt alte cerinţe în instrucţiunile de instalare ale producătorului.
    Încercarea în sarcină
    Motorul trebuie să funcţioneze la punctul de maximă eficienţă indicat în instrucţiunile furnizate de fabricant.
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 sec.
   57. Generatoare de sudură
    Standard de bază privind emisiile de zgomot:
    Standardul EN ISO 3744:1995
    Corecţia de mediu K(2A)
    Măsurare în aer liber:
    K(2A) = 0
    Măsurare în interior:
    Valoarea constantei K(2A) determinată în conformitate cu anexa A a Standardului EN ISO 3744:1995 trebuie să fie <= 2,0 dB în care caz K(2A) va fi ignorat.
    Suprafaţa de măsurare/numărului poziţiilor microfonului/distanţa de măsurare
    Emisferă/6 poziţii ale microfonului în conformitate cu Partea A pct. 5/în conformitate cu Partea A pct. 5;
    Dacă 1 > 2 m: un paralelipiped în conformitate cu Standardul EN ISO 3744:1995 poate fi folosit cu distanţa de măsurare d = 1 m
    Condiţiile de operare în timpul încercării:
    Montarea echipamentului
    Generatoarele de sudură vor fi instalate pe un plan reflectant. Generatoarele montate pe un cadru vor fi aşezate pe un suport având o înălţime de 0,40 m dacă nu sunt alte cerinţe în instrucţiunile de instalare ale producătorului.
    Încercarea în sarcină:
    Standardul ISO 8528-10:1998 pct. 9
    Perioada de observare:
    Perioada de observare va fi de cel puţin 15 secunde.

   ANEXA Nr. 4

    MODEL PENTRU INDICAREA NIVELULUI DE PUTERE ACUSTICĂ

    Indicarea nivelului de putere acustică garantat trebuie să conţină un număr unic al puterii acustice garantate, măsurat în dB, semnul L(WA) şi o pictogramă având următoarea formă:

   
Pictogramă


    Dacă pictograma este micşorată sau mărită în funcţie de mărimea echipamentului, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus. În astfel de situaţii, dimensiunea verticală a indicaţiei trebuie, pe cât posibil, să nu fie mai mică de 40 mm.

   ANEXA Nr. 5

    CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI

   1. Controlul intern al producţiei este procedura prin care producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineşte obligaţiile de la pct. 2, asigură şi declară că echipamentul în cauză satisface cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul de conformitate CE şi indicarea nivelului de putere acustică garantat, conform prevederilor de la art. 11, pe fiecare echipament, şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.
   2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească documentaţia tehnică descrisă la pct. 3 şi trebuie să o păstreze timp de cel puţin 10 ani, de la data fabricării ultimului produs, ce va fi prezentată spre examinare, la cerere, Inspecţiei Muncii şi Ministerului Economiei şi Comerţului. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot să împuternicească o altă persoană să păstreze documentaţia tehnică, situaţie în care trebuie să se indice numele şi adresa acestei persoane în declaraţia de conformitate EC.
   3. Documentaţia tehnică trebuie să permită efectuarea evaluării conformităţii echipamentului cu cerinţele prezentei hotărâri. Documentaţia tehnică trebuie să conţină cel puţin următoarele:
   a) denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
   b) descrierea echipamentului;
   c) marca;
   d) denumirea comercială;
   e) tipul, seria şi numerele;
   f) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schiţe şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora;
   g) o referire la Directiva 2000/14/EC;
   h) raportul tehnic al măsurărilor zgomotului efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri;
   i) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variaţiilor în procesul de fabricaţie şi legătura lor cu nivelul puterii sonore garantat.
   4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare ca procesul de fabricaţie să asigure în mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi pct. 3 şi cu cerinţele prezentei hotărâri.

   ANEXA Nr. 6

    CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI COMPLETAT CU EVALUAREA
DOCUMENTAŢIEI TEHNICE ŞI VERIFICAREA PERIODICĂ

