>

 Regulament număr 1830/2003 din 2010-07-29 10:47:00 privind trasabilitatea ?i etichetarea organismelor modificate genetic ?i trasabilitatea produselor destinate alimenta?iei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, ?i de modificare a Directivei 2001/18/CERegulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European ?i al Consiliului

din 22 septembrie 2003

privind trasabilitatea ?i etichetarea organismelor modificate genetic ?i trasabilitatea produselor destinate alimenta?iei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, ?i de modificare a Directivei 2001/18/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunită?ii Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Comitetului Economic ?i Social European [2],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor [3],

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat [4],

întrucât:

(1) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic [5] le impune statelor membre să ia măsuri pentru a asigura trasabilitatea ?i etichetarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) autorizate în toate etapele introducerii acestora pe pia?ă.

(2) Diferen?ele dintre actele cu putere de lege ?i actele administrative de drept intern privind trasabilitatea ?i etichetarea OMG-urilor care reprezintă produse sau sunt con?inute în produse, precum ?i trasabilitatea produselor alimentare ?i a furajelor produse din OMG-uri pot împiedica libera circula?ie a acestora, creând condi?ii de concuren?ă inegală ?i neloială. Un cadru comunitar armonizat pentru trasabilitatea ?i etichetarea OMG-urilor ar contribui la func?ionarea eficientă a pie?ei interne. Directiva 2001/18/CE trebuie, prin urmare, modificată corespunzător.

(3) Cerin?ele de trasabilitate pentru OMG-uri trebuie să faciliteze, pe de o parte, retragerea produselor în cazurile în care se identifică efecte adverse neprevăzute asupra sănătă?ii umane, sănătă?ii animale sau mediului, inclusiv asupra ecosistemelor ?i, pe de altă parte, concentrarea monitorizării în vederea examinării, în special, a efectelor asupra mediului. Trasabilitatea trebuie, de asemenea, să faciliteze punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a riscurilor în conformitate cu principiul precau?iei.

(4) Trebuie să se stabilească cerin?e de trasabilitate aplicabile produselor alimentare ?i furajelor produse din OMG-uri, pentru a facilita etichetarea exactă a acestor produse, în conformitate cu cerin?ele Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare ?i furajele modificate genetic [6], astfel încât operatorii ?i consumatorii să aibă la dispozi?ie informa?ii exacte care să permită exercitarea în mod eficient de către ace?tia a libertă?ii de a alege, precum ?i controlul ?i verificarea informa?iilor con?inute pe etichete. Cerin?ele pentru produsele alimentare ?i furajele produse din OMG-uri trebuie să fie similare pentru a se evita sincopele la nivelul informa?iilor în cazurile de modificare a destina?iei acestora.

(5) Transmiterea ?i de?inerea de informa?ii conform cărora anumite produse con?in sau sunt formate din OMG-uri, ?i identificatorii unici pentru respectivele OMG-uri oferă, în fiecare etapă a introducerii acestora pe pia?ă, baza unui sistem de trasabilitate ?i etichetare adecvată a OMG-urilor. Identificatorii pot fi utiliza?i pentru accesarea unor informa?ii specifice privind OMG-urile, consemnate într-un registru, ?i pentru a facilita identificarea, detectarea ?i monitorizarea acestora în conformitate cu Directiva 2001/18/CE.

(6) Transmiterea ?i de?inerea de informa?ii conform cărora anumite produse alimentare sau furaje au fost produse din OMG-uri oferă, de asemenea, o bază pentru trasabilitatea adecvată a produselor elaborate din OMG-uri.

(7) Legisla?ia comunitară privind OMG-urile utilizate ca furaje sau prezente în furaje trebuie să se aplice ?i furajelor destinate animalelor care nu sunt destinate produc?iei de alimente.

(8) Trebuie elaborate linii directoare privind prelevarea de probe ?i detectarea pentru a facilita o abordare coordonată a activită?ilor de control ?i de inspec?ie ?i pentru a le asigura operatorilor siguran?a juridică. Trebuie luate în considerare registrele care con?in informa?ii privind modificările genetice ale OMG-urilor, instituite de Comisie în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE ?i cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(9) Statele membre trebuie să stabilească norme privind sanc?iunile aplicabile în caz de încălcare a dispozi?iilor prezentului regulament.

