>

 Hotărâre număr 173 din 2000-03-13 00:00:00 nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similariGuvernul României
Hotărâre nr. 173 din 13/03/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 28/03/2000

pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

 

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 16, 20 şi 22 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată*),
    ______________
   *) Legea nr. 137/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000.


    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:


   Art. 1. - În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător, bifenilii policloruraţi şi compuşii similari, denumiţi în continuare compuşi desemnaţi, sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control, stabilit prin prezenta hotărâre.
Modificat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1


   Art. 2. - Semnificaţia principalilor termeni specifici utilizaţi este precizată în anexa nr. 1.
   Art. 3. - Sunt supuşi reglementării următorii compuşi desemnaţi:
   a) toate formele de bifenili policloruraţi - PCB;
   b) toate formele de terfenili policloruraţi - PCT;
   c) toate formele de naftaline policlorurate - PCN;
   d) toate formele de bifenili polibromuraţi - PBB;
   e) monometil tetraclordifenil metan;
   f) monometil diclordifenil metan;
   g) monometil dibromdifenil metan;
   h) orice amestec al compuşilor de mai sus.
   Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor echipamentelor şi deşeurilor sau altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dm3. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentraţie şi, respectiv, de 5dm3 pentru volum, ale compuşilor desemnaţi sunt incluse împreună sub numele de cantităţi minimale. Pentru condensatoare de putere volumul de compuşi desemnaţi se va calcula ca volum total al tuturor elementelor dintr-o baterie.
   Art. 5. - Autorităţile publice centrale şi locale de specialitate au următoarele obligaţii în domeniu:
   a) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului elaborează, actualizează şi publică Inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi;
   b) agenţiile teritoriale de protecţie a mediului:
   - acordă asistenţă agenţilor economici la întocmirea răspunsurilor la cerinţele inventarierii echipamentelor şi a altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi;
   - elaborează, actualizează şi întreţin inventarele judeţene ale echipamentelor şi altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi;
   - comunică Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului datele de la nivelul judeţului;
   - aprobă planurile de eliminare pentru compuşii desemnaţi;
   - inspectează echipamentele şi materialele care conţin compuşi desemnaţi.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzic următoarele activităţi:
   a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm;
   b) amestecarea materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm cu alte materiale conţinând compuşi desemnaţi în concentraţii mai mici de 50 ppm;
   c) separarea compuşilor desemnaţi de alte materiale în scopul reutilizării acestora;
   d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm;
   e) comercializarea de către persoane fizice şi juridice din România a compuşilor desemnaţi sau a materialelor şi echipamentelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale;
   f) transferul între două amplasamente al unor cantităţi de compuşi desemnaţi mai mari decât cantităţile minimale, precum şi al echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale ori eliminarea acestora altfel decât potrivit procedurii stabilite la art. 17.
Completat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1


   Art. 7. - La echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi înlocuit numai în următoarele condiţii:
   a) lichidul de înlocuire nu conţine compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm;
   b) lichidul de înlocuire prezintă riscuri considerabil mai mici pentru mediu în comparaţie cu lichidul înlocuit;
   c) există o cale de eliminare a lichidului înlocuit ce conţine compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm, aprobată de agenţia de protecţie a mediului din judeţul respectiv;
   d) concentraţia finală de compuşi desemnaţi din echipamentele în care s-a înlocuit lichidul nu va depăşi 50 ppm pe perioada de existenţă utilă rămasă.
   Art. 8. - (1) Agenţii economici care deţin echipamente sau materiale ce conţin cantităţi de compuşi desemnaţi mai mari decât cantităţile minimale au obligaţia de a notifica această situaţie autorităţilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 2.
    Formularele completate se vor transmite agenţiei de protecţie a mediului din judeţul în care se află materialele sau echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2001.
   (2) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor centraliza răspunsurile primite şi vor verifica corectitudinea tuturor datelor prezentate, dacă este cazul prin inspectarea echipamentelor şi a materialelor în cauză.
   (3) După verificarea răspunsurilor primite agenţiile teritoriale de protecţia mediului vor transmite copii de pe aceste fişe autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor, în vederea utilizării informaţiilor, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor pe amplasamentele unde există compuşi desemnaţi.
   (4) Pe baza fişelor completate şi verificate agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor întocmi inventarul judeţean cuprinzând cantităţile, tipul şi locul în care se află toate echipamentele şi materialele cunoscute ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale.
   (5) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor actualiza inventarul judeţean ori de câte ori aceasta se impune.
   (6) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor transmite autorităţii centrale pentru protecţia mediului câte un exemplar al inventarului judeţean întocmit conform prevederilor alin. (5), până la data de 31 mai 2002; după această dată inventarele judeţene se vor transmite anual, după reactualizarea lor.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Completat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1