   1. Controlul intern al producţiei completat cu evaluarea documentaţiei tehnice şi verificarea periodică este procedura prin care producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, pct. 5 şi pct. 6, asigură şi declară că echipamentul în cauză satisface cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul de conformitate CE şi indicarea nivelului de putere acustică garantat conform prevederilor de la art. 11 pe fiecare echipament şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.
   2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să întocmească documentaţia tehnică descrisă la pct. 3 şi trebuie să o păstreze timp de cel puţin 10 ani, de la data fabricării ultimului produs, ce va fi prezentată spre examinare, la cerere, Inspecţiei Muncii şi Ministerului Economiei şi Comerţului. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot să împuternicească o altă persoană să păstreze documentaţia tehnică, situaţie în care trebuie să se indice numele şi adresa acestei persoane în declaraţia de conformitate EC.
   3. Documentaţia tehnică trebuie să permită efectuarea evaluării conformităţii echipamentului cu cerinţele prezentei hotărâri. Documentaţia tehnică trebuie să conţină cel puţin următoarele:
   a) denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
   b) descrierea echipamentului;
   c) marca;
   d) denumirea comercială;
   e) tipul, seria şi numerele;
   f) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schiţe şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora;
   g) o referire la Directiva 2000/14/EC;
   h) raportul tehnic al măsurărilor zgomotului efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri;
   i) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variaţiilor în procesul de fabricaţie şi legătura lor cu nivelul de putere acustică garantat.
   4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare ca procesul de fabricaţie să asigure în mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi pct. 3 şi cu cerinţele prezentei hotărâri.
   5. Evaluarea de către organismul notificat înainte de introducerea pe piaţă
    Înainte ca primul echipament să fie introdus pe piaţă sau pus în funcţiune, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să pună la dispoziţia unui organism notificat ales de acesta, o copie a documentaţiei tehnice.
    În situaţia în care există dubii privind credibilitatea documentaţiei tehnice, organismul notificat trebuie să-l informeze cu privire la aceasta pe producător sau pe reprezentantul autorizat al acestuia şi, dacă este necesar, va efectua sau va impune efectuarea de modificări în documentaţia tehnică, sau va efectua eventual, încercările pe care le consideră necesare.
    După ce organismul notificat întocmeşte un raport prin care confirmă că documentaţia tehnică îndeplineşte prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate aplica marcajul CE pe echipament şi poate emite o declaraţie de conformitate EC, conform prevederilor de la art. 11 şi respectiv art. 9, pentru care îşi asumă întreaga responsabilitate.
   6. Evaluarea de către organismul notificat în timpul fabricaţiei.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie să implice în continuare organismul notificat în procesul de fabricaţie în conformitate cu una din următoarele proceduri alese de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia:
   a) organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a verifica faptul că echipamentul produs este în mod continuu conform cu documentaţia tehnică şi cu cerinţele prezentei hotărârii; în special, organismul notificat se va concentra asupra următoarelor aspecte:
   i) marcarea corectă şi completă a echipamentului, conform art. 11;
   ii) emiterea declaraţiei de conformitate EC conform art. 9;
   iii) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variaţiilor în procesul de fabricaţie şi legătura lor cu nivelul de putere acustică garantat.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să permită accesul liber organismului notificat la toate documentele interne care susţin această procedură, la toate rezultatele efective ale auditurilor interne şi acţiunile corective care au fost luate, după caz.
    Numai în cazul în care auditurile mai sus menţionate au condus la rezultate nesatisfăcătoare, organismul notificat va efectua încercări de zgomot care, pe baza aprecierii şi experienţei sale, pot fi simplificate sau efectuate în totalitate, conform prevederilor din anexa nr. 3 pentru tipul de echipament în cauză,
   b) organismul notificat trebuie să efectueze sau impune efectuarea de audituri ale produsului la intervale aleatorii. O mostră corespunzătoare a echipamentului final, aleasă de organismul notificat, trebuie să fie examinată şi trebuie efectuate încercări de zgomot corespunzătoare, conform prevederilor din anexa nr. 3, sau trebuie realizate încercări cu efect echivalent pentru a verifica conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Auditul de produs trebuie să includă următoarele aspecte:
   i) marcarea corectă şi completă a echipamentului conform art. 11;
   ii) emiterea declaraţiei de conformitate EC conform art. 9.
    În ambele proceduri frecvenţa auditurilor se va stabili de organismul notificat în funcţie de rezultatele evaluărilor anterioare, de necesitatea monitorizării acţiunilor corective şi a altor îndrumări cu privire la frecvenţa auditurilor care pot fi determinate de producţia anuală şi capacitatea generală a producătorului de a menţine valorile garantate; cu toate acestea, un audit trebuie efectuat cel puţin o dată la trei ani.
    În situaţia în care există dubii privind credibilitatea documentaţiei tehnice, sau cu privire la menţinerea normelor în timpul producţiei, organismul notificat trebuie să-l informeze cu privire la aceasta pe producător sau pe reprezentantul autorizat al acestuia.
    În cazurile în care echipamentul supus auditului nu este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri organismul notificat trebuie să informeze Ministerul Economiei şi Comerţului.