(10) Este posibil ca unele urme de OMG-uri din produse să fie accidentale sau tehnic inevitabile. De aceea, o astfel de prezen?ă a OMG-urilor nu trebuie să facă obiectul unor cerin?e de etichetare sau de trasabilitate. Prin urmare, este necesar să se fixeze o serie de praguri pentru prezen?a accidentală sau tehnic inevitabilă a materialelor constând din, care con?in sau produse din OMG-uri atât în cazul în care introducerea pe pia?ă a acestor OMG-uri este autorizată în Comunitate, cât ?i dacă prezen?a accidentală sau tehnic inevitabilă a acestora este tolerată în temeiul articolului 47 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Trebuie, de asemenea, să se prevadă că, în situa?iile în care nivelul combinat al prezen?ei accidentale ?i al celei tehnic inevitabile a materialului men?ionat anterior într-un produs alimentar sau într-un furaj sau într-o componentă a acestuia este mai mare decât pragul de etichetare men?ionat anterior, această prezen?ă trebuie indicată în conformitate cu dispozi?iile prezentului regulament ?i trebuie adoptate norme de aplicare a acestuia.

(11) Este indispensabil să se asigure informarea completă ?i fiabilă a consumatorilor asupra OMG-urilor ?i asupra produselor, produselor alimentare ?i furajelor ob?inute din acestea, astfel încât să li se permită să aleagă produsele în cuno?tin?ă de cauză.

(12) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CEE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competen?elor de punere în aplicare conferite Comisiei [7].

(13) Trebuie instituite sisteme de elaborare ?i atribuire a identificatorilor unici pentru OMG-uri înainte ca măsurile privind trasabilitatea ?i etichetarea să poată fi aplicate.

(14) Comisia trebuie să prezinte un raport Parlamentului European ?i Consiliului privind punerea în aplicare a prezentului regulament ?i, în special, privind eficien?a normelor de trasabilitate ?i de etichetare.

(15) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale ?i principiile recunoscute în special în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiective

Prezentul regulament oferă un cadru pentru trasabilitatea produselor constând din sau care con?in organisme modificate genetic (OMG-uri), precum ?i a produselor limentare ?i a furajelor produse din OMG-uri, având ca obiectiv facilitarea etichetării exacte, a monitorizării efectelor asupra mediului ?i, după caz, asupra sănătă?ii, ?i a punerii în aplicare a măsurilor adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv, dacă este necesar, retragerea produselor.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică, în toate etapele introducerii pe pia?ă:

(a) produselor constând din sau care con?in OMG-uri, introduse pe pia?ă în conformitate cu legisla?ia comunitară;

(b) alimentelor produse din OMG-uri introduse pe pia?ă în conformitate cu legisla?ia comunitară;

(c) furajelor produse din OMG-uri introduse pe pia?ă în conformitate cu legisla?ia comunitară.

(2) Prezentul regulament nu se aplică produselor medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 [8].

Articolul 3

Defini?ii

În sensul prezentului regulament:

1. "organism modificat genetic" sau "OMG" înseamnă un organism modificat genetic, astfel cum este acesta definit la articolul 2 punctul (2) din Directiva 2001/18/CE, cu excep?ia organismelor ob?inute prin tehnicile de modificare genetică enumerate în anexa IB la Directiva 2001/18/CE;

2. "produs din OMG-uri" înseamnă derivat, integral sau par?ial, din OMG-uri, dar care nu con?ine sau nu constă din OMG-uri;

3. "trasabilitate" înseamnă capacitatea de a urmări OMG-urile ?i produsele elaborate din OMG-uri în toate etapele introducerii acestora pe pia?ă în lan?urile de produc?ie ?i de distribu?ie;

4. "identificator unic" înseamnă un cod numeric sau alfanumeric simplu, care serve?te la identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare autorizat prin care a fost dezvoltat acesta ?i care oferă mijloacele de accesare a unor informa?ii specifice privind respectivul OMG;

5. "operator" înseamnă o persoană fizică sau juridică care introduce pe pia?ă un produs sau care prime?te un produs care a fost introdus pe pia?ă în Comunitate, fie dintr-un stat membru, fie dintr-o ?ară ter?ă, în orice etapă din lan?ul de produc?ie ?i de distribu?ie, dar nu include ?i consumatorul final;