   Art. 9. - (1) În cazurile în care există indicii că echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, dar nu există dovezi ferme în acest sens, se vor efectua prelevări de probe şi analize de laborator.
   (2) Orice prelevare de probe din echipamentele electrice sau din alte echipamente potenţial periculoase se va efectua numai de către persoane calificate, cu luarea tuturor măsurilor de precauţie pentru sănătate şi protecţia muncii.
   (3) Analizele se vor efectua de laboratoare notificate sau recunoscute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
   (4) Costurile pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor vor fi suportate de deţinătorul echipamentelor sau al materialelor în cauză.
   Art. 10. - În cazurile în care analizele dovedesc că echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale se aplică dispoziţiile art. 8.
   Art. 11. - (1) Anumite echipamente încapsulate, aflate în funcţiune sau depozitate înainte ori după utilizare, pot conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale. Dacă aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenţa compuşilor desemnaţi fără a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenţa ori absenţa compuşilor respectivi, precum şi volumul şi concentraţiile lor probabile vor fi apreciate de agenţii economici după data şi locul fabricaţiei echipamentelor.
   (2) În situaţiile în care, conform alin. (1), se apreciază că echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, se aplică dispoziţiile art. 8.
Modificat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1


   Art. 12. - Compuşii desemnaţi din echipamentele şi materialele ce conţin asemenea compuşi în cantităţi mai mici decât cantităţile minimale vor fi separaţi ori de câte ori va fi posibil, în condiţiile prevederilor art. 17 alin. (6).
Abrogat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 13. - (1) În cadrul aparatului administrativ al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va constitui un secretariat pentru compuşi desemnaţi până la data de 31 martie 2002. Regulamentul de organizare şi funcţionare a secretariatului va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.
   (2) Secretariatul pentru compuşi desemnaţi va centraliza datele furnizate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului şi va întocmi până la data de 31 septembrie 2002 Inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi din România, care va cuprinde cantităţile, tipul şi locul unde se află toate echipamentele şi materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale.
   (3) Informaţiile şi datele cuprinse în inventarul întocmit la nivel judeţean, precum şi cele cuprinse în inventarul naţional vor fi puse la dispoziţie publicului pentru consultare. Inventarul naţional va fi publicat în sinteză, anual, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
Completat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1


   Art. 14. - (1) Toate echipamentele aflate în funcţiune sau în conservare, despre care se cunoaşte sau în legătură cu care există indicii că ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, trebuie să fie etichetate.
   (2) Eticheta va avea forma prezentată în anexa nr. 3 şi va fi aplicată într-un loc vizibil, pe fiecare echipament în parte, menţionându-se data şi locul fabricaţiei echipamentului. Termenul limită pentru etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002.
   (3) În cazul înlocuirii lichidului conform cerinţelor art. 7, se va schimba eticheta prezentată în anexa nr. 3 cu eticheta prezentată în anexa nr. 4.
   Art. 15. - În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaşte sau în legătură cu care există indicii că ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale şi nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 18 alin. (1), trebuie să se ia următoarele măsuri de precauţie:
   a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate;
   b) incintele de depozitare vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei;
   c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgeri de lichid;
   d) toate uşile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta prezentată în anexa nr. 5;
   e) se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 16. - (1) În cazul în care echipamentele sau materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale sunt transferate în alt loc pe acelaşi amplasament, conform prevederilor art. 8, deţinătorul trebuie:
   a) să informeze agenţia teritorială de protecţie a mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 6;
   b) să transmită un exemplar al formularului menţionat la lit. a) autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
   (2) Autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să îşi actualizeze inventarele şi evidenţa cantităţilor, tipului şi locurilor unde există compuşi desemnaţi, pe baza informaţiilor primite conform dispoziţiilor alin. (1).
   Art. 17. - (1) Agenţii economici vor întocmi şi vor depune la agenţiile teritoriale de protecţie a mediului planuri de eliminare pentru toate echipamentele şi materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, până la data de 31 decembrie 2002.
   (2) Planurile de eliminare se vor întocmi conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
   (3) Planurile de eliminare întocmite de agenţii economici trebuie să precizeze faptul că echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii cuprinse între 50 şi 500 ppm vor putea fi utilizate în continuare, până la sfârşitul existenţei lor utile, în condiţiile respectării în toate privinţele a normelor tehnologice stabilite. Totodată în planurile de eliminare se va menţiona ca termen limită de utilizare a echipamentelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii cuprinse între 50 şi 500 ppm şi volum de peste 5 dm3 data de 31 decembrie 2010.
   (4) În planurile de eliminare se va menţiona ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 500 ppm şi volum mai mare de 5 dm 3 data de 15 septembrie 2006.
   (5) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului verifică planurile de eliminare depuse de agenţii economici, solicitând eventuale modificări sau completări, astfel încât acestea să poată fi aprobate şi să devină definitive. Un exemplar al formei finale a planului de eliminare se reţine la agenţia teritorială de protecţie a mediului, iar un alt exemplar rămâne la agentul economic care răspunde de compuşii desemnaţi.
   (6) Documentele şi instrucţiunile de completare a acestora la transferul compuşilor desemnaţi pe un alt amplasament sunt stabilite în anexa nr. 8. O copie de pe documente va fi transmisă de agenţia teritorială de protecţie a mediului autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
   (7) Pe baza informaţiilor conţinute în documentele menţionate la alin. (6) agenţiile teritoriale de protecţie a mediului şi autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor vor reactualiza inventarele şi evidenţele privind cantităţile, tipul şi locul unde se găsesc compuşi desemnaţi.
Completat de Hotărâre nr. 210 din 28/02/2007 Articolul 8 la 19/03/2007
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Modificat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1
Completat de Hotărâre nr. 975 din 22/08/2007 Articolul 1


