>

 Hotărâre număr 932 din 2004-06-10 00:00:00 nr. 932/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoaseGuvernul României

Hotărâre nr. 932 din 10/06/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 28/06/2004

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase


 

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 

   Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate cu numere de referinţă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, utilizate în aplicarea prezentei hotărâri, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."

   2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

    "Art. 61. - Certificatele de omologare pentru pesticide şi pentru produsele biocide, care conţin nonilfenol etoxilat în calitate de constituent, emise înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor, dar nu mai târziu de data aderării la Uniunea Europeană."

   3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

    "(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), termenul de intrare în vigoare este 1 ianuarie 2007 pentru poziţiile «Fibre de azbest» şi «Ciment» din anexa nr. 1."

   4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

    "Art. 11. - Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului 76/769/CEE din 27 iulie 1976 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, precum şi ale amendamentelor acesteia aprobate până la data de 24 februarie 2004 inclusiv."

   5. La anexa nr. 1 punctul 5, paragraful al 2-lea de la punctul 5.2 din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Se exceptează de la prevederile pct. 5.2:

    a) carburanţii pentru motoare, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei;

    b) substanţele şi preparatele chimice utilizate în procese industriale care nu permit generarea emisiilor de benzen peste valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare;

    c) deşeurile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001."

   6. La anexa nr. 1 punctul 7, primul paragraf din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de preparate în generatori de aerosoli comercializaţi sau care sunt destinaţi comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de distracţie, cum ar fi:

    - materiale strălucitoare metalizate destinate utilizării, în principal, în scopuri decorative;

    - zăpadă şi chiciură artificiale;

    - perniţe «pârâitoare»;

    - sprayuri cu confeti;

    - imitaţii de excremente;

    - obiecte în formă de corn, destinate utilizării în scopuri de distracţie;

    - fulgi şi spume decorative;

    - pânze de păianjen artificiale;

    - capsule/bombe cu miros urât."

   7. La anexa nr. 1 punctul 10, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Bombele cu miros urât, ce nu conţin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate."

   8. La anexa nr. 1 punctul 11, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Bombele cu miros urât, ce nu conţin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate."

   9. La anexa nr. 1 punctul 12, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Bombele cu miros urât, ce nu conţin mai mult de 1,5 ml, sunt acceptate."

   10. La anexa nr. 1 punctul 17, paragraful din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu excepţia celor destinate lucrărilor de restaurare şi întreţinere a lucrărilor de artă, a construcţiilor istorice şi interioarelor acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei 13 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) privind utilizarea albului de plumb în vopsea."

   11. La anexa nr. 1 punctul 18, paragraful din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Este interzisă utilizarea ca substanţe şi constituenţi ai preparatelor chimice folosite la fabricarea vopselelor, cu excepţia celor destinate lucrărilor de restaurare şi întreţinere a lucrărilor de artă, a construcţiilor istorice şi interioarelor acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei 13 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) privind utilizarea sulfaţilor de plumb în vopsea."

   12. La anexa nr. 1 punctul 19, paragraful al 2-lea din coloana B se abrogă.

   13. La anexa nr. 1 punctul 20, ultimul paragraf al punctului 20.3 lit. b) din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Suplimentar, lemnul introdus pe piaţă în lot trebuie să fie marcat în mod clar, vizibil şi durabil cu următorul text: «Purtaţi mănuşi atunci când manipulaţi acest produs. Purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului şi ochelari de protecţie atunci când tăiaţi sau prelucraţi acest produs. Deşeurile rezultate în urma prelucrării acestui produs trebuie să fie gestionate ca deşeuri periculoase de către un operator specializat»."

   14. La anexa nr. 1 punctul 23, paragraful al 2-lea din coloana B va avea următorul cuprins:

    "Prin exceptare specială, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate autoriza, pe baza unei analize a fiecărei solicitări, utilizarea unor astfel de substanţe şi preparate chimice periculoase de către profesionişti specializaţi, în scopul realizării tratamentelor de remediere «pe amplasament» pentru construcţii de interes cultural, artistic şi istoric sau în situaţii de urgenţă, pentru combaterea deteriorării materialului lemnos şi a zidăriei ca urmare a infectării cu ciuperca de putregai uscat (Serpula lacrymans) sau ciuperca cubică de putregai."

   15. La anexa nr. 1 punctul 32, prima liniuţă de la punctul 32.3 din coloana B va avea următorul cuprins:

    "- în interiorul clădirilor, indiferent de destinaţia acestora;"

   16. La anexa nr. 1, punctul 43.1 din coloana B va avea următorul cuprins:

    "43.1. Coloranţii azoici, care pot elibera, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, una sau mai multe amine aromatice, precum cele listate în tabelul 43.4 «Lista aminelor aromatice», aflate în concentraţii detectabile prin metode de încercare prevăzute în tabelul 43.6, adică peste 30 ppm, în produse finite sau, respectiv, în părţi colorate ale acestora, nu pot fi utilizaţi în articole textile şi de pielărie care vin în contact direct şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, precum:

    a) îmbrăcăminte, aşternuturi, prosoape, meşe de păr, peruci, pălării, obiecte pluşate şi alte obiecte sanitare, saci de dormit;

    b) încălţăminte, mănuşi, curele de ceas, poşete, portmonee/portofele, serviete, învelitoare pentru scaune, portmonee purtate în jurul gâtului;

    c) jucării din textile sau piele ori jucării care includ articole de îmbrăcăminte din textile şi piele;

    d) fire şi ţesături ce se intenţionează a se utiliza de către consumatori finali."