6. "consumator final" înseamnă ultimul consumator, care nu va folosi produsul în cadrul nici unei exploatări sau activită?i comerciale;

7. "produse alimentare" înseamnă produse alimentare, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 [9];

8. "ingredient" înseamnă ingredient în sensul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE [10];

9. "furaje" înseamnă furaje, astfel cum sunt acestea definite la articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

10. "introducere pe pia?ă" înseamnă introducere pe pia?ă, astfel cum este aceasta definită în legisla?ia comunitară specială în conformitate cu care a fost autorizat produsul în cauză; în celelalte cazuri, astfel cum este aceasta definită la articolul 2 alineatul (4) din Directiva 2001/18/CE;

11. "prima etapă a introducerii pe pia?ă a unui produs" înseamnă tranzac?ia ini?ială din lan?urile de produc?ie ?i de distribu?ie prin care un produs este pus la dispozi?ia unei ter?e păr?i;

12. "produs preambalat" înseamnă orice articol individual oferit spre vânzare care constă dintr-un produs ?i din ambalajul în care a fost introdus acesta înainte de a fi oferit spre vânzare, indiferent dacă ambalajul respectiv cuprinde produsul integral sau doar par?ial, cu condi?ia ca con?inutul acestuia să nu se poată altera decât dacă ambalajul este deschis sau înlocuit.

Articolul 4

Cerin?e de trasabilitate ?i etichetare pentru produsele constând din sau care con?in OMG-uri

A. TRASABILITATEA

(1) În prima etapă a introducerii pe pia?ă a unui produs constând din sau care con?ine OMG-uri, inclusiv a cantită?ilor în vrac, operatorii se asigură că operatorului care prime?te produsul îi sunt transmise în scris următoarele informa?ii:

(a) indica?ia că acesta con?ine sau constă din OMG-uri;

(b) identificatorul/identificatorii unic(i) alocat/aloca?i OMG-urilor în cauză în conformitate cu articolul 8.

(2) În toate etapele ulterioare ale introducerii pe pia?ă a produselor prevăzute la alineatul (1), operatorii se asigură că informa?iile primite în conformitate cu alineatul (1) sunt transmise în scris operatorilor care primesc produsele.

(3) În cazul produselor constând din sau care con?in amestecuri de OMG-uri care urmează să fie folosite exclusiv ?i în mod direct ca produse alimentare sau furaje sau pentru transformare, informa?iile prevăzute la alineatul (1) litera (b) pot fi înlocuite cu o declara?ie privind utilizarea dată de operator, înso?ită de o listă a identificatorilor unici atribui?i tuturor OMG-urilor în cauză care au fost folosite pentru realizarea amestecului.

(4) Fără a aduce atingere articolului 6, operatorii dispun de sisteme ?i proceduri standardizate care să permită de?inerea informa?iilor prevăzute la alineatele (1), (2) ?i (3) ?i identificarea, pe parcursul unei perioade de cinci ani după fiecare tranzac?ie, a operatorului de la care au ob?inut produsele prevăzute la alineatul (1) ?i a celui la dispozi?ia căruia au fost puse.

(5) Alineatele (1) – (4) nu aduc atingere altor cerin?e speciale din legisla?ia comunitară.

B. ETICHETAREA

(6) Pentru produsele constând din sau care con?in OMG-uri, operatorii se asigură că:

(a) în cazul produselor preambalate constând din sau care con?in OMG-uri, pe etichetă figurează men?iunea "Acest produs con?ine organisme modificate genetic" sau "Acest produs con?ine [denumirea organismului/organismelor modificat(e) genetic]";

(b) în cazul produselor neambalate în prealabil oferite consumatorului final, pe prezentarea produsului sau asociată acesteia, figurează cuvintele "Acest produs con?ine organisme modificate genetic" sau "Acest produs con?ine [denumirea organismului/organismelor modificat(e) genetic]".

Prezentul alineat nu aduce atingere altor cerin?e speciale din legisla?ia comunitară.