   Art. 18. - (1) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ministerele interesate vor supune Guvernului spre aprobare stabilirea unuia sau mai multor amplasamente de recepţie pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compuşilor desemnaţi. Prin stabilirea amplasamentelor se vor urmări reducerea la minimum a impactului asupra mediului, produs de depozitarea pe termen lung, şi/sau eliminarea compuşilor desemnaţi şi se va avea în vedere consultarea în prealabil a publicului.
   (2) După aprobarea amplasamentului/amplasamentelor de recepţie Secretariatul pentru compuşi desemnaţi, împreună cu agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor stabili programul de transferare a compuşilor desemnaţi din locurile de depozitare temporară pe amplasamentul de recepţie. Programul va include toţi compuşii desemnaţi din inventarul naţional, iar transferul acestora pe amplasamentul de recepţie va fi eşalonat în timp, ţinându-se seama de planurile de eliminare întocmite de agenţii economici şi aprobate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului, conform prevederilor art. 17.
   (3) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor comunica agenţilor economici care răspund de compuşii desemnaţi data stabilită pentru transferarea acestora la un anumit amplasament de recepţie, pe baza planurilor de eliminare convenite cu aceştia. În aceste condiţii înlocuirea echipamentelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi decât cantităţile minimale trebuie efectuată înaintea datei indicate pentru transfer.
   (4) Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului vor autoriza persoanele pentru efectuarea transferului de compuşi desemnaţi de la un amplasament la altul, la solicitarea acestora. Acestea vor deveni operatori de transport autorizaţi şi vor răspunde de siguranţa compuşilor desemnaţi şi de protejarea mediului înconjurător pe timpul efectuării transferului.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 19. - Agenţiile teritoriale de protecţie a mediului sunt împuternicite să inspecteze unităţile în care se găsesc compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, operatorii de transport autorizaţi, precum şi activităţile de pe amplasamentul de recepţie.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 20. - Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
   1. cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:
   a) art. 6, prin efectuarea oricăreia dintre activităţile interzise;
   b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte condiţii decât cele admise;
   c) art. 8 alin. (1);
   2. cu amendă de la 300.000 lei la 600.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:
   a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetării şi/sau prin etichetare inadecvată;
   b) art. 15, prin nerespectarea măsurilor de precauţie;
   c) art. 16 alin. (1);
   d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la agenţia teritorială de protecţie a mediului, şi alin. (6), prin neîndeplinirea obligaţiilor vizând documentaţia legală a oricăreia dintre părţile implicate;
   e) art. 18 alin. (3), prin neînlocuirea echipamentelor aflate în funcţiune, înainte de data stabilită pentru transferul lor;
   f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitărilor agenţiei teritoriale de protecţie a mediului, cu ocazia efectuării inspecţiilor.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 21. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 20 şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de personalul Ministerului de Interne, potrivit competenţelor legale.
   Art. 22. - Contravenţiilor prevăzute la art. 20 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.
Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   Art. 23. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


    PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
   
Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, Romică Tomescu p. Ministrul industriei şi comerţului, Ioan Roman, secretar de stat Ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu p. Ministrul transporturilor, Adrian Marinescu, secretar de stat Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, Nicolae Noica Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remeş
    Bucureşti, 13 martie 2000.
    Nr. 173.