   ANEXA Nr. 7

    VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS

   1. Verificarea unităţii de produs este procedura prin care producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că echipamentul pentru care a fost emis certificatul prevăzut la pct. 4, este conform cerinţelor prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice pe echipament marcajul CE însoţit de informaţii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 şi să elaboreze declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 9.
   2. Cererea pentru efectuarea verificării unităţii de produs trebuie înaintată de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat ales de către acesta.
    Această cerere trebuie să includă următoarele:
   a) denumirea şi adresa producătorului şi dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat al acestuia, se adaugă denumirea şi adresa acestuia;
   b) o declaraţie scrisă care să precizeze că această cerere nu a mai fost înaintată unui alt organism notificat;
   c) o documentaţie tehnică în conformitate cu cerinţele de mai jos:
   i) o descriere a echipamentului;
   ii) denumirea comercială;
   iii) tipul, seria şi numerele;
   iv) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schiţe şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora;
   v) o referire la Directiva 2000/14/EC.
   3. Organismul notificat are următoarele obligaţii:
   a) să verifice dacă echipamentul a fost fabricat conform documentaţiei tehnice;
   b) să stabilească de comun acord cu solicitantul procedurii asupra locului unde se vor efectua încercările de zgomot, în conformitate cu prezenta hotărâre;
   c) să efectueze sau să impună efectuarea încercărilor de zgomot necesare, în conformitate cu prezenta hotărâre.
   4. Dacă echipamentul îndeplineşte prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să emită un certificat de conformitate, prevăzut în anexa nr. 10, pe care îl transmite solicitantului.
    În situaţia în care organismul notificat refuză să emită un certificat de conformitate acesta trebuie să precizeze motivele detaliate care au stat la baza refuzului.
   5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnică copii ale certificatului de conformitate timp de 10 ani de la data la care echipamentul a fost introdus pe piaţă.

   ANEXA Nr. 8

    ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII

   1. Asigurarea totală a calităţii descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, asigură şi declară că echipamentul în cauză îndeplineşte cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie să aplice pe fiecare produs marcajul CE, însoţit de informaţii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 şi să elaboreze declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 9.
   2. Producătorul trebuie să aplice un sistem de asigurare a calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie şi inspecţia finală a produsului şi pentru încercări conform prevederilor de la pct. 3; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor de la pct. 4.
   3. Sistemul de asigurare a calităţii:
   3.1. Producătorul trebuie să înainteze o cerere pentru evaluarea propriului sistem de asigurare a calităţii, unui organism notificat ales de acesta.
    Cererea trebuie să cuprindă următoarele:
   a) Toate informaţiile relevante pentru categoria de produs avută în vedere, inclusiv documentaţia tehnică pentru toate echipamentele aflate deja în faza de proiectare sau de fabricaţie, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
   i) denumirea şi adresa producătorului, sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
   ii) o descriere a echipamentului;
   iii) marca;
   iv) denumirea comercială;
   v) tipul, seria şi numerele;
   vi) date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi evaluarea emisiilor de zgomot, incluzând, dacă este cazul, schiţe şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora;
   vii) o referire la Directiva 2000/14/EC;
    viii) raportul tehnic al măsurărilor zgomotului efectuate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri;
   ix) instrumentele tehnice folosite şi rezultatele evaluării incertitudinilor datorate variaţiilor în procesul de fabricaţie şi legătura lor cu nivelul de putere acustică garantat;
   x) o copie a declaraţiei de conformitate EC.
   b) Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii.
   3.2. Sistemul de asigurare a calităţii trebuie să asigure conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.
    Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a politicii şi a procedurilor privind calitatea, cum sunt programe, planuri, manuale şi înregistrări privind calitatea.
   3.3. Documentaţia privind sistemul de asigurare a calităţii trebuie să cuprindă în special o descriere adecvată a următoarelor:
   a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii cu privire la calitatea proiectului şi a produsului;
   b) documentaţia tehnică ce trebuie elaborată pentru fiecare produs, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la pct. 3.1. pentru documentaţia tehnică menţionată la lit. a);
   c) tehnicile de control şi verificare ale proiectului, procedurile şi măsurile sistematice care vor fi utilizate la proiectarea produselor aparţinând categoriei de produse vizate;
   d) tehnicile corespunzătoare de fabricaţie, control al calităţii şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate;
   e) examinările şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, cu indicarea frecvenţei cu care se efectuează acestea;
   f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc;
   g) mijloace de monitorizare a realizării calităţii cerute pentru proiect şi produs şi funcţionarea eficientă a sistemului asigurare a calităţii.
    Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calităţii pentru a stabili dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se consideră că sunt sunt conform cerinţelor de calitate sistemele de asigurare a calităţii care implementează standardul EN ISO 9001.
    Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei echipamentului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de evaluare la locurile de producţie, control, încercări şi depozitare.
    Decizia motivată a echipei de audit, care trebuie să cuprindă şi concluziile evaluării trebuie adusă la cunoştinţă producătorului.
   3.4. Producătorul trebuie să-şi ia angajamentul că îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de asigurare a calităţii aşa cum a fost aprobat şi trebuie să asigure că acesta este menţinut la un nivel corespunzător şi eficient.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calităţii cu privire la orice intenţie de modificare a sistemului de asigurare a calităţii.
    Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul de asigurare a calităţii modificat continuă să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
    Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoştinţă producătorului.
   4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   4.1. Scopul supravegherii sistemului de asigurare a calităţii este de a asigura că producătorul îşi îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul de asigurare a calităţii aprobat.
   4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecţii în locurile de: proiectare, producţie, control, încercări şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special:
   a) documentaţia sistemului de asigurare a calităţii;
   b) înregistrările privind calitatea prevăzute în capitolul referitor la proiectare din sistemul de asigurare a calităţii, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor, etc.
   c) înregistrările privind calitatea prevăzute în capitolul referitor la fabricaţie din sistemul de asigurare a calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoarte privind calificarea personalului implicat, etc.
   4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de asigurare a calităţii şi trebuie să emită şi să transmită producătorului un raport de audit.
   4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica faptul că sistemul de asigurare a calităţii funcţionează corect, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
   5. Producătorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia Inspecţiei Muncii şi Ministerului Economiei şi Comerţului pe o perioada de cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament, următoarele documente:
   a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);
   b) modificările prevăzute la pct. 3.4, al doilea paragraf;
   c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, paragraful final, la pct. 4.3 şi la pct. 4.4.
   6. Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze informaţii relevante cu privire la aprobările sistemelor de asigurare a calităţii emise şi retrase, celorlalte organisme notificate.