C. DEROGĂRI

(7) Alineatele (1) – (6) nu se aplică urmelor de OMG-uri prezente în produse într-o propor?ie care nu depă?e?te pragurile stabilite în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) sau (3) din Directiva 2001/18/CE ?i în alte articole de legisla?ie comunitară, cu condi?ia ca aceste urme de OMG-uri să fie accidentale sau tehnic inevitabile.

(8) Alineatele (1)-(6) nu se aplică urmelor de OMG-uri prezente în produsele destinate utilizării directe ca produse alimentare sau ca furaje sau transformării într-o propor?ie care nu depă?e?te pragurile stabilite pentru OMG-urile respective în conformitate cu articolul 12, 24 sau 47 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cu condi?ia ca aceste urme de OMG-uri să fie accidentale sau tehnic inevitabile.

Articolul 5

Cerin?e privind trasabilitatea produselor destinate să fie produse alimentare ?i furaje produse din OMG-uri

(1) La introducerea pe pia?ă a unui produs elaborat din OMG-uri, operatorii se asigură că operatorului care prime?te produsul îi sunt transmise în scris următoarele informa?ii:

(a) o men?iune privind fiecare ingredient alimentar produs din OMG-uri;

(b) o men?iune privind fiecare material furajer sau aditiv produs din OMG-uri;

(c) în cazul produselor pentru care nu există o listă a ingredientelor, men?ionarea faptului că produsul este produs din OMG-uri.

(2) Fără a aduce atingere articolului 6, operatorii dispun de sisteme ?i proceduri standardizate care să le permită de?inerea informa?iilor prevăzute la alineatul (1) ?i identificarea, pe parcursul unei perioade de cinci ani după fiecare tranzac?ie, a operatorului de la care au ob?inut produsele prevăzute la alineatul (1) ?i a celui căruia i-au fost puse la dispozi?ie.

(3) Alineatele (1) ?i (2) nu aduc atingere altor cerin?e speciale din legisla?ia comunitară.

(4) Alineatele (1), (2) ?i (3) nu se aplică urmelor de OMG-uri din produsele alimentare sau furajele produse din OMG-uri, a căror propor?ie nu depă?e?te pragurile stabilite pentru OMG-urile în cauză în conformitate cu articolul 12, 24 sau 47 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cu condi?ia ca aceste urme de OMG-uri să fie accidentale sau tehnic inevitabile.

Articolul 6

Derogări

(1) În cazurile în care legisla?ia comunitară prevede sisteme specifice de identificare, cum ar fi numerotarea pe loturi în cazul produselor preambalate, operatorii nu au obliga?ia de a păstra informa?iile men?ionate la articolul 4 alineatul (1), 4 alineatul (2), 4 alineatul (3) ?i la articolul 5 alineatul (1), cu condi?ia ca aceste informa?ii ?i numărul lotului să fie marcate clar pe ambalaj ?i ca informa?iile privind numerele loturilor să fie păstrate pe durata prevăzută la articolul 4 alineatul (4) ?i la articolul 5 alineatul (2).

(2) Alineatul (1) nu se aplică primei etape a introducerii pe pia?ă a unui produs ?i nici producerii sau recondi?ionării unui produs.

Articolul 7

Modificarea Directivei 2001/18/CE

Directiva 2001/18/CE se modifică după cum urmează:

1. articolul 4 alineatul (6) se elimină;

2. la articolul 21, se adaugă următorul alineat:

"(3) În ceea ce prive?te produsele destinate transformării directe, alineatul (1) nu se aplică urmelor de OMG-uri autorizate prezente într-o propor?ie care nu depă?e?te pragul de 0,9 % sau pragurile mai reduse stabilite în conformitate cu dispozi?iile articolului 30 alineatul (2), cu condi?ia ca aceste urme să fie accidentale sau tehnic inevitabile."

Articolul 8

Identificatori unici

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatul (2), Comisia:

(a) instituie, înainte de aplicarea articolelor 1-7, un dispozitiv care să permită elaborarea unor identificatori unici ?i atribuirea lor unor OMG-uri;

(b) adaptează, după caz, dispozitivul prevăzut la litera (a).

În acest sens, Comisia ?ine seama de progresele înregistrate în cadrul forumurilor interna?ionale.