Modificat de Hotărâre nr. 291 din 07/04/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


   ANEXA Nr. 1


    SEMNIFICAŢIA
unor termeni utilizaţi în prezenta hotărâre
   
? Cantităţi minimale - o concentraţie totală de minimum 50 ppm compuşi desemnaţi la un volum total de peste 5 dm3, considerate împreună ? Compuşi desemnaţi - compuşi chimici sau clase de substanţe chimice supuse unui control special conform prezentei hotărâri ? Planuri de eliminare - scheme întocmite de agenţii economici şi aprobate de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului privind transferarea compuşilor desemnaţi la un amplasament de recepţie ? Lichidul înlocuit - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi şi care există în echipamente înainte de înlocuirea lichidului ? Inventar naţional - baza de date în care se descriu existenţa, tipul şi locul unde se găsesc în România toţi compuşii desemnaţi în cantităţi mai mari decât cele minimale ? Amplasament de recepţie - unul sau mai multe locuri geografice alese pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compuşilor desemnaţi ? Operator de transport autorizat - persoana autorizată de agenţiile teritoriale de protecţie a mediului pentru transferul compuşilor desemnaţi de la un amplasament la altul ? Lichidul de înlocuire - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi în proporţii mai mici de 50 ppm şi care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu conţinut de compuşi desemnaţi mai mare decât cantităţile minimale din echipamente ? Înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce conţin compuşi desemnaţi şi umplerea echipamentelor cu alte lichide
   ANEXA Nr. 2


   
FORMULAR pentru raportarea echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dm3 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Deţinătorul echipamentelor/materialelor: - Persoana care completează formularul, dacă - este alta decât deţinătorul: Domnul/Doamna .............................. - Domnul/Doamna ...................................... ............................................ - Semnătura .......................................... - Data ............................................... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Detalii de contactare a deţinătorului - Detalii de contactare a persoanei care echipamentelor sau materialelor: - completează, dacă nu este deţinătorul: Adresa ..................................... - Adresa ............................................. Telefon .................................... - Telefon ............................................ Fax ........................................ - Fax ................................................ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Descrierea echipamentelor/materialelor: - Locul unde se află echipamentele/materialele: - Persoana de contact: - Domnul/Doamna ...................................... - Adresa ............................................. - Telefon ............................................ - Fax ................................................ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Echipamentele sau materialele sunt: - Compusul desemnat: [a] în prezent în funcţiune? Da Nu - [a] a fost identificat pozitiv sau numai dedus? .... [b] depozitate înainte de folosire? Da Nu - .................................................... [c] depozitate după folosire? Da Nu - [b] numele compusului desemnat ..................... [d] altele (specificaţi) ................... - .................................................... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Concentraţie: - Volum*): [a] Concentraţia compusului desemnat - [a] Volumul compusului desemnat a fost măsurat a fost măsurată sau estimată? - sau estimat? ....................................... ............................................ - [b] Concentraţia compusului desemnat: - [b] Volumul compusului desemnat: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Se completează numai de agenţia teritorială - de protecţie a mediului. - Numere de cod: - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
   *) Se înscrie volumul total în cazul bateriilor de condensatoare.


   ANEXA Nr. 3


    ETICHETA
utilizată pentru echipamentele sau materialele ce conţin compuşi
desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dm3


    Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.
   
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - - ^ - - - - ATENŢIE! - - - - - - SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE - - - ECHIPAMENTUL CONŢINE BIFENILI POLICLORURAŢI - - SAU -minimum - COMPUŞI SIMILARI (denumirea) ÎN CONCENTRAŢIE - 7 cm - DE PESTE 50 PĂRŢI PER MILION - - - - - Contactaţi agenţia teritorială de protecţie a mediului - - - pentru detalii suplimentare. - - - - - - - V L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ minimum 11 cm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>
   ANEXA Nr. 4


    ETICHETA
pentru marcarea echipamentelor după înlocuirea lichidului conform
prevederilor art. 7 din hotărâre


    Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.
   