   ANEXA Nr. 9

    CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE
PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR

   1. Organismul, directorul său şi personalul responsabil cu efectuarea operaţiilor de verificare trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul echipamentului, şi alţii decât reprezentanţii autorizaţi ai acestora. Aceştia nu se pot implica direct sau în calitate de reprezentanţi autorizaţi în proiectarea, fabricarea, comercializarea sau întreţinerea unor astfel de echipamente şi nici nu trebuie să fie reprezentanţi ai părţilor implicate în aceste activităţi. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.
   2. Organismul şi personalul acestuia trebuie să efectueze operaţiunile de evaluare şi verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţă tehnică şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente, în special de natură financiară, care ar putea influenţa deciziile sau rezultatul muncii lor, în mod special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes legat de rezultatul verificărilor.
   3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi să dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor sale administrative şi tehnice legate de operaţiunile de inspecţie şi supraveghere; trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru efectuarea oricăror verificări speciale.
   4. Personalul responsabil cu efectuarea inspecţiilor trebuie să aibă:
   a) pregătire tehnică şi profesională temeinică;
   b) cunoştinţe suficiente ale cerinţelor pentru a evalua documentaţia tehnică;
   c) cunoştinţe suficiente ale cerinţelor pentru încercările pe care le efectuează şi experienţa practică adecvată pentru astfel de încercări;
   d) abilitatea de a întocmi certificatele, înregistrările şi rapoartele cerute pentru autentificarea rezultatelor încercărilor efectuate.
   5. Imparţialitatea personalului de inspecţie trebuie garantată. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele acestora.
   6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu, dacă răspunderea civilă nu revine statului prin lege.
   7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute cu ocazia efectuării încercărilor conform prevederilor prezentei hotărâri sau a altor prevederi din reglementări naţionale emise în aplicare, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de către Inspecţia Muncii şi Ministerul Economiei şi Comerţului.

   ANEXA Nr. 10

    VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS
- MODEL AL CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE -
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│1. PRODUCĂTOR │2. CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC Nr. │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3. DEŢINĂTORUL │4. ORGANISMUL NOTIFICAT CARE A EMIS │
│ CERTIFICATULUI │ CERTIFICATUL │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5. RAPORT AL LABORATORULUI │6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI APLICABILĂ │
│Nr. ........... Data: ................│HG nr. ........./................. │
│Nivelul puterii acustice măsurate: │ DIRECTIVA APLICABILĂ │
│.............. dB │ │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│7. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI │
│Tipul echipamentului: Categoria: │
│Numele comercial: │
│Tip Nr.: Nr. de identificare: │
│Tipul motorului/motoarelor: Producător: │
│Tipul de energie: Putere/turaţie: │
│Alte caracteristici tehnice cerute: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. URMĂTOARELE DOCUMENTE CARE POARTĂ NUMĂRUL DIN CASETA 2 SUNT ANEXATE LA │
│ ACEST CERTIFICAT: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. VALIDAREA CERTIFICATULUI │
│ │
│ (Ştampila) │
│Loc │
│ (Semnătura) │
│Data: __/__/____ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.