Articolul 9

Măsuri de inspec?ie ?i de control

(1) Statele membre se asigură că se iau măsurile de inspec?ie ?i alte măsuri de control, inclusiv controale prin prelevare de probe ?i analize (calitative ?i cantitative), după caz, destinate asigurării respectării prezentului regulament. Măsurile de inspec?ie ?i control pot include, de asemenea, inspec?ii ?i controale legate de de?inerea unui produs.

(2) Înainte de aplicarea articolelor 1-7, Comisia elaborează ?i publică, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 alineatul (3), linii directoare tehnice în materie de prelevare de probe ?i de analize, pentru a facilita o abordare coordonată a punerii în aplicare a alineatul (1) din prezentul articol. La elaborarea liniilor directoare tehnice men?ionate anterior, Comisia ia în considerare activitatea autorită?ilor na?ionale competente, a comitetului prevăzut la articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 ?i a laboratorului comunitar de referin?ă instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(3) Pentru a ajuta statele membre să respecte obliga?iile care rezultă din alineatele (1) ?i (2), Comisia asigură înfiin?area unui registru central la nivel comunitar, în care să figureze toate informa?iile secven?iale disponibile ?i materiale de referin?ă privind OMG-urile a căror punere în circula?ie este autorizată în Comunitate. Autorită?ile competente ale statelor membre au acces la registru. Registrul poate con?ine, de asemenea, dacă sunt disponibile, informa?ii relevante privind OMG-urile care nu sunt autorizate în Comunitate.

Articolul 10

Comitetul

(1) Comisia este sprijinită de comitetul constituit în temeiul articolului 30 din Directiva 2001/18/CE.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 ?i 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozi?iilor articolul 8 din directiva men?ionată anterior.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabile?te la trei luni.

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 ?i 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozi?iilor articolul 8 din directiva men?ionată anterior.

(4) Comitetul î?i stabile?te regulamentul de procedură.

Articolul 11

Sanc?iuni

Statele membre stabilesc normele privind sanc?iunile aplicabile încălcărilor prezentului regulament ?i iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sanc?iunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, propor?ionale ?i cu efect de descurajare. Statele membre notifică dispozi?iile men?ionate anterior Comisiei până la 18 aprilie 2004 ?i orice modificare ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Articolul 12

Clauza de revizuire

Până la 18 octombrie 2005, Comisia transmite Parlamentului European ?i Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce prive?te articolul 4 alineatul (3) ?i, după caz, prezintă o propunere în acest sens.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Articolele 1-7 ?i articolul 9 alineatul (1) intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a măsurii prevăzute la articolul 8 litera (a).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale ?i se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie 2003.

Pentru Parlamentul European

Pre?edintele

P. Cox

Pentru Consiliu

Pre?edintele

R. Buttiglione

[1] JO C 304 E, 30.10.2001, p. 327 ?i JO C 331 E, 31.12.2002, p. 308.

[2] JO C 125, 27.5.2002, p. 69.

[3] JO C 278, 14.11.2002, p. 31.

[4] Avizul Parlamentului European din 3 iulie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Pozi?ia comună a Consiliului din 17 martie 2003 (JO C 113 E, 13.5.2003, p. 21), Decizia Parlamentului European din 2 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) ?i Decizia Consiliului din 22 iulie 2003.

[5] JO L 106, 17.4.2001, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/811/CE a Consiliului (JO L 280, 18.10.2002, p. 27).

[6] JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

[7] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

[8] Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 de stabilire a procedurilor Comunită?ii privind autorizarea ?i supravegherea produselor medicamentoase de uz uman ?i veterinar ?i de instituire a unei Agen?ii europene pentru evaluarea medicamentelor (JO L 214, 24.8.1993, p. 1), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

[9] Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor ?i cerin?elor generale ale legisla?iei în domeniul alimentar, de instituire a Autorită?ii Europene pentru Siguran?a Alimentară ?i de stabilire a procedurilor referitoare la siguran?a produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

[10] Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 20 martie 2000 de apropiere a legisla?iilor statelor membre privind etichetarea ?i prezentarea produselor alimentare, precum ?i publicitatea acestora (JO L 109, 6.5.2000, p. 29). Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/101/CE a Comisiei (JO L 310, 28.11.2001, p. 19). 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.