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - - ^ - ÎN ACEST ECHIPAMENT A FOST ÎNLOCUIT LICHIDUL. - - - LICHIDUL CE CONŢINEA COMPUŞI DESEMNAŢI - - - A FOST ÎNLOCUIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: - - - - - - Lichid de înlocuire: - - - Data înlocuirii: - - Firma care a efectuat înlocuirea: -minimum - - 14 cm - Concentraţia de compuşi desemnaţi înainte - - de înlocuire: - - - Concentraţia de compuşi desemnaţi - - - după înlocuire: - - - - - - Contactaţi agenţia teritorială de protecţie a mediului - - - pentru detalii. - - - - V L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ minimum 11 cm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>
   ANEXA Nr. 5


    ETICHETA
ce se va fixa pe uşile de acces în incintele de depozitare a
echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi
în concentraţii mai mari de 50 ppm şi volum de peste 5 dm3


    Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.
   
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - - ^ - ATENŢIE! - - - - - - SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE - - - - - ACEST DEPOZIT CONŢINE ECHIPAMENTE CU CONCENTRAŢII -minimum - DE BIFENILI POLICLORURATI SAU COMPUŞI SIMILARI - 20 cm - (denumirea) DE PESTE 50 PĂRŢI PER MILION - - - - - Contactaţi agenţia teritorială de protecţie a mediului - - - pentru detalii. - - - - V L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ minimum 30 cm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦>
   ANEXA Nr. 6


    FORMULAR
de raportare pentru transferul pe acelaşi amplasament al echipamentelor
sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari
decât cantităţile minimale
   
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -Agentul economic - Compuşi desemnaţi: - -.................................... - Codul: - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Adresa ............................. - Notificare privind ................... - -.................................... - - - - Pe amplasamentul: - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Următoarele echipamente şi materiale au fost transferate la ................. - -pe amplasamentul notificat mai sus: (data) - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Enumeraţi mai jos, separat, fiecare - Codul numeric al echipamentelor: - -tip de echipament (folosiţi o filă - - -suplimentară, dacă este cazul): - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Locul unde s-au găsit anterior echipamentele sau materialele ................ - -............................................................................. - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Locul unde se găsesc acum echipamentele şi materialele ...................... - -............................................................................. - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Agentul economic: - - -Numele şi prenumele (majuscule) - - -.................................... - - -Semnătura .......................... - - -Data ............................... - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Se completează numai de agenţia - Numai pentru uzul autorităţii de - -teritorială de protecţie a mediului. - prevenire şi stingere a incendiilor - - - - -Inventarul actualizat: - Inventarul actualizat: - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
   ANEXA Nr. 7


    FORMULAR
pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor sau
materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi
decât cantităţile minimale
(utilizat de agenţii economici)
   
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -Agentul economic - Compuşi desemnaţi: - -.................................... - Codul: - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Adresa ............................. - - -.................................... - Notificare din ....................... - - - La amplasamentul: - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Se propune următorul plan de eliminare: - - - - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Enumeraţi mai jos, separat, fiecare - Metoda de eliminare propusă şi - -tip de echipament (folosiţi o filă - calendarul eliminării: - -suplimentară, dacă este cazul): - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Precizări privind eliminarea - - -echipamentelor sau materialelor ce - - -conţin compuşi desemnaţi în - - -concentraţii cuprinse între 50 şi - - -500 ppm: - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Agentul economic: - - - - - -Numele şi prenumele (majuscule) - - -.................................... - - - - - -Semnătura .......................... - - - - - -Data ............................... - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Se completează numai de agenţia - Numai pentru uzul autorităţii de - -teritorială de protecţie a mediului. - prevenire şi stingere a incendiilor - - - - -Plan de eliminare aprobat: - Inventarul actualizat: - - - - -Agentul economic informat: - - - - - -Inventarul actualizat: - - - - - -Informarea autorităţii de prevenire - - -şi stingere a incendiilor: - - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
   ANEXA Nr. 8


    FORMULAR
de raportare a transferului pe alt amplasament al echipamentelor
sau materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi
decât cantităţile minimale
   
