>

 Hotărâre număr 1339 din 2006-09-27 00:00:00 nr. 1339/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţiiGuvernul României

Hotărâre nr. 1339 din 27/09/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 05/10/2006

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii


 

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Toate instalaţiile noi se conformează prevederilor art. 5, 8 şi 9."

   2. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu următorul cuprins:

    "(11) Toate instalaţiile noi care nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, sunt supuse procedurii de autorizare înainte de a fi puse în funcţiune."

   3. După alineatul (14) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:

    "(15) În cazul utilizării potenţialilor înlocuitori pentru substanţele organice cu conţinut de compuşi organici volatili, titularul activităţii respectă recomandările ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

    (16) În cazul acordării unor derogări, potrivit prevederilor alin. (2)-(4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene un raport în conformitate cu prevederile art. 101."

   4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

    "Art. 10. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului controlează respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

    (2) La elaborarea normelor de reglementare în cazul utilizării substanţelor organice şi a posibililor înlocuitori ai acestora, precum şi la stabilirea măsurilor generale obligatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului asigură respectarea recomandărilor ghidurilor Comisiei Europene pentru fiecare activitate aflată sub incidenţa prezentei hotărâri."

   5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

    "Art. 101. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene raportul privind stadiul implementării dispoziţiilor prezentei hotărâri la intervale de 3 ani.

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) este elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva 91/692/CEE de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu din 23 decembrie 1991 şi se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni după încheierea perioadei prevăzute la alin. (1).

    (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului raportul prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia către Comisia Europeană.

    (4) Informaţiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie să includă date reprezentative care demonstrează respectarea prevederilor art. 5.

    (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţă Comisiei Europene actele normative adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre."

   6. După alineatul (1) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Prevederile art. 5 alin. (15) şi (16), art. 10 alin. (2), precum şi ale art. 101 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană."

   7. După articolul 17 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

    "Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 085/1999."

   8. Punctul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    "2. a) instalaţie existentă - orice instalaţie aflată în funcţiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului înainte de data de 1 aprilie 2001 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată;

    b) instalaţie nouă - orice instalaţie pusă în funcţiune şi autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului după data de 1 aprilie 2001."

   9. În tot cuprinsul hotărârii referirile la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se vor considera ca fiind făcute la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.

   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.


 

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

   

Contrasemnează:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Cosmin Mihai Popescu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 27 septembrie 2006.

    Nr. 1.339. 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.