   17. La anexa nr. 1, punctul 44 bis se renumerotează devenind punctul 45.

   18. Anexa nr. 1 se completează conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   19. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează în conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa nr. 2 se procură de la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.


 

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

   

Contrasemnează:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Speranţa Maria Ianculescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul sănătăţii,
Ovidiu Brînzan

    Bucureşti, 10 iunie 2004.

    Nr. 932.


 

   ANEXA Nr. 1


 

    Anexa nr. 1 "Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate chimice periculoase restricţionate la introducerea pe piaţă şi utilizare, condiţii de restricţionare" la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase se completează astfel:

   

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
"Substanţe, grupuri de -
substanţe şi preparate - Condiţii de restricţionare
chimice periculoase -
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A - B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
46. -
1. Nonilfenol -Sunt interzise introducerea pe piaţă şi utilizarea ca substanţe sau
C6H4(OH)C9H19 -constituenţi ai preparatelor chimice, în concentraţii mai mari sau
-egale cu 0,1% de masă, în următoarele cazuri:
- 1. în procese de curăţare specifice activităţii din cadrul
2. Nonilfenol etoxilat- obiectivelor industriale şi socio-economice, exceptând:
(C2H4O)(n)C15H24O - - sistemele de curăţare uscată, închise şi controlate, în care
- lichidul de curăţare este reciclat sau incinerat
- - sistemele de curăţare cu tratament special, în care lichidul de
- curăţare este reciclat sau incinerat
- 2. în procese de curăţare din domeniul casnic
- 3. în procese de prelucrare a textilelor şi a pielii, exceptând:
- - procesare fără eliminări de substanţe în apele uzate
- - sisteme ce presupun un tratament special, în care apa folosită
- este pretratată pentru a se elimina în totalitate fracţia organică
- înaintea epurării biologice a apelor uzate (exemplu, degresarea
- pieilor de oaie)
- 4. în procesele de mulgere mecanică a animalelor, ca emulgator
- 5. în procese de prelucrare a metalelor, exceptând:
- - utilizarea în cadrul sistemelor închise şi controlate, în care
- lichidul de curăţare este reciclat sau incinerat
- 6. în procese de fabricare a celulozei şi a hârtiei
- 7. în produsele cosmetice
- 8. în alte produse de igienă corporală, exceptând spermicidele
- 9. drept constituenţi ai produselor biocide şi ai produselor de uz
- fitosanitar
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
47. Ciment - 47.1. Sunt interzise introducerea pe piaţă şi utilizarea cimentului
- şi a preparatelor ce conţin ciment, dacă conţin, atunci când
- sunt hidratate, crom VI solubil în cantitate mai mare de
- 0,0002% din totalul masei de ciment uscat
- 47.2. Dacă se folosesc agenţi reducători - fără a prejudicia
- aplicarea altor reglementări legale privind clasificarea,
- ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice
- periculoase -, pe ambalajul cimentului sau al preparatelor ce
- conţin ciment trebuie să fie marcate în mod clar, vizibil şi
- durabil informaţii privind data ambalării, condiţiile de
- depozitare, precum şi perioada limită de depozitare în care
- agentul reducător se menţine activ şi conţinutul de crom VI
- solubil rămâne sub limita prevăzută la pct. 47.1
- 47.3. Prin derogare, cerinţele prevăzute la pct. 47.1 şi 47.2 nu se
- aplică în cazul introducerii pe piaţă şi utilizării în procese
- controlate, închise şi în totalitate automatizate, în care
- cimentul şi preparatele ce conţin ciment sunt manevrate
- exclusiv de către maşini şi unde nu există nici o posibilitate
- de contact cu pielea
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
...............................................................................................

Tabel 43.6

LISTA
metodelor de încercare pentru determinarea concentraţiilor coloranţilor azoici
utilizaţi în articole textile şi de pielărie care vin în contact
direct şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Document de referinţă*) Referinţa şi titlul standardului
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
CEN ISO/TS 17234:2003 -Piele - Încercări chimice - Dozarea anumitor coloranţi azoici în
-pielea vopsită
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
EN 14362-1:2003 -Textile - Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate
-din coloranţi azoici -
-Partea I: Detectarea utilizării anumitor coloranţi azoici accesibili
-agenţilor reducători fără extracţie
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
EN 14362-2:2003 -Textile - Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate
-din coloranţi azoici -
-Partea a II-a: Detectarea utilizării anumitor coloranţi azoici în
-fibrele ce conţin coloranţi extractibili
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
*) Standardele europene vor fi aprobate ca standarde române până la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri."

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.