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -SECŢIUNEA A. Se completează de agenţia teritorială de protecţie a mediului. - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Agentul economic - Compuşi desemnaţi: - -.................................... - Codul: - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Adresa ............................. - Notificare din ........................- -.................................... - - - - La amplasamentul: - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Compuşii desemnaţi sus-menţionaţi au fost incluşi la data prezentei raportări - -în programul de transfer pe un amplasament de recepţie. Cerinţele pentru acest- -transfer sunt: - - - -Datele între care trebuie să - -aibă loc transferul: - - [ziua] [luna] [anul] la [ziua] [luna] [anul]- - - -Amplasamentul de recepţie ....................................................- - - -Veţi răspunde de aranjarea acestui transfer, prin intermediul unui operator - -de transport autorizat. Detalii cu privire la operatorii de transport - -autorizaţi pot fi obţinute de la agenţia teritorială de protecţie a mediului. - -Veţi completa secţiunea B a prezentului formular în momentul transferului - -compuşilor desemnaţi către operatorul de transport autorizat şi veţi trimite - -agenţiei teritoriale de protecţie a mediului, în maximum două zile, o copie - -de pe acest formular, cu secţiunile A şi B completate. - - - - ......................... ......................... - - (semnătura) (data) - - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -SECŢIUNEA B. Se completează de agentul economic care răspunde de compuşii - -desemnaţi. - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Următoarele echipamente şi materiale au fost transferate la ..................- - (data) - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Enumeraţi mai jos, separat, fiecare - Codurile numerice ale echipamentelor: - -tip de echipament (folosiţi o filă - - -suplimentară, dacă este cazul): - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Operatorul de transport autorizat solicitat a fost ...........................- - (numele şi adresa - - operatorului de transport- - autorizat) - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Agentul economic: - Operatorul de transport autorizat: - - - - -Numele şi prenumele (majuscule) - Numele şi prenumele (majuscule) - -.................................... - .......................................- - - - -Semnătura .......................... - Semnătura .............................- - - - -Data ............................... - Data ..................................- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -SECŢIUNEA C. Se completează de operatorul de transport autorizat. - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Compuşii desemnaţi menţionaţi în prezentul formular au fost transferaţi între - -următorii: - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Agentul economic - Amplasamentul - -.................................... - .......................................- - - - -Adresa ............................. - Adresa ................................- -.................................... - .......................................- - - - -Data ridicării ..................... - Data transferului .....................- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - - - .......................... .......................... - - (semnătura) (data) - - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -SECŢIUNEA D. Se completează de administratorul amplasamentului de recepţie. - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Următoarele echipamente şi materiale s-au primit la ..........................- - (data) - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Enumeraţi mai jos, separat, fiecare - Codul numeric al echipamentelor: - -tip de echipament (folosiţi o filă - - -suplimentară, dacă este cazul): - - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Operatorul de transport autorizat a fost ................................... .- - (numele şi adresa operatorului de - - transport autorizat) - +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Administratorul: - Se completează numai de agenţia - - - teritorială de protecţie a mediului. - -Numele şi prenumele (caractere de - - -tipar) ............................. - - - - Formular verificat: - - - Secţiunea A: - -Semnătura .......................... - Secţiunea B: - - - Secţiunea C: - -Data ............................... - Secţiunea D: - - - - - - Informarea autorităţii de prevenire şi - - - stingere a incendiilor: - - - - - - Actualizarea inventarului judeţean: - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    INSTRUCŢIUNI
de completare şi circulare a formularului de raportare a transferului


   1. Agenţia teritorială de protecţie a mediului completează secţiunea A a formularului. Un exemplar al formularului astfel completat se reţine la agenţia teritorială de protecţie a mediului, iar al doilea exemplar se transmite agentului economic, conform art. 17 alin. (3).
   2. Agentul economic completează secţiunea B a formularului transmis de agenţia teritorială de protecţie a mediului. Formularul astfel completat şi o copie de pe acesta se reţin de agentul economic, iar o copie se transmite agenţiei teritoriale de protecţie a mediului.
   3. Operatorul de transport autorizat completează secţiunea C a formularului prezentat de agentul economic în momentul transferului compuşilor desemnaţi la amplasamentul de recepţie. Operatorul de transport autorizat va reţine formularul completat la secţiunile A, B şi C şi o copie de pe acesta şi va transmite câte o copie agenţiei teritoriale de protecţie a mediului şi agentului economic, în termen de cel mult două zile.
   4. Administratorul amplasamentului de recepţie completează secţiunea D a formularului prezentat de operatorul de transport autorizat, la primirea compuşilor desemnaţi. Administratorul va transmite formularul astfel completat agenţiei teritoriale de protecţie a mediului, va reţine o copie de pe acesta pentru evidenţele proprii şi va transmite câte o copie operatorului de transport autorizat şi agentului economic, în termen de cel mult două zile.


 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.